(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v našem dnešním programu. Zahajuji projednávání bodu

47.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách
/sněmovní tisk 545/ - druhé čtení

Prosím o slovo ministra dopravy Pavla Dobeše.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dobrý den.

Cílem předkládané mezinárodní dohody je vytvoření komplexního rámce pro provozování letecké dopravy mezi Českou republikou a Uzbekistánem. Tato dohoda byla podepsána 8. listopadu 2011 v Taškentu. Jedná se o první dohodu v oblasti civilního letectví uzavřenou mezi oběma státy. Je velmi důležité i s ohledem na to, že České aerolinie již provozují pravidelnou leteckou dopravu mezi oběma státy na lince mezi Prahou a Taškentem, a je tedy žádoucí, aby tento dopravce mohl co nejdříve využívat výhod plynoucích z předmětné dohody.

Text dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.

Návrh dohody byl projednán zahraničním výborem dne 22. února 2012, který doporučil vyslovit souhlas s její ratifikací.

Já si dovoluji tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Davida Vodrážku, aby nás seznámil s usnesením výboru, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 545/1. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec David Vodrážka: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny. a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích tohoto projednávání.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo. Rozpravu tedy končím.

Přikročíme k hlasování o usnesení, které bylo navrženo zahraničním výborem. S tímto usnesením nás seznámil zpravodaj pan poslanec David Vodrážka. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 541/1.

 

V usnesení je toto doporučení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách."

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 37. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 37 přítomno 145, pro 119, proti nikdo. S návrhem usnesení Sněmovna vyslovila souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 47, sněmovního tisku 545.

 

Zahajuji projednávání bodu

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Státu Katar o letecké dopravě
/sněmovní tisk 626/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo ministra dopravy Pavla Dobeše.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji za slovo. Co se týče vzájemných vztahů České republiky a Státu Katar v oblasti civilního letectví, ty v současné době nejsou nijak upraveny a na základě zájmu obou dvou stran a sjednání dohody, která proběhla v prosinci roku 2008, se uskutečnila v Praze jednání expertních delegací a byl dohodnut a přijat text dohody. Vláda České republiky vyslovila souhlas s jednáním v září 2009 a vhodný termín a místo podpisu se podařilo nalézt v lednu letošního roku, kdy byly dohoda v Kataru podepsána.

Text dohody je poměrně liberální a odpovídající současnému vývoji v oblasti civilního letectví a je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky.

Proto si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací předkládané dohody.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Roma Kostřicu.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, pan ministr Dobeš tady řekl všechno, co je důležité. Já se domnívám, že Katar, který je umírněný arabský stát, má velký ekonomický potenciál, zejména pokud jde o ropu a zemní plyn. Máme i aktivní obchodní bilanci, neboť dovoz je minimální.

Domnívám se, že dohoda, která má 23 článků a byla již podepsána 18. ledna v Dauhá panem ministrem Schwarzenbergem, nemá dopad na výdaje státního rozpočtu.

Chtěl bych proto Poslaneckou sněmovnu požádat o přikázání k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Proto se ptám, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Totéž oznamoval pan zpravodaj. Ptám se, zda má někdo ještě jiný návrh na přikázání. Nemá.

 

Přistoupíme k hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 38. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 38 přítomno 145, pro 116, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. S tímto konstatováním končím projednávání bodu 55, sněmovního tisku 626 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů
souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokol doplňující
Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
/sněmovní tisk 629/ - prvé čtení

Opět požádám o úvodní slovo ministra dopravy Pavla Dobeše.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Parlamentu České republiky jsou předkládány dokumenty, které byly přijaty na diplomatické konferenci v Pekingu dne 10. září 2010 a které byly za Českou republiku podepsány 23.listopadu 2011. Dohody v podstatě znamenají modernizaci již existujících a pro Českou republiku platných mezinárodních smluv o ochraně letectví před protiprávními činy.

Předkládané mezinárodněprávní instrumenty reagují na snahy mezinárodního společenství a zejména Mezinárodní organizace pro civilní letectví odpovědět na nové hrozby vznikající v civilním letectví v průběhu 21. století, neboť provedená analýza prokázala, že některé nově vznikající hrozby nejsou dostatečně zakotveny v platných mezinárodních smlouvách, přičemž panovala naléhavá potřeba je na mezinárodní úrovni upravit. Novými instrumenty jsou tak pokryty následující vzniklé hrozby: použití letadla jako zbraně, použití letadla k protiprávnímu rozptýlení nebezpečných látek a použití takových látek při útoku na letadlo či protiprávní přeprava zbraní a jiného nebezpečného materiálu na palubě letadla. Zároveň jsou v nich obsažena procesní pravidla charakteristická pro novější trestněprávní instrumenty.***
Přihlásit/registrovat se do ISP