(10.20 hodin)
(pokračuje Husák)

Co se týče novely a působení regulátora. Tento návrh zákona posiluje kompetenci ČTÚ tak, aby v případě pochybností mohl ČTÚ rozhodnout, zda konkrétní služba má povahu poštovní služby, a tím pádem si placení do fondu vymoci. Tady je rovněž diskuse nad tématem, co je to poštovní služba. Často se hovoří, jsou to expresní služby. Já bych chtěl jenom podotknout, je to sice myslím každému jasné, ale název expresní služba, že někdo něco někam rychle doručí, to ještě není definice poštovní služby. Tento zákon už ve svých úvodních paragrafech definuje, co jsou poštovní služby. A pouze těchto služeb, které jsou opravdu poštovní podle této definice, se týkají opatření této novely.

Co se týče posilování kompetencí ČTÚ, jsou směřována k tomu, aby ČTÚ měl dohled nad celým poštovním trhem. Z mnoha orgánů státní správy, tj. živnostenský úřad, Ministerstvo financí, ČTÚ, se kompetence koncentruje pouze do jednoho orgánu a tím je ČTÚ. Je to z toho důvodu, že je nezbytné, aby regulátor měl přehled o celém trhu poštovních služeb, a to zejména proto, aby mohl posuzovat, zda a jak trh funguje. Zda je třeba ukládat povinnost zajišťovat základní služby. Je rovněž třeba zajistit informační povinnost poskytovatelů poštovních služeb vůči ČTÚ a návazně vůči Evropské komisi.

Často z řad těch, kteří se obávají dopadu této novely, zaznívá tzv. vyzobávání rozinek. On to tady naznačil i pan ministr. Týká se to toho, že lukrativnější se jeví služby ve velkých městech a ne na okrajových částech naší republiky. V této snaze vede i diskusi a jakýsi náboj podnětů Česká pošta, se kterou budeme v této věci určitě podrobně komunikovat, a to že subjekty, které přijdou na trh, nebudou schopny tuto službu celoplošně zajišťovat, a trvá na tom, aby tato podmínka byla dána jako celoplošná pro všechny účastníky na trhu. Tento návrh z pošty je proti smyslu a účelu třetí poštovní směrnice a nelze ho takto plně akceptovat. Česká pošta má jistou výhodu. Má poštovní licenci až do roku 2017, i když samozřejmě s plným vědomím, že od roku 2013 se bude pohybovat již v konkurenčním prostředí.

Další ze záležitostí, která bude předmětem diskuse, je sjednávání individuálních smluv. Je tady obava, že to nebude možné, což není pravda. Sjednávání těchto smluv bude možné, ale s podmínkou transparentnosti a nediskriminace. To znamená, pokud si poskytovatel poštovní služby sjedná individuální smlouvu například na periodické rozesílání určité zásilky, například každý měsíc v objemu několika tisíc takovýchto zásilek, tak si může sjednat tuto smlouvu, ale v případě, že přijde zákazník, který bude mít podobný požadavek a bude chtít plnění stejné nebo odpovídající služby, bude poskytovatel poštovních služeb povinen mu poskytnout stejné podmínky jako prvnímu. To jenom na upřesnění.

Samostatným bodem, který by se měl prolínat konečným výsledkem této novely, je ochrana spotřebitele. Určitě se tím budu velice zabývat jako zpravodaj a budu se snažit hledat vše, co by přispělo k ochraně spotřebitele v této novele poštovního zákona, a myslím, že v tom budu mít určitě i vás jako kolegy z jednotlivých klubů, jako učené spolupracovníky pro komunikaci.

Cílem, který kladu na to, aby naplnila tato novela očekávání, je za prvé vytvořit normu, která bude respektovat směrnice EU samozřejmě, normu, která vytvoří dostatečný prostor pro konkurenční prostředí a zkvalitnění služeb, bude zajišťovat dostatečné plnění a financování základní poštovní služby, budou vytvořeny kompetence a podmínky pro ochranu spotřebitele. Chci, aby tento zákon v konečném důsledku byl normou, která bude za předpokladu všech těch aspektů, které jsem zde zmínil, normou, která bude šitá na míru pro naše potřeby a pro Českou republiku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji poslanci Janu Husákovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku. Prosím o slovo pana poslance Václava Votavu, poté dostanou slovo další, poté bude mluvit tedy pan poslanec Pavel Hojda a další případně přihlášení. Pan kolega Václav Votava. Prosím. Obecná rozprava je zahájena.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, tento zákon se týká liberalizace poštovního trhu. Samozřejmě týká se také České pošty. A já bych ve svém stručném vystoupení se právě Českou poštou trochu zabýval.

Česká pošta je stoprocentně vlastněna státem, je to vlastně státní podnik, i když má přejít na akciovou společnost.

Chtěl bych říci, že do kontaktu s Českou poštou jsem se v poslední době dostával více jako poslanec, kdy se na mne obraceli starostové obcí se svými žádostmi, starostmi, které právě mají s Českou poštou. Česká pošta totiž začala realizovat uzavírání poboček, těch má být ve finále 179, uzavírání poboček v menších obcích. Začala zrušením těchto poboček často bez vědomí starostů obcí, a nelze se tedy divit tomu, že to starosty zaskočilo a vyvolalo to i bouři protestů nejenom tedy u starostů, ale samozřejmě i u občanů dotčených obcích. Je to pochopitelné, protože ve většině takto postižených obcí vznikají tím pádem problémy s doručováním zásilek. Lidé používají poštu často k platbám, platí účty, složenky, posílají přes poštu peníze. Především pro starší obyvatele-důchodce je to určitě komplikace. Často jsou odkázáni potom na poštu v jiné obci, často vzdálené i více než deset kilometrů, někdy možná i desítky kilometrů, a zvláště pro důchodce, kteří často nejsou mobilní v tom smyslu, že nemají nějaký prostředek dopravní a často i ta dopravní obslužnost do našich obcí je taková, jaká je, tedy nedobrá, tak samozřejmě jim to činí dosti značné problémy. To bylo také koneckonců předmětem častých interpelacích tady v Poslanecké sněmovně na příslušného ministra. Já si myslím, že postup pošty nebyl vůči těm dotčeným obcím vůbec korektní a pošta se měla nejdříve domluvit se starosty, jak ty změny nejlépe, nejefektivněji, ale také nejcitlivěji udělat, a to především v zájmu občanů a v zájmu dostupnosti poštovních služeb.

V roce 2013 má skončit monopol České pošty, na trh má vstoupit konkurence a Česká pošta se také má stát akciovou společností a ústy generálního ředitele Česká pošta hovoří o zefektivnění práce České pošty, hovoří o nutnosti úspor, hovoří na druhé straně i o zeštíhlení, tedy i o propouštění zaměstnanců, což se již ve třech vlnách děje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP