(Jednání pokračovalo v 16.50 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v dnešním jednání. Naším úkolem by mělo být nyní projednat body 63 až 81, poté bychom dnešní jednání skončili. Prosím, abyste se dostavili do sálu, pokud jste tak již neučinili. Dále prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, neboť jsem vás odhlásila.

 

Prvním bodem, kterým se budeme zabývat, je

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic,
podepsaná dne 17. května 2011 v Baku
/sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal pan ministr Bendl. Prosím, pane ministře, mikrofon je váš.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych za pana ministra financí tady předložil návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, s tím, že tento náš závazek nám umožní na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorů druhého státu, princip národního zacházení a doložky nejvyšších výhod, záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů, záruku volného převodu plateb atd., tak jak máte v materiálu uvedeno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 393/1. Prosím.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dovolte mi, abych přednesl usnesení zahraničního výboru ze 14. schůze ze dne 12. října 2011 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku.

Po odůvodnění náměstka ministra financí Ing. Tomáše Zídka, zpravodajské zprávě poslance Pavla Holíka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. května 2011 v Baku. Za druhé, předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Iniciativně tento tisk projednal též rozpočtový výbor. Usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 393/2. Prosím tedy zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby usnesení výboru odůvodnila.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, tento tisk projednal rozpočtový výbor na své 21. schůzi dne 16. listopadu 2011. Usnesení jste obdrželi písemně, jak už bylo řečeno, jako sněmovní tisk 393/2, takže mi dovolte, abych pouze z tohoto usnesení sdělila, že po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. května 2011 v Baku.

A zároveň mi dovolte, abych dala návrh, aby se hlasovalo o usnesení zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Paní zpravodajko, prosím, neopouštějte tento prostor. Já se musím dotázat - obě usnesení nejsou shodná? (Posl. Vostrá: Shodná jsou, ale přesnější je zahraničního výboru.)

Otevírám rozpravu. Je do ní někdo přihlášen? Hlásí se někdo? Není tomu tak. Ukončuji rozpravu a přikročíme k hlasování o navržených usneseních. Budeme tedy hlasovat o usnesení zahraničního výboru. Prosím, upozorňuji, že jsem vás odhlásila a je třeba, abyste se podívali na svá hlasovací zařízení.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 72 z přihlášených 98 poslanců pro 94, proti 1. Návrh byl přijat a s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Přikročíme k následujícímu bodu, kterým je

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království
Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011
/sněmovní tisk 417/ - druhé čtení

Za omluveného ministra financí návrh opět odůvodní pan ministr Bendl. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji, paní předsedající. Já mám za to, že vše k zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům v oboru daní z příjmů ve věci ČR a Království Bahrajn bylo řečeno v prvním čtení, tudíž mi dovolte jen, abych vás odkázal na tento tisk.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Lenku Andrýsovou, aby odůvodnila usnesení zahraničního výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 417/2. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji, paní předsedající. Já jenom dodám, že jsme se tímto tiskem zabývali 12. října 2011 na 14. schůzi zahraničního výboru a přijali jsme doporučující stanovisko, které jste všichni obdrželi na svých lavicích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce. I tento tisk iniciativně projednal rozpočtový výbor. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 417/1. Já prosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, ať usnesení jejího výboru odůvodní.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, tento tisk projednal rozpočtový výbor na svém jednání dne 24. srpna 2011. Usnesení bylo rozdáno písemně, takže mi dovolte, abych jenom sdělila, že po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011.

A jako při minulém tisku mi dovolte navrhnout, aby se hlasovalo o usnesení zahraničního výboru jako garančního výboru tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Není do ní žádná přihláška písemná, nikdo se do rozpravy nehlásí, a proto ji uzavírám. Přikročíme k hlasování o navržených usneseních, přičemž podle paní zpravodajky budeme hlasovat nejprve o návrhu zahraničního výboru.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 73 z přihlášených 104 poslanců pro 100, proti žádný. Návrh byl přijat. Usnesení zahraničního výboru bylo schváleno. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu. Tím je

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o trvale udržitelném obhospodařování
lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat,
který byl podepsán dne 27. května 2011
/sněmovní tisk 418/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal pan ministr zemědělství Petr Bendl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP