(9.30 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Mohu vám s klidným svědomím říci, že ta debata u nás byla mnohem méně kontroverzní, mnohem méně vyostřená a občanský zákoník dosáhl mnohem většího konsenzu odborné veřejnosti než v jiných státech, které přijímaly po změně společenských poměrů v roce 1989 nové civilní právo. Historie nás rozsoudí. Historie nás rozsoudí, jestli pravdu mají ti, kteří říkají "je třeba nový občanský zákoník", anebo ti, kteří říkají "mělo se zachovat to, co zde bylo přijato v 60. letech a několika desítkami novel upraveno v letech devadesátých". To v tuto chvíli, jak už řekla ostatně paní poslankyně, nemá smysl řešit a uvidíme, jak to dopadne. Já jsem přesvědčen, že historie dá za pravdu autorům a nám, kteří říkají, že to bude mít mimořádný pozitivní význam a přínos pro budování právního státu v Čechách.

Tolik tedy k těm zákonům. Jsem připraven se o jednotlivých věcech bavit, ale jak říkám, mohu zde předložit materiál, který se zabývá přímo těmito otázkami kolem legislativy, a tam jsou konkrétní lhůty, konkrétní termíny, které s konkrétními předpisy souvisí.

Vedle Ministerstva spravedlnosti, ještě dodám, pracuje na speciálních právních předpisech i celá řada jiných správních úřadů. Za všechny budu jmenovat alespoň Ministerstvo financí, které připravuje a upravuje daňovou legislativu tak, aby byla kompatibilní s novým soukromým právem. Pracuje se na tom. Experti Ministerstva spravedlnosti komunikují s experty Ministerstva financí. Ty týmy si vzájemně vyměňují zkušenosti a postřehy a podle mých informací na Ministerstvu financí je vše nastaveno tak, aby se stihlo v tomto roce připravit.

Speciální právní předpis, který chci vypíchnout, který považuji za mimořádně důležitý, je úřad zeměměřický a katastrální, Český úřad zeměměřický a katastrální, který připravuje nový katastrální zákon, jehož velmi podrobný věcný záměr již před několika měsíci schválila vláda. To znamená, opět se na tom předpisu intenzivně pracuje. Bude dokončen v řádech měsíců a bude předložen vládě. Tento zákon je mimořádně důležitý, protože upravuje samozřejmě zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a intenzivně, citlivě se dotkne práv, vlastnických práv všech našich občanů a ostatních právnických osob, obecně subjektů, které působí na území České republiky a mají zde vlastnická či věcná práva k nemovitostem.

Druhé téma, které zde bylo zmiňováno, je téma vzdělávání. Tady chci říci, že - jak už bylo řečeno - téma vzdělávání má dvě linie. První je vzdělávání expertů, těch, kteří budou autoritativně aplikovat občanský zákoník. V prvé řadě vzdělávání soudců a v druhé řadě pak je osvětová činnost vůči veřejnosti, která podle své míry svého zájmu by měla mít možnost získat informace o tom, jak nové občanské právo vypadá.

Nejprve tedy k prvnímu tématu. Pro proškolení a pro přípravu odborníků na aplikaci nového občanského zákoníku je zde určena Justiční akademie. Justiční akademie je speciální instituce působící v rámci Ministerstva spravedlnosti, která, jak víte, má na starosti vzdělávání soudců, státních zástupců a obecně justičního personálu. A právě klíčovým tématem této instituce pro další dva roky a následné roky je příprava seminářů pro aplikaci nového občanského zákoníku. V tuto chvíli je pro léta 2012 až 2015 připraveno 283 vzdělávacích akcí. Vidíte sami, že opravdu je zde mohutná snaha připravit celou řadu školení. Já jsem paní poslankyni dodal jednotlivé okruhy tematické, které zde nechci číst. Bude-li zájem, mohu vám předat opět materiál Justiční akademie, který podrobně upravuje rozpis těchto akcí. 283 vzdělávacích akcí, na to navazující konference, E-learningové moduly atd. V čele Justiční akademie stojí dr. Petrov, který byl spoluautorem občanského zákoníku, členem kodifikační komise, je si vědom naléhavosti tohoto problému a dělá vše pro to, aby vzdělávání pro soudce, státní zástupce a ostatní zaměstnance justice bylo připraveno.

Jestli je 283 akcí moc, nebo málo, to ukáže až zájem a ukáže konkrétní praxe. Všichni dobře víme, že vzdělávání soudců v České republice je dobrovolné, že Ústavní soud jasně vyřkl svůj autoritativní právní názor, že nelze nutit soudce, aby se vzdělával. My toto respektujeme. Předpokládáme, že vzhledem k závažnosti tohoto tématu, jako je nový občanský zákoník, zájem bude, a pokud se ukáže, že zájem je větší, než je těch 283 vzdělávacích akcí, anebo že zájem o některá dílčí témata je větší, než jak se plánuje jejich proškolení, pak samozřejmě okruh vzdělávacích akcí rozšíříme, uděláme vše pro to, aby odborná veřejnost dostala maximální množství informací.

Vedle Justiční akademie, dobře víte, že dva, minimálně dva odborné týmy připravují velmi rozsáhlé komentáře k občanskému zákoníku, které by měly vyjít, alespoň jak mám informace, od jednotlivých právnických nakladatelství ještě do doby, než zákon bude účinný. Tedy pro zkušeného praktika pak nebude činit problém, pokud si nebude jist výkladem určité normy v občanském zákoníku, aby využil služby Justiční akademie, služby Ministerstva spravedlnosti, o kterých za chvíli ještě budu hovořit, nebo se případně podívat do komentářů, které již v době účinnosti zákona budou na stole, a každý rozumný právník s komentáři zkrátka umí pracovat.

Mimo to bude důležitá role Nejvyššího soudu, jehož judikatorní úlohu výrazně posilujeme v novele občanského soudního řádu, kterou včera schválila vláda a kterou budete mít možnost v nejbližší době zde na půdě Parlamentu projednávat.

Tolik ke školením, která připravuje Justiční akademie. Budete-li, jak jsem řekl, mít zájem o konkrétní témata, která paní poslankyně dostala, mohu je zde rozvést, ale nechci vás tím v tuto chvíli obtěžovat.

Z hlediska laické veřejnosti je třeba říci, že laická veřejnost, která má zájem, měla možnost se s občanským zákoníkem seznámit už dva, resp. tři roky předtím, než občanský zákoník byl přijat. Toto je první právní předpis, ke kterému proběhlo tzv. veřejné připomínkové řízení, kdy zákon visel více než rok na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a každý občan mohl napsat své výhrady ke konkrétním ustanovením. Těmito občanskými výhradami se odborná kodifikační komise velmi seriózně zabývala a několik podnětů do konečného textu občanského zákoníku zapracovala.

Nicméně my počítáme s tím, že služby pro veřejnost zde budou muset být do budoucna mnohem rozvinutější. Za prvé počítáme s tím, že na Ministerstvu spravedlnosti bude vyčleněna speciální skupina expertů, kteří budou dále na výkladu sporných pasáží z pohledu občanů a řekněme soudů pracovat. V nejbližší době spustíme tzv. kancelář pro implementaci soukromého práva, v jejímž čele bude stát náměstek Melzer, který bude mít právě otázku implementace soukromého práva jako svoji klíčovou činnost na Ministerstvu spravedlnosti, a tato kancelář, která bude převážně placena z peněz Evropské unie - za chvilinku vám řeknu konkrétní čísla ­-, bude tady od toho, aby právě odpovídala na dotazy jak odborníků, soudců, odborné veřejnosti, tak na dotazy laiků.

Jinými slovy, ministerstvo je připraveno poskytovat bezplatně informační servis široké odborné i laické veřejnosti ve vztahu k výkladu jednotlivých pasáží občanského zákoníku. U žádného jiného právního předpisu stát takovouto podporu nikdy neposkytl. Myslím si, že je to mimořádně důležité, a zdůrazňuji, že majoritní část nákladů spojených s touto kanceláří bude placena z peněz EU. Ostatně mohu to zde přímo říci. V tuto chvíli počítáme s tím, že kancelář plus propagace občanského zákoníku bude stát 19,6 milionu korun, přičemž těchto přibližně 20 milionů korun bude pokryto z maximální míry z peněz EU, z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti tam půjde 2,9 milionu korun. To znamená přibližně 15 % té částky platí stát, zbytek je pokryt z peněz Evropské unie. Myslím si, že dát 3 miliony z peněz z rozpočtu na osvětovou činnost se vyplatí, protože to povede k odstranění případných aplikačních problémů.

Z čísel, která paní poslankyně postrádala, jí mohu říct, co budou stát semináře na Justiční akademii. Tam v tuto chvíli počítáme s částkou 29,9 milionu korun, to znamená přibližně 30 milionů korun. Opět majoritní část bude pokryta z peněz Evropské unie, z peněz státu, resp. rozpočtu Justiční akademie, půjde částka 4,5 milionu korun. To znamená méně než jedna šestina z našich peněz, zbytek opět z peněz Evropské unie. To jsou konkrétní čísla, která umím dát na stůl, protože jsou to konkrétní projekty spojené s přípravou na aplikaci občanského zákoníku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP