(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Možná už jsme pomalu vyčerpali všechny příspěvky v této rozpravě, tak ji můžeme snad ukončit. Končím tedy rozpravu a o slovo se hned hlásí, jak vidím, i když chtěl vystoupit ministr, takže si myslím, že tomu nic nebrání. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Já děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové dobrý den.

Já bych v první řadě chtěl říct, že ten návrh novely zákona se opravdu týká velkým množstvím návrhů, které jsou v oblasti jak implementace ze strany Evropské komise, to znamená tam je nutná transpoziční část, které nám ukládá evropské právo.

Tady byly zmíněny další tři nebo čtyři okruhy, kterými se novela zabývá. Za prvé je to systém slev na mýtném. Ten systém slev na mýtném je součástí dohody s ČESMAD BOHEMIA, což znamená, že stát získá za dva roky, to znamená za rok 2011 a 2012, o 25 % každý rok navíc na tržbách na výnosech. To znamená, že v roce 2012 získá o 1,4 miliardy korun více s tím, že z této částky maximálně je možnost slevit 350 milionů. Bavíme se tedy o tom, že Státní fond dopravní infrastruktury získá o jednu miliardu korun více, než to bylo v současném roce. Je to součástí dohody, která říká, že do konce roku 2014 se nebude zvyšovat nadále cena mýtného. A já říkám, že pokud by se nepotvrdila ta situace, kterou my máme na základě analýz, že převážná většina, 70 % všech těchto slev bude využíváno zejména tuzemskými dopravci, tak pokud se tato teze podle naší analýzy nepotvrdí, pak není nic jednoduššího než před rokem 2014 vyjednat, že se nebude zvyšovat mýtné jako takové, ale zruší se samotná sleva, která bude na základě vyhlášky. Toto je samozřejmé a součástí dohody to je. To znamená, předtím než se bude otvírat debata ohledně zvýšené ceny mýtného, je možné na konci roku 2014 prostě samotnou slevu zrušit vyhláškou, a tím pádem se cena sama navýší o 350 milionů k výnosové stránce Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokud naopak se potvrdí naše analýza a bude 70 % dopravců tuzemských, kteří využívají tuto slevu, pak si myslím, že jdeme správnou cestou, a myslím, že tato sleva zůstane i nadále a je umožněna i evropskou regulací.

Druhý bod je problematika vysokorychlostního vážení. Je to věc, která opravdu v tuto chvíli je velmi důležitá. Je nutná pro to, abychom nejenom měli možnost získat finanční prostředky do Státního fondu dopravní infrastruktury, ale také z toho důvodu, že je možné zastavit současný stav, kdy velmi přetížené kamiony jezdí po komunikacích prvních, ale také po komunikacích druhých a třetích tříd a vznikají obrovské náklady na to, abychom tyto komunikace opravovali. Já si myslím, že tady to není jenom o té výnosové stránce samotné, to znamená z těch pokut, ale je to také o tom, že se dopravci naučí, že nebudou převažovat jednotlivé nákladní vozidla, a tím pádem nebudou tolik ničit komunikace, a to znamená, že jak státní správa, jak Ředitelství silnic a dálnic, tak jednotlivé kraje, které stále říkají, že mají méně a méně peněz na opravu komunikací, tak opravdu budou mít možnost touto formou na těch komunikacích, které jsou nejvíc poškozeny, říci, že ty nejvíce poškozující kamiony, a to jsou ty přetížené, tam jezdit nebudou, a zakázat jim to.

Třetí věc je povolování kácení dřevin. To bylo už zmíněno. Já bych tady chtěl zmínit, že už v druhém čtení jsem se přihlásil k tomu, že souhlasím s návrhem výboru pro životní prostředí, že se s ním ztotožňuji, to znamená, že od samého počátku, a to bych chtěl zdůraznit, Ministerstvo dopravy nemělo žádný zájem na tom, aby docházelo k nějakému divokému kácení stromů nebo stromořadí, jejich samotné likvidaci. V žádném případě ne. Jednalo se o to, abychom měli možnost v případě větších větví, a to jak kolem silničních komunikací, tak samozřejmě kolem železnice, upravovat tyto koridory. Zejména se to ukazuje v současné době v zimních měsících, kdy u velmi zasněžených stromů se lámou větví a ty padají jak do vozovky, tak do železnice. Já jsem byl minulý týden v Libereckém kraji a musím říct, že jsem nebyl rád, že nakoupené nové vozy Stadler jsou poškozeny právě z toho důvodu, že není možné tak rychle některé větve pokácet právě proto, že nejdřív musí proběhnout správní řízení, ale ten sníh je tam dva tři dny. To není na správní řízení, ale dobře. Rozumím tomu, že je tady jistá obava, a já si myslím, že s ministrem pro životní prostředí jsme schopni navrhnout takovou koncepční změnu, která bude potom komfortní i s ostatními členy Poslanecké sněmovny a širokou veřejností. Takže já souhlasím s návrhem výboru pro životní prostředí.

Co se týče tématu, který tady byl zmiňován asi nejvíc, a to jsou billboardy. Já bych chtěl říct v první řadě to, že billboardy v tuto chvíli nepatří na dálniční a rychlostní komunikace. Je to z toho důvodu, že právě rychlost, která je umožněna na dálnicích a rychlostních komunikacích, je natolik nebezpečná, pokud není jednoznačná pozornost věnovaná jenom řízení automobilového vozidla. Co se toho týče, nejedná se tady o likvidaci reklamních společností a prostoru, která by byla okamžitá. V žádném případě tomu tak není. Je tady přechodné období, které je pět let. Po pěti letech jsou tyto plochy odstraňovány. To znamená, ne že zítra, ne že za půl roku, ale za pět let - což je jen tak mimochodem doba, která v tuto chvíli je maximální možná pro to, aby když dnes se povoluje jakákoliv plocha, je možné ji povolit maximálně na pět let. To znamená, že pokud jsme se bavili o tom, jaké jsou principy v případě možné arbitráže, tak já jsem i na hospodářském výboru tu analýzu ukazoval. Já jsem nabízel všem kolegům, aby si ji mohli pročíst, a jedná se zde o princip legitimního očekávání, princip zachování možnosti regulace a princip proporcionality. Ve všech třech principech je právní analýza, která říká, že se nejedná o porušení legislativní, které by zavdávalo možnosti arbitrážního řízení. To je první věc.

Druhá věc je, že jakékoliv rozhodnutí Poslanecké sněmovny v této chvíli znamená, a já si myslím, že to je důležité říct, že pokud by byl systém nastaven správně, to znamená podle sedm let staré regulace, tak je možné ty billboardy mít jenom na pět let. V tuto chvíli se bohužel potýkáme s tím, že je řada smluv z 90. let, které jsou buď na dobu neurčitou, nebo na dobu třiceti, čtyřiceti a padesáti let. To je nerovný přístup, to je diskriminační. A já si myslím, že je důležité tento stav srovnat, a také se domnívám, že právě princip subsidiarity, který říká, že na dálničních a rychlostních komunikacích nemají billboardy co dělat, tak na komunikacích první a druhé třídy rozhoduje kraj a na místních komunikacích je to obec. Myslím, že to je správná cesta. Byl to i návrh ze strany hospodářského výboru.

Byla tady zmíněna problematika informačních tabulí. Já bych chtěl říct, že tady opravdu nevymýšlíme kolo, ale poučili jsme se také ze zahraničí. Tento princip je používán v Rakousku, tento princip je používán v Německu. A já bych chtěl říct, že předtím ještě je potřeba, aby byla vydána prováděcí vyhláška ze strany Ministerstva dopravy. Já bych chtěl tady jednoznačně potvrdit, že se nejedná o možnost reklamy na informační tabuli v té podobě, jakou možná někteří máte představu, že to nahradí billboardy. Zde se jedná maximálně o 20 % využití plochy, a to s tím, že pokud se tam jedná o informaci v případě kolon, aby si jednotliví řidiči naladili rozhlasovou stanici tu či onu, aby sjeli k té či oné pumpě, nebo naopak na ni nějakým způsobem dávali informaci, na té tabuli, tak se jedná o to, že to je pumpa, rozhlasová stanice nebo jenom dílčí informace, ne více než 20 % plochy té informační tabule. Já vám garantuji, že tato prováděcí vyhláška bude podléhat přesně tomu, aby to mělo informativní charakter a v žádném případě formu reklamní.***
Přihlásit/registrovat se do ISP