(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám tedy v tom případě přečtu návrh usnesení k celému návrhu zákona. Ten zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'živnostenský zákon'), a další související zákony, podle sněmovního tisku 547, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." (Zpravodaj má stanovisko kladné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 106, přihlášeno 184, pro hlasovalo 168, proti 1, takže to bylo přijato. My jsme tím pádem s návrhem zákona vyslovili souhlas a já končím projednávání bodu 74.

 

Dalším bodem programu je bod

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 535/ - třetí čtení

Tady by se k panu ministrovi Kubovi přidal poslanec Jan Husák jako zpravodaj příslušného návrhu. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 535/4.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Milan Urban. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych zde chtěl vystoupit za menšinu členů hospodářského výboru, kteří přijali jiné usnesení, než je základní usnesení hospodářského výboru týkající se této novely. Za chvíli zde budeme rozhodovat o tom, jak kvalitní a dostupná bude poštovní služba v rámci České republiky, a to nejen ve městech, ve velkých městech, ale zvláště na venkově a v odlehlých oblastech České republiky.

Názor na liberalizaci poštovní služby, která přichází ve formě evropské směrnice a má být implementována do českého právního řádu, se liší. Liší se ve vládě a liší se i v Poslanecké sněmovně. Proto existují dvě usnesení hospodářského výboru, dvě výboru pro veřejnou správu a proto je podáno několik různých pozměňovacích návrhů. Podle mého - řekněme tomu zjednodušeného - pohledu se názory liší následovně. Ten jeden říká: přepišme jen to, co je ve směrnici, a nepřidávejme k tomu něco českého, což podle podporovatelů tohoto názoru, ke kterým já patřím, znamená menší riziko pro Českou poštu, a tedy větší bezpečnost k zachování příslušných poboček i v těch nejodlehlejších oblastech. Ten druhý návrh dle mé pozice je rizikem minimálně ve dvou základních věcech. Za prvé, a to se diskutuje často, není úplně vysvětleno, jestli neumožňuje takzvané vyzobávání hrozinek, to znamená, že až přijde konkurence na poštovní trh, že si nevymíní a nebude konkurovat pouze ve velkých městech a malé obce, venkov, nechá České poště, která bude ztrátu ještě podle variantních návrhů muset hradit.

Nejsem příznivcem toho, aby do zákona bylo zapracováno číslo, kolik má být poboček České pošty, aby to bylo vázáno zákonem, ale jsem příznivcem toho, aby toto rozhodnutí, které je a vždy bude politické, bylo učiněno nařízením vlády České republiky, která za to, ať bude jakákoliv, ponese odpovědnost. Myslím si, že budou tendence říkat: tady jde jen o přepis evropské směrnice, jde tady už jenom o dopisy a vlastně to neznamená z hlediska České pošty a její budoucnosti, její transformace nic významného. Ono to tak může vypadat, ale myslím si, že jde o víc. Máme tady za sebou za posledních dvacet let několik úspěšných, méně úspěšných nebo neúspěšných pokusů o liberalizaci trhu v různých službách, ať je to liberalizace energetického trhu, liberalizace na železnici, liberalizace telekomunikačního trhu. V podstatě se vždy říkalo: je potřeba pustit sem konkurenci, aby služba byla kvalitní, efektivnější a také levnější. Když se podíváte na všechny již proběhlé liberalizace v České republice, tak myslím, že ani v jednom nebyly všechny podmínky splněny.

Byl bych rád, abychom vlastně za těch dvacet let, kdy jsme tady liberalizovali různé trhy, rozhodovali bez ideologií a rozhodovali pokud možno tak, abychom si byli jisti, že to naše rozhodnutí je správné a bude ve prospěch občanů České republiky. To se nedělá pro konkurenci, to se nedělá pro Českou poštu, ale cílem má být kvalitní, dostupná a efektivní služba. Já tedy tady mluvím pro to, abyste ještě zvážili, ke kterému návrhu, který řeší alternativně evropskou směrnici, se přidáte. Já určitě stojím za tím, abychom zachovali dostupnost a efektivnost poštovní služby i v odlehlých částech České republiky, protože pošta je jedna z mála kamenných budov, které ještě v některých částech na venkově fungují. Jsem pro to, abychom zamezili vyzobávání hrozinek, jsem pro to, abychom nenechali poštu platit ztrátu, která bude vynucena tím, že konkurence obsadí velká města, a jsem tedy pro to, aby liberalizace poštovní služby v České republice neznamenala ořezávání a likvidaci České pošty. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Urbanovi. Jsme v obecné rozpravě ve třetím čtení. Bez toho, že bych chtěla komukoliv nařizovat, co má nebo nemá dělat, dovolím si pouze upozornit, že je to rozprava ve třetím čtení. Hlásí se někdo dále do této rozpravy? Pokud se nehlásí nikdo, rozpravu končím a požádám pana zpravodaje, pana poslance Jana Husáka, aby nás seznámil s návrhem procedury, a poté co ji Sněmovna odsouhlasí, vás požádám, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a spolu s panem ministrem k nim dával svá stanoviska. Nejprve tedy k proceduře.

Prosím kolegyně a kolegy, aby poslouchali zpravodaje. Nebude to asi jednoduché. Takže zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, seznámím vás s procedurou třetího čtení sněmovního tisku 535.

Za prvé bychom hlasovali písmena F1, F2, F3 a G1, G2 a G3, a to en bloc. Jedná se o legislativně technické úpravy, které se vážou takto. F1 až F3 načetl ve druhém čtení pan poslanec Krupka jakožto zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tyto úpravy mají za cíl pouze legislativně vylepšit pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu. Samozřejmě po schválení těchto legtechů bychom hlasovali o návrzích podle procedury a bude záležet na tom, jestli budou, nebo nebudou odhlasovány.

Další, G1 až G3, má následující vazbu. Načetl je ve druhém čtení pan poslanec Milan Urban jakožto zástupce oponentní menšiny hospodářského výboru. Tyto úpravy mají opět za cíl pouze legislativně vylepšit pozměňovací návrhy obsažené v oponentní zprávě menšiny hospodářského výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP