(14.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Hlasování se týká pozměňovacího návrhu, který je uveden pod písmenem B. Je to pozměňovací návrh pana poslance Vladislava Vilímce k tisku 337/7.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 166. Ptám se, kdo je pro. Obě stanoviska byla kladná. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 166, přítomno 142, pro 82, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat dalším návrhem.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Poněvadž byl přijat návrh pod písmenem B, návrh pod písmenem A je nehlasovatelný. Nyní se může hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 337, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 167. Kdo je pro tento návrh? Připomínám, že probíhá hlasování o celém zákonu. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 167, přítomno 146, pro 77, proti 42. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 62, sněmovního tisku 337 ve třetím čtení. - Pardon, nekončím, vidím, že ještě bude probíhat kontrola předchozího hlasování, tedy nekončím ještě tento bod...

Je námitka? Není. Končím projednávání bodu 62, sněmovního tisku 337 ve třetím čtení. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

63.
Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka,
Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
/sněmovní tisk 431/ - třetí čtení

Hlásí se pan kolega Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já mám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili do příští schůze.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto návrhu rozhodneme bez rozpravy. Jde o procedurální návrh. Rozhodneme v hlasování, které ponese pořadové číslo 168. Zopakuji, že jde o návrh na přerušení bodu 63, projednávání sněmovního tisku 431 ve třetím čtení, do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 168. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu na přerušení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 168, přítomno 151, pro 86, proti 43. Návrh byl přijat.

 

Tento bod jsme přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Končím tím projednávání bodu 63, sněmovního tisku 431.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu. Je jím

65.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
(zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 474/ - třetí čtení

Pana premiéra, který je nyní v Senátu, zastoupí ministr zemědělství Petr Bendl. - Mám tady špatnou informaci. Premiéra zastoupí pan ministr Tomáš Chalupa. Prosím ke stolku zpravodajů, pane ministře. Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Jaroslava Schejbalová. Prosím též, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Teď dostávám informaci, že místo paní poslankyně Schejbalové bude zpravodajkou paní poslankyně Helena Langšádlová. Prosím paní poslankyni Langšádlovou, aby přišla ke stolku zpravodajů. Sdělím, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 474/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Prosím, kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím, aby nám paní zpravodajka Helena Langšádlová ozřejmila další postup.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Hezké odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal rozpočtový výbor na své 21. schůzi konané dne 16. listopadu 2011 a přijal pozměňovací návrh, kde v bodě 36, v § 23 odst. 2 se slova "z hrubého výtěžku" nahrazují slovy "z celkového hrubého výtěžku za dobu, po kterou byla sbírka konána". Chtěla bych zmínit, že se jedná pouze o legislativně technickou úpravu znění novelizačního bodu 36, aniž by byl jakkoli dotčen jeho obsah.

Ve druhém čtení dne 1. února 2012 nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy.

Doporučuji, abychom nejdříve hlasovali o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru a poté o návrhu jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je námitka proti takovému postupu? Není-li, budeme nejprve hlasovat o návrhu, který je uveden v usnesení rozpočtového výboru číslo 196, a potom tedy o návrhu jako o celku. Prosím o stanoviska k prvnímu návrhu. (Zpravodajka i ministr souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 169. Táži se, kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 169, přítomno 157, pro 142, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Takto zní návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 474, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 170. Kdo je pro přijetí tohoto zákona? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 170, přítomno 159, pro 149, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce. Končím projednávání bodu 65, sněmovního tisku 474 ve třetím čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

67.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb.,
kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý
majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti
s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
/sněmovní tisk 447/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů již zasedl za navrhovatele pan senátor Tomáš Grulich. Vítejte, pane senátore. Prosím též, aby se přidal k tomuto stolku zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Vít Bárta. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 447/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan kolega Vilímec má slovo jako první. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP