(17.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Nevidím, že by se do ní někdo hlásil. Písemnou přihlášku také nemám, rozpravu proto uzavírám.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, tak jak je paní zpravodajka přednesla.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro, stiskněte, prosím, tlačítko ano. Kdo je proti?

V hlasování číslo 81 z přihlášených 114 poslanců pro 107, proti 1. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno.

 

Dalším návrhem je

75.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz
chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1,
podepsaná v Haagu dne 15. června 2011
/sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Za omluveného předsedu vlády Petra Nečase návrh uvede pan ministr Petr Bendl. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Dovolte mi, vážené dámy a pánové, abych vás i v tomto případě požádal o podporu předmětné dohody, kterou máte ve svých materiálech pod sněmovním tiskem 454. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 454/1. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi vás seznámit s usnesením zahraničního výboru, které zní: Po odůvodnění náměstkyně předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, že dává souhlas k ratifikaci dohody.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Nevidím, že by se do této rozpravy někdo hlásil z místa, rozpravu proto uzavírám.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 82 z přihlášených 114 poslanců pro 107, proti 1. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno.

 

Následujícím bodem je

76.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských
Panenských ostrovů o výměně informací daňových záležitostech,
která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011
/sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

Za omluveného ministra financí návrh uvede pan ministr zemědělství Petr Bendl. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji. Dámy a pánové, za pana kolegu ministra financí vás prosím, abyste podpořili lepší výměnu informací v daňových záležitostech mezi Českou republikou a Britskými Panenskými ostrovy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Gabrielu Peckovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 459/1. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, zahraniční výbor se předneseným návrhem zabýval na své 14. schůzi 12. října 2011 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce. Iniciativně tento tisk projednal i rozpočtový výbor. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 459/2. Zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá nás s usnesením výboru seznámí. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor projednal tuto materii na své 20. schůzi 12. října 2011 a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011.

Zároveň mi dovolte, abych navrhla, aby se hlasovalo pouze o usnesení zahraničního výboru jako výboru garančního. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Nevidím, že by se do této rozpravy někdo hlásil. Rozpravu uzavírám.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 83 z přihlášených 115 poslanců pro 105, proti žádná. Návrh byl přijat. Usnesení tímto bylo schváleno.

 

Můžeme přistoupit k následujícímu bodu. Tím je

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200
o HIV a AIDS a světě práce a stanovisko vlády k němu
/sněmovní tisk 388/ - druhé čtení

Návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, kterému dávám slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, Ústava Mezinárodní organizace práce stanoví vládě povinnost postoupit parlamentu každou úmluvu a doporučení této organizace. Proto je vám předkládáno i doporučení Mezinárodní organizace práce o HIV a AIDS a světě práce. Doporučení zdůrazňuje, že veškeré kroky učiněné v reakci na HIV a AIDS mají být vedeny v rámci zásad nediskriminace a respektu k základním lidským právům. Zdůrazňuji, že doporučení neobsahuje žádné formální závazky a nemůže tak mít žádný dopad na veřejné rozpočty. Vláda svým usnesením uložila, aby ministr zdravotnictví a ministr práce a sociálních věcí k jeho obsahu v rámci svých kompetencí přihlíželi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministru Drábkovi. Slovo dávám panu ministru zdravotnictví. Nepřeje si vystoupit.

Nyní tedy poprosím zpravodaje výboru pro sociální politiku pana poslance Jaroslava Ečka a zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Skalického, aby odůvodnili usnesení výborů, která byla rozdána jako sněmovní tisky 388/1 a 2. Slovo má pan poslanec Jaroslav Eček. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Eček: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku projednal dne 24. listopadu 2011 a přijal k tomuto bodu usnesení číslo 73, které vám teď přečtu. Dovoluji si vám navrhnout, aby Sněmovna přijala usnesení podle doporučení výboru pro sociální politiku. Pokládám ho přece jen za poněkud přesnější a vhodnější. Bylo vám sice rozdáno, ale pro jistotu ho zopakuji.

Výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Za první. Poslanecká sněmovna bere na vědomí doporučení Mezinárodní organizace práce číslo 200 o HIV a AIDS a světě práce a stanovisko vlády k němu, sněmovní tisk 388. Za druhé. Schvaluje stanovisko vlády k doporučení Mezinárodní organizace práce číslo 200 o HIV a AIDS a světě práce, sněmovní tisk 388, které je součástí tohoto tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nyní prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Skalického.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, toto doporučení se vztahuje na všechny pracovníky na jakýchkoliv pracovištích a pracujících na základě jakéhokoliv smluvního vztahu včetně uchazečů o práci. Doporučení zdůrazňuje význam sociálních partnerů, potřebu vzdělávání na pracovišti, implementaci vnitrostátních programů. Vyzývá k mezinárodní spolupráci, a to i s ohledem na migrující pracovníky, a k ustanovení vnitrostátního mechanismu pro monitorování vývoje v oblasti HIV a AIDS. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP