(11.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Prosím též zpravodajku rozpočtového výboru, který projednal tento návrh - usnesení rozpočtového výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 534/2. Paní poslankyně Miloslava Vostrá má slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, tento tisk projednal rozpočtový výbor na své 23. schůzi dne 18. ledna 2012. Tento text máte písemně. Rozpočtový výbor v něm doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a z majetku, který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011.

Rovněž jako u předchozích tisků navrhuji, aby se hlasovalo o usnesení zahraničního výboru jakožto výboru gesčního. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Vostré. Otvírám rozpravu. Je zde návrh na hlasování ve znění usnesení zahraničního výboru, tedy dle tisku 534/1. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo. Končím tedy rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování číslo 67. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 67, přítomno 131, pro 104, proti nikdo. S návrhem na usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím bod 44, sněmovní tisk 534. Děkuji panu ministrovi, děkuji všem zpravodajům v průběhu projednávání. Předávám řízení schůze panu místopředsedovi Zaorálkovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Přeji dobré dopoledne. Máme tady další bod dopoledního programu a to je

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské
úmluvy o perzistentních organických polutantech
/sněmovní tisk 597/ - prvé čtení

Místo pana ministra Chalupy to bude předkládat pan ministr Kuba. Prosím pana ministra, aby se ujal slova. Je to sněmovní tisk 597 a jsme v prvém čtení.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si předložit tento vládní návrh za pana ministra Chalupu, který je v současné chvíli v Senátu. Jedná se o vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Česká republika je smluvní stranou Stockholmské úmluvy od 17. května 2004. Změna přílohy A byla přijata na 5. zasedání konference smluvních stran Stockholmské úmluvy, která se konala v dubnu 2011 v Ženevě.

Uvedenou změnou byla do přílohy A Stockholmské úmluvy zařazena nová látka, a to je endosulfan a jeho izomery, a současně bylo rozhodnuto o udělení zvláštní výjimky pro použití endosulfanu v přesně odůvodněných případech při ošetřování zemědělských plodin.

Endosulfan se vyznačuje vysokou toxicitou, která má negativní dopady na organismy ve vodním prostředí, nervovou soustavu savců a poškozování reprodukční činnosti. Z tohoto důvodu přikročilo od roku 2000 více než 60 zemí k plošnému omezení jeho výroby a k používání. V ČR, jakož i v celé EU jsou všechny přípravky na bázi endosulfanu zakázány. Přijetím změny přílohy A Stockholmské úmluvy Česká republika podpoří účinnější mezinárodní ochranu životního prostředí před nežádoucími vlivy uvedené látky. Tato změna nebude vyžadovat žádné změny platné právní úpravy v ČR v uvedené oblasti a rovněž nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu a ani na podnikovou sféru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám zpravodaje pro první čtení pana poslance Františka Novosada o slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, cílem Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, která vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 17. května 2004, je chránit lidské zdraví a životní prostředí před škodlivými vlivy toxických látek. Za tímto účelem upravuje úmluva v souladu s principem předběžné opatrnosti výrobu, použití, vývoz a dovoz perzistentních organických polutantů. Úmluva rovněž umožňuje rozšiřovat seznam látek, které podléhají jejímu režimu, tak, aby úmluva dosáhla stanoveného cíle.

Já podporuji pana ministra.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Otevírám obecnou rozpravu. Nejsou přihlášky do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu můžeme zřejmě ukončit. Můžeme pouze přikázat výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh ještě kromě toho zahraničního výboru? Nemá. Budeme hlasovat o přikázání.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přikázat tento tisk výboru zahraničnímu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 68. Přihlášeno 130, pro hlasovalo 101, proti žádný, takže přikázání provedeno bylo. Děkuji. Můžeme odložit.

 

Bod

48.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Hostitelská dohoda týkající se umístění,
podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou
pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
/sněmovní tisk 623/ - prvé čtení

Požádal bych pana ministra Dobeše. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dobrý den.

Před sebou máte vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Hostitelská dohoda týkající se umístění podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS).

Já bych na této půdě chtěl vyjádřit obrovskou radost z toho, že se České republice podařil obrovský diplomatický úspěch. Tím, že jsme získali jednu z velmi významných evropských agentur, pro Českou republiku je to první agentura, a s ohledem na to, že i dostává Českou republiku v technologickém sektoru 21. století na mapu těch nejvyspělejších zemí nejen Evropy, ale de facto celého světa. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na celém procesu a přispěli tak k úspěchu, že agentura Galileo bude umístěna v České republice v Praze.

Co se týče samotné kandidatury na umístění agentury GSA do Prahy, tak ta patřila mezi priority všech vlád České republiky od konce roku 2006. Česká republika přitom čelila konkurenci dalších deseti členských států Evropské unie, které vedle České republiky předložily svou kandidaturu. Své dlouhodobé soustředěné snažení Česká republika úspěšně završila, a to 10. prosince 2010, kdy mezivládní konference členských států Evropské unie konsenzuálně rozhodla o umístění agentury GSA do Prahy.

Česká republika také v roce 2011 dojednávala s agenturou GSA podmínky o stěhování a umístění v České republice. Tyto podmínky byly vtěleny do hostitelské dohody a některých dalších aktů, zejména pak nájemní smlouvy a balíčku výhod pro zaměstnance agentury GSA. Analogické podmínky jako v hostitelské dohodě jsou standardně sjednávány i v případě ostatních srovnatelných mezinárodních organizací.

Hostitelská dohoda není v rozporu s ústavním pořádkem, se závazky vyplývajícími z členství ČR v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Chtěl bych vás všechny poprosit o podporu tohoto materiálu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP