(Jednání pokračovalo v 18.21 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, myslím, že můžeme pokračovat. My jsme skončili tím, že jsme neodhlasovali znění schválené Senátem, a měli bychom pokračovat hlasováním, ve kterém budeme potřebovat k přijetí usnesení nadpoloviční většinu všech poslanců, tedy 101 poslanců. Takže já teď zagonguji, počet hlasů je nastaven a my bychom měli nyní hlasovat návrh usnesení, který vám přečtu.

 

Čtu vám návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 322/3.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 40, přihlášeno 164, pro hlasovalo 158, proti 1, takže v tomto znění, konstatuji, jsme návrh zákona přijali.

 

Můžeme odložit bod, děkuji panu senátorovi.

 

Prosím, další bod je

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 329/2/ - vrácený Senátem

Paní poslankyně Marta Bayerová - paní senátorka, ale ta skutečně byla poslankyně, nyní senátorka. Je to tisk 329/2. Vítám paní senátorku Martu Bayerovou. My jsme návrh zákona obdrželi jako - s těmi pozměňovacími návrhy ho máme pod číslem 329/3.

Teď bych poprosil Tomáše Chalupu, ministra pro životní prostředí, kdyby se za navrhovatele k těm předloženým pozměňovacím návrhům mohl vyjádřit. Teď hned.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, milá paní senátorko, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřil a oživil trochu paměť k tomuto projednávanému bodu.

Zkráceně řečeno, tento návrh umožňuje tři věci. Sjednocuje terminologii zákona s nařízeními a určuje vnitrostátní orgány příslušné pro řešení otázky ochrany, dovozu a obchodování s produkty z tuleňů, zároveň pak dává sankce za porušení a nové pak zmocnění vlády pro vydání vyhlášky z hlediska záchranných center. (Hluk v sále.)

K návrhu, který byl předkládán v Senátu, si dovoluji jen říci, že připomínky, které byly projednávány, vnímám jako legislativně technické, které reagují na to, že by vznikl duplicitní stav mezi tímto zákonem a souběžně projednávaným zákonem o trestněprávní odpovědnosti.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane ministře, ale paní senátorka Bayerová si už v Senátu zvykla na zcela jiné poměry. Ona už zapomněla na to, jak to tady ve Sněmovně vypadá, a dala mi najevo, že by stála o to, kdyby se Sněmovna přiblížila svým klidem Senátu. Tak já ji tedy vyhovuji, prosím, abychom tady uklidnili prostředí, a prosím, abychom bedlivěji poslouchali zdůvodnění pana ministra, protože podle toho budeme za chvilku hlasovat. Takže děkuji za klid.

Pane ministře, omlouvám se, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Ještě jednou. Úprava, kterou navrhl Senát, je čistě legislativně technické povahy a odstraňuje duplicity, které by vznikly mezi touto úpravou, paragrafem 29b, a zároveň úpravou, která je uvedena v zákoně o trestněprávní odpovědnosti právnických osob, který jsme právě projednávali. Z výše uvedených důvodů doporučuji schválit návrh s pozměňovacími návrhy Senátu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Promiňte, ještě požádám pana poslance Robina Böhnische, jestli se nechce vyjádřit jako zpravodaj. Ne, nebude se vyjadřovat. Takže v tom případě otevírám rozpravu a poprosím paní senátorku, aby se vyjádřila nyní ona k planým rostlinám. Prosím, máte slovo.

 

Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, odůvodnění usnesení Senátu č. 411 ze 13. schůze konané dne 27. října 2011 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů /zákon o obchodování s ohroženými druhy/, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh zákona byl Senátu doručen dne 5. října 2011 a bylo mu přiděleno číslo tisku 212. Organizační výbor přikázal tisk dne 7. října 2011 k projednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Výbor dne 19. října 2011 po projednání i se zástupci navrhovatele přijal k tomuto tisku usnesení č. 60, kterým doporučil Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s třemi pozměňovacími návrhy legislativně technického charakteru.

Senát projednal návrh zákona na své 13. schůzi dne 27. října 2011. Pozměňovací návrhy byly upraveny do podoby, v jaké byly zaslány do Poslanecké sněmovny, a jsou obsaženy v sněmovním tisku č. 329/3. Pozměňovací návrhy tedy zní:

Za prvé: V článku 1 body 15 až 17 vypustit. Následující body 18 až 35 označit jako body 15 až 32.

Za druhé: V článku 1 bodu 30 dosavadní bod 33 v § 42 za slova "§ 16" vložit slova "§ 16b, odst. 8".

Během rozpravy byly tyto pozměňovací návrhy podpořeny i ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou a při závěrečném hlasování pro ně hlasovalo celkem 48 senátorek a senátorů z 51 přítomných, nikdo nebyl proti.

Výše uvedené pozměňovací návrhy jen opravují drobné nepřesnosti v projednávaném návrhu zákona, mají podporu navrhovatele i většiny senátorek a senátorů. Dovoluji si proto váženou Poslaneckou sněmovnu požádat, aby schválila návrh zákona ve znění schváleném Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, slyšeli jsme stanovisko Senátu. Ptám se, kdo se k tomu chce ještě vyjádřit. Nikdo další se už nehlásí, takže myslím, že můžeme rozpravu ukončit a hlasovat. Přistoupíme tedy k hlasování.

Nejdřív § 97 odst. 4, kdy potřebujeme nadpoloviční většinu přítomných poslanců, protože budeme hlasovat právě senátní verzi. Takže přednesu návrh usnesení k tomu prvnímu. Snad bych měl ještě zagongovat. Takže prosím ještě pro pořádek gong... Opět tedy budeme hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP