(14.50 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi načíst opravu legislativně technické chyby k svému pozměňovacímu návrhu označenému pod písm. B, podanému v rámci druhého čtení tohoto tisku, a sice k bodu 1 pozměňovacího návrhu.

V bodě 1 tohoto návrhu v druhé části věta za čárkou se slova "zanechala a pozbyla" opravují na "zanechala anebo pozbyla". Mění se tedy souhláska "a" na "anebo". Jedná se o tiskovou chybu, kterou je potřeba v rámci legislativně technické opravy v tomto bodě odstranit. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím ještě o další přihlášku v rámci rozpravy ke třetímu čtení. Není-li žádná, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje Víta Bártu, aby se ujal své zpravodajské role, navrhl Sněmovně proceduru a posléze se vyjádřil k jednotlivým návrhům. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, při projednávání tohoto senátního návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí a byly vzneseny dva pozměňovací návrhy, které máte uvedeny v tisku číslo 447/3. Jedná se o pozměňovací návrh vzešlý z jednání z rozpočtového výboru uvedený pod písm. A a návrh z druhého čtení zákona pod písm. B, tak jak jej předložil pan poslanec Vilímec, zpracovaný i na základě připomínek Ministerstva financí. Tento návrh je podle mého soudu kvalitnější, propracovanější než návrh rozpočtového výboru.

V souladu i se stanoviskem legislativy Poslanecké sněmovny navrhuji následující proceduru v hlasování. Tedy hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu pod písm. B, a bude-li schválen, stane se pozměňovací návrh pod písm. A nehlasovatelný. Poté by nás čekalo již jen závěrečné hlasování o návrhu zákona jako celku včetně přijatého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane zpravodaji. Ještě budeme muset nejprve hlasovat o legislativně technické opravě, kterou navrhl teď ve třetím čtení pan kolega Vilímec. Prosím tedy, abyste přednášel jednotlivé návrhy. Nevidím námitku proti takto navržené proceduře, proto můžeme hned přikročit k jednotlivým návrhům. Prosím o první z nich. Prosím též o stanoviska.

 

Nejprve tedy legislativně technická úprava přednesená v rámci třetího čtení. (Zpravodaj i senátor Grulich doporučují.)

Zahajuji hlasování číslo 171. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 171 přítomno 161, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní prosím o další návrh pana zpravodaje.

 

Poslanec Vít Bárta: Dále navrhuji nyní hlasovat o návrhu pod písm. B pana poslance Vilímce. (Zpravodaj i senátor Grulich doporučují.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 172. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?K

V hlasování číslo 172 přítomno 162, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím je bod A nehlasovatelný, jestli dobře rozumím, a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Návrh usnesení zní takto: "oslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanů České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, podle sněmovního tisku 447, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 173. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto zákona. Kdo je proti?

V hlasování číslo 173 přítomno 162, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji též panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 67 sněmovního tisku 447 ve třetím čtení.

 

Senátor Tomáš Grulich: Já děkuji všem kolegyním a kolegům ze Sněmovny a na shledanou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkujeme, pane senátore.

 

My se budeme věnovat společně dalšímu bodu. Zahajuji projednávání bodu číslo 30. Je to

30.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.,
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 574/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Prosím, pane ministře, o vaše úvodní slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci legislativních prací vlády na rok 2011 předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů s dalšími souvisejícími zákony. Dovolte mi ve stručnosti představit nejvýznamnější body tohoto návrhu.

Zcela zásadní změnou je předpokládané využívání preventivně výchovné péče ve střediscích preventivních služeb - dříve se tato střediska jmenovala střediska výchovné péče - ve větším rozsahu. Tím by mělo dojít ke snížení počtu dětí v ústavní péči a bude kladen větší důraz na prevenci a na poradenství. V souvislosti se zkracováním délky pobytu v zařízeních se také nově stanoví možnost poskytování náhradní výchovné péče formou ambulantní péče, což předpokládá zvýšenou podporu pracovníků zařízení vycházející z individuálních potřeb dítěte a ze spolupráce s rodinným prostředím. Jinými slovy to znamená, že pracovníci diagnostických ústavů budou mít možnost jezdit do rodin, v rodinách, v přirozeném prostředí dělat diagnostiku, nebo budou jezdit za dětmi do dětských domovů a ty děti nebudou pendlovat a nebudou umisťovány do dalšího prostředí, se kterým se budou seznamovat.

Zákon také nově upravuje možnost na základě smlouvy poskytovat péči nezaopatřeným osobám, které již byly z ústavní péče propuštěny, ale jejich životní situace vyžaduje přijetí zpět do zařízení, zejména v souvislosti s přípravou na budoucí povolání, například studiem na střední škole nebo na vysoké škole.

V té novele se též upřesňuje účel a cíle preventivně výchovné péče ve středisku preventivních služeb, které je samostatným školským zařízením. V souvislosti s poskytováním poradenských preventivních služeb střediskem je tato možnost zrušena u diagnostických ústavů stejně jako možnost poskytovat dětem dlouhodobé pobyty. Tato úprava je založena na požadavku specializace jednotlivých typů zařízení, kdy diagnostický ústav je zaměřen výhradně na diagnostiku, popř. na následně metodické odborné služby směrem k zařízením. Současně se upravuje délka pobytu dítěte v diagnostickém ústavu, a to stanovením na nejvýše osm týdnů.

Zákon upravuje specifikaci klientely výchovných ústavů. Z ustanovení je zřejmé, že výchovné ústavy jsou přednostně zřizovány pro jednotlivé kategorie dětí, případně je možné v rámci výchovného ústavu zřídit skupiny pro tyto kategorie, vždy však odděleně, a současně jsou zřizovány odděleně pro děti s uloženou ústavní výchovou a nařízenou ochrannou výchovou. Jinými slovy, nastavujeme kategorizace těchto ústavů.

Část týkající se péče ve střediscích preventivních služeb konkretizuje účel poskytované preventivní péče, specifikuje klientelu a příjemce preventivně výchovných služeb a definuje služby střediska, jejichž cílem je poskytování všestranné preventivní pomoci, a to prvořadě formou ambulantní péče se zaměřením na snížení závažnosti rizikového chování dětí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP