(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže se zeptám, jestli ještě by se chtěl vyjádřit zpravodaj Jan Husák k těm předloženým pozměňovacím návrhům Senátu.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, pane senátore, kolegyně a kolegové, já bych se chtěl připojit k apelu, který zde zazněl ze strany pana ministra. Jak zde bylo řečeno, jde o implementační novelu do českého práva, co se týče telekomunikací, a současně tato novela posouvá telekomunikační zákon kousíček dál do prostoru, který má rozhýbat takzvané mrtvé body v telekomunikacích. Tato novela de facto definuje podmínky pro uskutečnění a uspořádání aukce na digitální dividendu. Senát měl jiný názor a v podstatě tento proces de facto pozdržel tím, že navrhl úpravu, která se týká výhradně jednoho média, a to je bezplatného přenosu televizních programů kabelovou televizí, to znamená základní nabídku televizních programů, a to bezúplatně. Tak, jak zde řekl pan ministr, tento institut byl definován dočasně a v podstatě končí tak, jak zde bylo řečeno, nejpozději 31. 12.

Přimlouvám se za to, abychom prohlasovali novelu v té podobě, jak ji schválila Poslanecká sněmovna, a rovněž potvrzuji, že úpravy legislativně technické nebrání tomu, aby tato novela byla uvedena v život. Děkuji za pozornost a doporučuji hlasovat původní znění Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, otevírám tedy rozpravu a pan senátor Karel Korytář s tím zřejmě souhlasit nebude, takže prosím, aby řekl své argumenty. Ale prosím o klid, abychom ho poslouchali, tedy. (Předsedající zvoní.)

 

Senátor Karel Korytář: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, mám opět čest dnes před vámi vystoupit v krátké době, i když vidím, že to moje vystoupení má trošku prostředí, které nevede k úspěšnosti, ale pokusím se.

Jak bylo řečeno, jedná se o velmi rozsáhlou novelu implementační, která se dotýká univerzální služby zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, dále o společný předpisový rámec pro sítě a služby elektronických komunikací a přístup k těmto sítím a dále o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací.

V souvislosti s implementací výše citovaných směrnic v části první se mění a upravuje na 64 položek od definicí, modifikací či zpřesnění až po stanovení nových povinností a pravomocí Českého telekomunikačního úřadu při přidělování a využívání určité části rádiového spektra. V těch ostatních částech jsem ve své zprávě detailněji popsal jejich nové poslání, případně jejich úpravy.

Senát na své 13. schůzi dne 26. října 2011 projednávanou vládní novelu zákona v hlasování číslo 13 vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, kdy pro hlasovalo 58 přítomných z 65 senátorek a senátorů, nikdo nebyl proti. V diskusi vystoupil jeden senátor.

Důvody vrácení s pozměňovacími návrhy. Jak už uvedl pan ministr, v té první části jde - to jsou body 1 až 7 - o legislativně technické změny týkající se převážně základních registrů, kde v novele předpokládané údaje se již v těchto registrech nevedou a ani se vést nebudou, jako například údaje o předchozím příjmení, předchozí adresy místa pobytu a data přihlášení k pobytu, jakož i údaje o rodinných příslušnících, kteří jsou zákonnými zástupci účastníka, nebo údaje o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, nejsou vedeny údaje o opatrovníkovi, což platí i o údajích z občanských průkazů. S ohledem na výše citované platné právní úpravy lze vyslovit pochybnosti o naplnění záměru předkladatele o poskytování potřebných údajů, nejsou-li tyto v evidenci příslušných orgánů. Dále jde o upozornění na nadbytečnost zrušovacích ustanovení, která již zrušena jinou novelou byla.

Navržená úprava v další části, to je ten bod 8, kterou navrhla stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, zachovává povinnosti podnikatele sítě elektronických komunikacích zajišťujícího šíření zemského digitálního televizního vysílání určeného pro příjem na koncovém mobilním telekomunikačním zařízení a provozovatele převzatého vysílání v kabelovém systému a provozovatele celoplošného vysílání. Zrušuje se poslední věta v článku II bodu 10: Povinnosti provozovatele převzatého vysílání v kabelovém systému, provozovatele celoplošného vysílání s licencí a provozovatele místního nebo regionálního vysílání na sdílených kmitočtech s provozovatelem celoplošného vysílání s licencí stanovené v tomto bodu zanikají dnem 31. prosince 2011.

Původní optimistická očekávání o vstupu některých tematických televizních stanic do zemského digitálního vysílání a vzniku nových subjektů poskytující zemské digitální i televizní vysílání, to jest vstup velkého počtu nových televizních stanic na trh, se nenaplnila, naopak se jejich počet díky značným nákladům na zajištění plnění rozšířených povinností snížil. Nejde tady o novou úpravu, ale o zachování dosavadního stavu, který nebude mít na dotčené podnikatele žádný nový dopad. Navrhovaná úprava směřuje ke zvýšení konkurenčního prostředí a k zachování právní jistoty na trhu elektronických komunikací a převzatého vysílání a snížení administrativní zátěže.

Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Hlásí se někdo dál do rozpravy? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat nejdřív podle § 97 odst. 4 zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 347/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 347/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro senátní verzi, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 44, přihlášeno je 173, pro hlasovalo 61, proti 96. Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona v tom znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 5. Nyní potřebujeme 101, to už je nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 347/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto verzi, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 45, přihlášeno je 174, pro hlasovalo 156, proti nula. Přijato.

 

Takže konstatuji, že jsme s touto verzí zákona vyslovili souhlas. Tím končím projednávání.

 

Další bod je bod číslo

9.
Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných
neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
/sněmovní tisk 262/4/ - zamítnutý Senátem

Takže senátora tu nemáme zřejmě přítomného, takže prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil nejdřív poslanec Marek Šnajdr. (Poslanec Šnajdr se ptá, co předsedající říkal.) Že byste se mohl vyjádřit k tomu zamítnutí zákona Senátem.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já myslím, že vás nepřekvapím, když vám řeknu pouze to, že doporučuji, abychom setrvali na svém stanovisku a schválili verzi, kterou jsme zde zhruba před měsícem postoupili Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: K senátnímu usnesení by se měl vyjádřit nejdřív zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Jaroslav Krákora. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP