(10.10 hodin)
(pokračuje Šarapatka)

Souhlasím s názorem, že dřeviny někde kolem silnic pochopitelně nemohou být, a orgán ochrany přírody to jistě uváží a povolí kácení. A jde o to umístit ty dřeviny v krajině někde jinde, ale na to nestačí ohláška a musí tam být povolení, které umožní tuto náhradní výsadbu.

Takže já myslím, že nejsme v rozporu a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem dopravy jistě budou hledat cestu, jak toto vtělit do zákona 114.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych zde chtěla velice souhlasit s tím, co zde říkal pan kolega Šťastný, a navíc se domnívám, že přesně v tom duchu, ve kterém tady hovořil on, v návrhu hospodářského výboru je dodatek, že část informační a navigační tabule může být vyhrazena pro reklamu. Myslím si, že to bude mít naprosto stejné důsledky, o jakých hovořil poslanec Šťastný. Takže já tento návrh také nemohu podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla paní poslankyně Weberová. Prosím, pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já děkuji za vystoupení kolegy Šarapatky. Osobně si myslím, že jeho vystoupení bylo naprosto v pořádku. V tomto zákoně se přece nehovoří o tom, že se vykácejí všechny stromy okolo silnic, ale měly by se vykácet ty porosty, které bezprostředně ohrožují život a bezpečnost. A netýká se to jenom silnic, ale týká se to i železnic. Tam je jeden problém: Když se obrátí orgán, který udržuje provoz na silnici a železnici, na orgány, které by měly povolit odstranění tohoto nebezpečného porostu, tak je to řízení zdlouhavé.

A bohužel proč víceméně s tímto opatřením, které tam je, jsem s ním v souhlasu? Mně se stalo, že můj kolega, který se mnou hrát fotbal, právě o jeden strom, který měl být poražen, havaroval a zabil se. Teď už tento strom tam není, ale bohužel to stálo lidský život.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan zpravodaj Bureš ještě.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji, pane předsedající. Jak hluboce souhlasím s panem kolegou Šťastným, tak musím prosím pěkně jenom vysvětlit, opět uvést na pravou míru: nezavádí se nová a další regulace. Zůstává ta, která tam byla doposavad. Já vím, samozřejmě dá se namítnout, že i stávající regulace je špatně. Nicméně prosím pěkně, ujasněme si pojmy s dojmy. To povolení se vydává podle tohoto návrhu, který je obsažen v návrhu hospodářského výboru, po předchozím souhlasu vlastníka dotyčného pozemku - to je snad jasné, že vlastník pozemku se k tomu musí vyjádřit. Ministerstva vnitra, jde-li o silniční ochranné pásmo dálnice a rychlostní silnice - Ministerstvo vnitra je odpovědné za bezpečnost. A příslušného orgánu Policie ČR, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice s výjimkou rychlostní komunikace a místní komunikace. To znamená, na těch dvojkách trojkách je to policie, která má odpovědnost za bezpečnost. Nikdo jiný se v tom samozřejmě angažovat nebude. Nerozšiřujeme prostor. Necháváme ho takový, jaký byl doposavad.

A pokud bych chtěl reagovat na paní kolegyni Weberovou, pokud mi bude věnovat chvilku pozornosti, tak bych jí chtěl jenom říci, ano, samozřejmě má pravdu. Na informačních tabulích a navigačním systému umožňuje tato novela umístit reklamu. Je to ale samozřejmě záležitostí Ministerstva dopravy a bude možná zajímavé vystoupení pana ministra v této věci, jestli tam reklamu Ministerstvo dopravy povolí, či nepovolí, protože navigační systém bude spravovat a bude ho povolovat a bude ho zřizovat Ministerstvo dopravy. Tam to samozřejmě bude na něm.

Pochopil bych to, paní kolegyně, pokud byste v druhém čtení dala pozměňovací návrh, který by toto ustanovení z návrhu hospodářského výboru vypouštěl, ale prosím pěkně kvůli této části jedné věty neschvalovat celý zákon, který řeší slevy na mýtném, který řeší kácení, který řeší samozřejmě vymístění billboardů, který řeší evropský systém mýtného, bych vás velmi prosil, abyste to ještě zvážila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan ministr Chalupa se hlásí o slovo a ještě pan poslanec Doktor.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi dodat několik vět k problematice kácení.

Musím říct, že se prosím snažme odlišit situaci, kdy se jedná o snahu - věřím nás všech - zachovat tradiční česká stromořadí jako součást české krajiny, jako historický úkaz nebo stav, který máme jako dědictví po svých předcích a které má zůstat součástí české krajiny i české komunikační sítě. Musím říct, že pro mě je těžko přijatelná argumentace, že vykácíme staré aleje. Klasický příklad, který byl uváděn, je třeba Žižkovo pole na Vysočině - alej, která nepochybně zasahuje do komunikace. Každý, kdo tam jezdí, to ví, a každý, kdo tam jezdí, ví, že musí přizpůsobit řízení vozidla stavu a šíři této komunikace.

V tomto ohledu já se domnívám, že bychom měli podpořit návrhu výboru pro životní prostředí, který vypouští tuto agendu, a zabývat se novelou zákona 114 nikoliv metodou nějakého přívažku, ale samotnou novelou, která jasně řekne, že tady je zájem na ochraně stromořadí, a na druhou stranu nekomplikovat situaci náhodných dřevin, které mohou zasahovat, pokud to nejsou dřeviny svým způsobem vyžadující ochranu, aby bylo jasno, které mohou komplikovat režim na komunikacích v ČR, jako jsou nálety apod., ať už to jsou silnice, nebo dráha. Ale zkrátka jedna věc, co by měla být prioritou, je zabránit masivnímu kácení alejí. I s ohledem na správu, kterou z velké části vykonávají naše krajské úřady. A ono by to někdy bylo o tom, že kdyby se tomu trochu víc věnovaly, pak bychom nemuseli tolik kácet.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Slibuji, že v této věci snad už naposledy a budu si počínat strukturovaně. Nejdřív se budu tedy věnovat panu poslanci Bártovi, resp. jeho pokusu o repliku.

Za prvé. Nikdy jsem neřekl, že to, co bude hlasováno, zasáhne celý reklamní trh tak, že bude zlikvidován. To samozřejmě zasáhne pouze část trhu a to jsem tady akcentoval několikrát. A já myslím, že rozdíl a význam toho, reguluji-li celý trh, anebo reguluji pouze jeho část právě v době ekonomické nepohody, snad je pochopitelný. V době, kdy reklamní trh strádá stejně jako jiné části ekonomiky, někoho přidusit a jiného nechat žít a ještě pohladit, znamená přece jedné: že ten přidušený prostě pojde! Odpusťte mi ten výraz, ale takhle to je. Pokud to nechápe pan poslanec Bárta, nevím, co s tím činit. Je to poslední pokus, kdy se mu snažím vysvětit důsledky toho, pro co se rozhodl hlasovat.

Víte, nabízela se zvláštní a unikátní asociace pocházející z toho, že pan předseda Věcí veřejných spojil dohromady téma hlasování Věcí veřejných o loteriích a billboardech. S vědomím toho, co Věci veřejné podaly ve smyslu konkrétních důsledků pozměňovacích návrhů, zdůrazňuji všech, s výjimkou snad některých kolegů, v oblasti loterií, je toto velmi významná asociace.

Pan zpravodaj mě neuklidnil. Já jsem měl zvláštní pocity, když jsem studoval věci připravené k hlasování, ale teď už jsem úplně vystrašený. Pokud myslíte, že může někdo dojít klidu v tom, že se dozvěděl, budou zrušeny ty strašlivé billboardy, zlikvidován reklamní trh billboardů podél dálnic, zlikvidována reklama podél dálnic, protože přece jde o ty životy, ale vrátí se na informační tabule, pokud za tím nevidíte to, že jeden reklamní trh zlikvidujete a chystáte ho někomu jinému, a dokonce se mám uklidnit, když se dozvím, že o tom bude rozhodovat Ministerstvo dopravy - to na mě tedy klid nepadá! Jako v občanu České republiky to ve mně vyvolává hrůzu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP