(10.50 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, tento tisk projednal na svém jednání 18. ledna 2012 na své 23. schůzi rozpočtový výbor. Přijal k němu usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 18. července 2011.

Zároveň mi dovolte jako jednomu ze zpravodajů, abych navrhla hlasování o usnesení gesčního výboru neboli výboru zahraničního. Děkuju.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce výboru rozpočtového. Otvírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Upozorňuji, že máme v písemné podobě předložena obě usnesení a je zde návrh, abychom hlasovali o verzi, kterou nám předložil gesční výbor, tedy výbor zahraniční. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení.

Zahajuji hlasování číslo 64. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 64, přítomno 125, pro 100, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím jsme projednali bod 41, sněmovní tisk 511.

 

Zahajuji projednávání bodu

42.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Londýně dne 15. září 2011
/sněmovní tisk 515/ - druhé čtení

Ministra financí Miroslava Kalouska žádám o úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, jedná se o tutéž problematiku, pouze s jinou zemí, která patří mezi takzvané tax paradise. Prosím o schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Lenku Andrýsovou, aby nás seznámila s usnesením výboru. Dostali jsme jej jako sněmovní tisk 515/1. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Na zahraničním výboru jsme tento sněmovní tisk projednávali 12. ledna 2012. Nedošlo k žádným nesouhlasným stanoviskům, a tudíž doporučujeme tuto smlouvu podpořit k ratifikaci. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Tento tisk projednal také rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 515/2. Prosím opět zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby nás s tímto usnesením seznámila.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, i touto smlouvou se zabýval rozpočtový výbor na své 23. schůzi dne 18. ledna 2012. Přijal k němu usnesení, s jehož textem jste byli seznámeni a ve kterém rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 15. září 2011.

Rovněž tak jako u předchozího tisku navrhuji, aby bylo hlasováno o usnesení gesčního výboru neboli výboru zahraničního. Děkuju.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda se hlásí někdo do této rozpravy. Připomínám, že je zde návrh na hlasování o usnesení, která jsou shodná, ale hlasování ve verzi zahraničního výboru. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy končím a přikročíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 65. Ptám se, kdo souhlasí s usnesením, které nám bylo předloženo jako sněmovní tisk 515/1, s usnesením zahraničního výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 65, přítomno 129, pro 97, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím jsme projednali bod 42, sněmovní tisk 515.

 

Zahajuji projednávání bodu

43.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011
/sněmovní tisk 522/ - druhé čtení

Pana ministra financí Miroslava Kalouska požádám, aby tentokrát tuto materii uvedl.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, současná daňová smlouva, která zabraňuje dvojímu zdanění, byla podepsána v roce 1993. Od té doby přece jenom čas pokročil. Změnily se vzájemné hospodářské vazby a především se změnily politické podmínky, neboť obě dvě země se mezitím staly členskými státy Evropské unie. To si vyžádalo sepsání modernějšího textu, který reflektuje danou situaci, je sestaven podle standardních vzorových modelů OECD. Já prosím o schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zpravodajkou zahraničního výboru je paní poslankyně Kristýna Kočí. Prosím, aby nám zdůvodnila usnesení, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 522/1.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila se závěry zahraničního výboru, z jeho jednání dne 12. ledna 2012. Zahraniční výbor po projednání doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací Smlouvy mezi vládou Českou republiky a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Tento tisk také projednal rozpočtový výbor. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 522/2. Zpravodajkou rozpočtového výboru je opět paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, i tento tisk projednal rozpočtový výbor na své 23. schůzi dne 18. ledna 2012. Máte usnesení opět písemně. V tomto usnesení doporučuje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijal následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011.

Zrovna tak jako u předchozích tisků navrhuji, aby se hlasovalo o usnesení zahraničního výboru jako výboru gesčního.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otvírám rozpravu zopakováním, že je zde návrh, abychom hlasovali o textu obsaženém v usnesení zahraničního výboru 522/1. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

 

Zahajuji hlasování číslo 66. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 66, přítomno 129, pro 102, proti 1. Tento návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno. Končím bod 43, sněmovní tisk 522.

 

Zahajuji projednávání bodu

44.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou
ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení
dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,
který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011
/sněmovní tisk 534/ - druhé čtení

Pana ministra financí Miroslava Kalouska prosím o slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo k dnes poslednímu smluvnímu aktu, který si dovoluji vám předložit. Smlouvu s Chorvatskem máme z roku 1999. Její modernizaci v tomto případě nerealizujeme novou smlouvou, ale protokolem k této smlouvě, který za prvé zpřesňuje některé pojmy a mechanismy v oblasti zdaňování úroků a za druhé rozšiřuje ochotu a koordinaci daňových správ nahlašovat si navzájem ty, kteří se nestavějí k placení daní tím nej... mravným a zákonným způsobem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec František Novosad. Prosím, aby nás seznámil s usnesením výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 534/1.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, usnesení zahraničního výboru ze 17. schůze dne 12. ledna 2012. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011.

Body 2 a 3 jsou standardní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP