(17.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Můžeme tedy pustit do projednávání těchto ze Senátu vrácených návrhů. První je

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 287/4/ - vrácený Senátem

Senát nám to vrátil s pozměňovacími návrhy, usnesení máme 287/5. Vítám Jaroslava Doubravu.

Prosím, aby se nejdřív za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým návrhům vyjádřil ministr financí Miroslav Kalousek. Takže ho prosím, aby k tomuto návrhu zákona o rozpočtových pravidlech. Prosím tedy k pozměňovacím návrhům Senátu.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, tuto novelu již Sněmovna schvalovala a já se odkazuji na své úvodní slovo ve čteních, kdy jsme to projednávali. Jenom si dovolím připomenout, že řeší problematiku, která je koncipována tak, aby napomohla čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie, a to s ohledem na aplikaci práva Evropské unie.

Senát za mé přítomnosti tuto novelu podrobně projednal, přijal řadu pozměňujících návrhů, se kterými v drtivé většině souhlasím. V případě pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny pod body 5 až 8, se nevyjadřuji, protože se nedomnívám, že tato stať se vůbec měla dostat do této právní předlohy. Tam se jedná o novelu zákona o NKÚ, tedy o takový čistý přílepek. Takže zachovávám zdvořilou zdrženlivost, mám k tomu neutrální stanovisko. Celkově si vás dovoluji požádat, abyste tuto novelu schválili ve znění, kterou předkládá Senát, neboť odstranil několik důležitých legislativně technických nedostatků, za které Senátu děkuji. Ne za ty nedostatky, ale za to, že je odstranil.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Zeptal bych se, jestli zpravodajové Pavel Suchánek nebo Václav Votava se chtějí vyjádřit. Pavel Suchánek nechce a Václav Votava taky nechce. Takže otevírám rozpravu. V rozpravě jako první by mohl vystoupit senátor Jaroslav Doubrava, tak se ho ptám. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jaroslav Doubrava: Vážený pane předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové. Mám velmi ulehčenou úlohu vyjádřením pana ministra. Odůvodnění pozměňovacího návrhu, který byl Senátem přijat, vám asi bylo rozdáno na stoly, takže myslím, že je zbytečné, abych celé odůvodnění tady četl. Jde v podstatě o to, aby se srovnal stav mezi zákony 218 a zákonem 250.

Jde o to, že zatímco v zákoně 218/2000 Sb. se navrhuje, aby rozhodujícím dnem pro počátek lhůty, od které se počítá penále podle § 44 odst. 1 písm. c), byl den připsání peněžních prostředků na účet příjemce, zatímco v ustanovení § 22 odst. 2 písm. (nesrozumitelné) zákona 250/2000 Sb., ačkoli upravuje obdobnou problematiku, tato úprava chybí. Rozhodným dnem by tak pro den následující po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných finančních výpomocí vráceny. Proto jsme zformulovali jednoduchý pozměňovací návrh. Jestli dovolíte, tak vám ho přečtu: V článku 3 bod 7 § 22 odst. 2 písm. b) čárku na konci nahradit středníkem a doplnit text, který zní: "Penále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce na základě platebního výměru odvod uhradit." Tím se dává rovnítko mezi případné postihy mezi těmito dvěma zákony.

Velmi vás prosím, abyste návrh vám postoupený Senátem schválili, a děkuji vám za to.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí? Pokud ne, tak můžeme rozpravu ukončit a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny. Takže přednesu návrh usnesení. Doufám, že jsou tady všichni, ještě zagonguji.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 287/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 287/5."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 38. Přihlášeno 174, pro hlasovalo 149. Takže konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Prosím, panu senátorovi ještě uděluji slovo.

 

Senátor Jaroslav Doubrava: Děkuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Chtěl bych vám za Senát za vaše hlasování poděkovat za přijetí našeho pozměňovacího návrhu. Děkuji a přeji vám příjemný a hlavně úspěšný a rychlý další průběh jednání.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkujeme, pane senátore.

 

Další je

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb.,
o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 322/3/ - vrácený Senátem

Nevím, jestli je tady Jiří Čunek, možná že ne. Je tady, tak bych požádal pana senátora Jiřího Čunka, jestli je přítomen. Vítám ho ve Sněmovně.

Senát nám vrátil návrh zákon a s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme jako tisk 322/4.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení - pan ministr spravedlnosti se nevyjádří, takže bych požádal pana poslance Pavla Staňka. Prosím, může být takto, takže prosím pana poslance Staňka.

 

Poslanec Pavel Staněk: Dobré odpoledne nebo dobrý večer. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Chtěl bych požádat Sněmovnu, aby setrvala na svém původním stanovisku, tedy ve znění tak, jak byl Sněmovnou zákon poslán do Senátu. To znamená, prosím o podporu původního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Takže otevírám rozpravu a možná jiný názor bude mít pan senátor Jiří Čunek, takže mu dám prostor, aby ho vyjádřil. Prosím, pane senátore, můžete nám přednést postoj Senátu. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Jiří Čunek: Dobrý den, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. V materiálu, který máte předložený, je mé krátké zdůvodnění, proč Senát přijal pozměňovací návrhy, o jejichž podporu vás žádám. A je to z těchto tří jednoduchých důvodů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP