(11.10 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Provádění dohod nebude mít dopad na státní rozpočet, neboť závazky z nich plynoucí Česká republika již provádí na základě ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu a dohody mají charakter mezinárodněprávních smluv prezidentské kategorie, neboť upravují záležitosti podle § 49 písm. a) a e) Ústavy České republiky.

Proto bych si tímto dovolil požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby projednáním předkládaných dohod v určených výborech vyslovila souhlas s jejich ratifikací.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodaje pro první čtení pana poslance Davida Vodrážku.

 

Poslanec David Vodrážka: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jak již pan ministr říkal, tyto dokumenty vytvářejí nové skutkové podstaty trestných činů v souvislosti s novými hrozbami, které se v současnosti objevují u civilního letectví, dále modernizují předešlé úmluvy v souladu s vývojem protiteroristických úprav v rámci OSN. Oba dokumenty jsou v souladu s naším právním řádem a nebudou mít dopad na státní rozpočet.

Navrhuji přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Táži se, zda se chce někdo přihlásit. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Stejné stanovisko má předseda zahraničního výboru a zpravodaj. Ptám se, zda má ještě někdo jiný návrh na přikázání. Nemá, přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 39. Ptám se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 39, přítomno 147, pro 123, proti 1. Tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím končím projednávání bodu 56, sněmovního tisku 629 v prvém čtení.

Je zde jedna omluva, s kterou vás chci seznámit. Dnes se omlouvá pan ministr Alexandr Vondra. Důvodem je účast na jednání ministrů obrany zemí visegrádské čtyřky v Litoměřicích. Omlouvá se z odpoledního jednání.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

60.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou
Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané
v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách,
podepsaná v Praze dne 23. května 1997
/sněmovní tisk 663/ - prvé čtení

Žádám opět o slovo ministra dopravy Pavla Dobeše.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, paní předsedající. Vzájemné vztahy v oblasti civilního letectví mezi Českou republikou a Vietnamem upravuje dohoda o leteckých službách, která byla podepsána v roce 1997, a na základě zájmu obou stran došlo v roce 2009 k jednání o změně uvedené dohody s cílem liberalizovat existující rámec pro letecký provoz mezi oběma státy. Navržené změny směřují zejména k vyšší otevřenosti přepravního trhu a vytvářejí tak vhodné podmínky pro zavedení leteckého spojení. Protokol o změně dohody byl podepsán v Hanoji 22. března 2012.

Současně s protokolem se Parlamentu ČR předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací také stávající dohoda, která byla schválena podle tehdy platných právních předpisů jako mezinárodní smlouva vládní kategorie. Aby celá stávající dohoda ve znění protokolu bezprostředně byla závazná, je třeba, aby také ona byla ratifikována a povýšena tak na mezinárodní smlouvu prezidentské kategorie.

Proto si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru a o podporu tohoto materiálu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za úvodní slovo. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Hamáčka.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, jakkoliv v současné době není žádný operátor, který by provozoval pravidelnou dopravu mezi Prahou a Hanojí, tak si troufám říci, že naděje umírá poslední a možná v budoucnu se nějaké přímé linky dočkáme, abychom tento protokol přikázali zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, prosím o vaše přihlášky. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 40. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán výboru zahraničímu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 40, přítomno 147, pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat. Návrh jsme tedy přikázali k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím jsme projednali bod č. 60, sněmovní tisk 663 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi i zpravodajům.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 551/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr obrany Alexandr Vondra. Prosím, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně zopakoval důvody předložení novely zákona č. 219 o ozbrojených silách.

Za prvé tím chceme dosáhnout efektivnějšího a rychlejšího rozhodování o poskytování vojenské letecké dopravy osob a přepravy materiálu. Navrhuje se, aby za zákonem stanovených podmínek mohl o poskytování letecké přepravy rozhodovat přímo ministr obrany, a to na základě předchozí žádosti buď ministra zahraničních věcí, nebo ministra vnitra. Díky tomu bude možné adekvátně reagovat zejména v akutních případech, kdy je třeba z humanitárních důvodů urychleně dopravit osoby nebo někam přepravit materiál.

Druhou záležitostí, která je předmětem této novely, je úprava podmínek rušení provozu elektronických komunikací Armádou České republiky. Navrhované řešení používání rušičů vyplývá zejména z potřeb souvisejících s plněním úkolů armády v zahraničních operacích, kdy čelí různým nástražným výbušným zařízením. Předpokladem efektivního používání těchto zařízení je důkladný výcvik této aktivity a ten lze v zásadě provádět před vysláním do zahraničí na území České republiky.

Problematika využití rušičů byla předmětem diskuse při projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny. Návrh byl projednán ve výboru pro obranu a také podvýborem pro elektronické komunikace a ICT průmysl. Výsledkem těchto jednání je kompromisní pozměňovací návrh týkající se ustanovení § 41b předkládané novely, která upravuje právě používání rušičů při plnění úkolů ozbrojených sil a jejich kontroly kontrolním orgánem Sněmovny.

Závěrem bych chtěl zmínit, že tento kompromis byl nalezen ve shodě jak s Ministerstvem obrany, tak s Ministerstvem vnitra i Českým telekomunikačním úřadem.

Děkuji za pozornost a prosím o vstřícný přístup při projednávání této novely.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro obranu. Usnesení tohoto výboru byla doručena jako sněmovní tisky 551/1 a 551/2.

Nyní prosím o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jana Vidíma. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP