(20.00 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 457/3. Vítám mezi námi senátora Jiřího Dienstbiera.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobrý večer, kolegyně, kolegové. Nebudu mluvit dlouho, protože jsme velmi podrobně tento návrh diskutovali v prvním, druhém a třetím čtení. Dovoluji si jenom připomenout, že tzv. služební zákon je v platnosti již řadu let, nicméně nikdy nenabyl účinnosti a vzhledem k tomu, že v tuto chvíli je již zastaralý, je potřeba připravit nový zákon, který připravuje Ministerstvo vnitra, tedy zákon o úřednících. Zároveň s přijetím zákona o úřednících se předpokládá zrušení tohoto služebního zákona. Tedy doporučuji, aby Poslanecká sněmovna setrvala na svém původním stanovisku a trvala na odložení účinnosti služebního zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi. K usnesení Senátu se vyjádří zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Roman Sklenák. Pan poslanec Sklenák - chce se vyjádřit? Nechce se vyjádřit.

Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí senátor Jiří Dienstbier. Prosím, pane senátore, máte slovo. (V jednacím sále je silný hluk.)

 

Senátor Jiří Dienstbier: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, velmi stručně se vyjádřím k důvodům zamítnutí návrhu na další odložení účinnosti zákona o státní službě. Zatím sám sebe neslyším, ale přesto to zkusím.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pane senátore, já se omlouvám. Dámy a pánové, já vás prosím o klid! (Zvoní zvoncem.) Je to brutální, ale to jediné funguje - aspoň na chvíli.

 

Senátor Jiří Dienstbier: Současný stav, kdy se neustále odkládá účinnost zákona o státní službě, je v rozporu s ústavou resp. vyvolává neústavní stav, protože naše ústava v článku 79 stanoví, že poměry státních zaměstnanců na ministerstvech a jiných správních úřadech mají být upraveny zákonem. To se za celou dobu od schválení ústavy, což je v podstatě dvacet let, nestalo. Zákon, jak tady pan ministr řekl, je sice platný, nikdy však nenabyl účinnosti. Stav, kdy se zákon o státní službě neustále odkládá, resp. jeho účinnost, je proto z ústavního hlediska neudržitelný.

Dalším důvodem, proč by tento zákon měl nabýt účinnosti a neměla by být schvalována novela, která účinnost odkládá, je skutečnost, že jeho přijetí bylo jednou z podmínek našeho přijetí do Evropské unie. K tomu jsme se zavázali, proto byl zákon schválen a vlastně tak porušujeme závazky, které jsme našim partnerům v Evropské unii dali.

Dalším důležitým aspektem je, že tento zákon by měl dát určitou jistotu zaměstnancům státu v těch příslušných úřadech, kterých se to týká, že na ně nebude vyvíjen nepřípustný nátlak, aby vykonávali svoji činnost v rozporu s veřejným zájmem a ve prospěch toho nadřízeného, který nátlak vykonává. Je tedy i důležitým protikorupčním opatřením.

Chtěl bych vás proto požádat, abyste nepřehlasovávali zamítavý postoj Senátu a umožnili nabytí účinnosti zákona o státní službě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji a mám zde ještě přihlášku do rozpravy od pana poslance Antonína Sedi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji za udělení slova. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Senát zamítl návrh zákona o službě státních zaměstnanců, kterým současná vládní koalice navrhuje už pátý odklad účinnosti tohoto zákona. Chci připomenout, že zákon byl přijat již v roce 2002, ale jeho uvedení do praxe je pod různými záminkami odkládáno již téměř deset let. Tentokrát se účinnost má posunout o další dva roky.

Tato vláda neustále deklaruje svůj neutuchající boj proti korupci. Přitom řada neziskových organizací, které se bojem proti korupci zabývají, upozorňuje na to, že naše země stále nemá zaveden služební zákon. Zákon, který je běžný ve všech vyspělých demokraciích a který zajišťuje na jedné straně silné a nezávislé postavení úředníků a na straně druhé jejich odpovědnost za své rozhodování.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vláda ve své důvodové zprávě sice hovoří o přípravě zákona o úřednících veřejné správy, který má od 1. ledna 2013 nahradit zákon o službě státních zaměstnanců, ale věcné zdůvodnění odložení tohoto zákona poněkud pokulhává, o čemž svědčí předložené námitky řady neziskových organizací i odborů. Vždyť posunutím účinnosti tohoto zákona rezignujeme nejen na zkvalitnění fungování státní správy, zvýšení efektivity státní služby či na posílení osobní odpovědnosti úředníků za své rozhodování, ale zejména umožníme nejméně další rok politizaci státní správy a znemožníme působení jasně protikorupčního opatření, kterým služební zákon bezesporu je.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Hlásí se prosím někdo další do rozpravy? Není tomu tak. Končím rozpravu. Chci se zeptat, zda chce mít závěrečné slovo navrhovatel nebo zpravodaj. Není tomu tak.

Přivolám tedy kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 457/2."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51. Z přihlášených 168 pro 104, proti 40. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi a děkuji panu ministrovi.

 

Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali body dnešního jednacího dne, takže končím dnešní jednací den. A prosím, ráda bych vás upozornila, že zítra začneme v 10.30 hodin, protože zde mám žádost o pauzu pro jednání klubu sociální demokracie. Takže zítra v 10.30 hodin. Přeji vám hezký večer a sociální demokracii děkujeme za prodloužené ráno.

 

(Jednání skončilo ve 20.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP