(11.20 hodin)

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, výbor pro obranu projednal předloženou materii 12. dubna a přijal k tomuto usnesení číslo 20, se kterým vás nebudu seznamovat tím, že je budu číst na mikrofon, ale odkážu se na sněmovní tisk 551/2.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, výbor pro obranu se tímto návrhem zabýval opakovaně hned na dvou svých zasedáních, kdy poprvé projednávání přerušil proto, aby Ministerstvo obrany mohlo doplnit informace týkající se druhé části návrhu.

O té části první, tedy o onom zracionálnění procesu povolování letecké přepravy především v oblasti humanitární pomoci, tam nebylo sporu od počátku. To je věc, která je nepochybná, je správná a výbor jako takový i včetně mne toto podpořil a podporuje nadále. Kde bylo čertovo kopýtko, kde byl předmět sporu, bylo v oblasti rušení radiokomunikačního provozu. Ministerstvo doplnilo celou řadu podkladů a informací, především však uvedlo v soulad tuto svoji navrhovanou pravomoc s požadavky Českého telekomunikačního úřadu a také s resortem Ministerstva vnitra a především s integrovaným záchranným systémem.

Protože však k těmto jednáním došlo až poté, co výbor pro obranu přijal usnesení, které máte v onom tisku 551/2, dovolím si Poslanecké sněmovně v rámci podrobné rozpravy předložit návrh, který právě reflektuje onu dohodu Ministerstva obrany s Českým telekomunikačním úřadem a integrovaným záchranným systémem. Stejně tak v tomto pozměňujícím návrhu bude definována kontrolní pravomoc Poslanecké sněmovny, a kdo konkrétně bude tím, kdo bude dohlížet na využívání oprávnění rušit telekomunikační provoz Armádou České republiky.

Čili dovolím si vás ještě jednou obtěžovat v rámci podrobné rozpravy se svým pozměňujícím návrhem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Vidímovi. Slovo má nyní pan kolega Václav Klučka. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, kolegyně, kolegové, mé původní vystoupení mělo vypadat jinak. Mělo vypadat tak, že jsem byl připraven navrhnout Poslanecké sněmovně vrácení tohoto zákona už ve druhém čtení zpátky do projednávání ve výboru... (V sále je rušivá atmosféra.)

Já se jenom omlouvám. Nevím, jestli je mě slyšet?

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte. Dámy a pánové, prosím, věnujme pozornost panu poslanci Klučkovi.

 

Poslanec Václav Klučka: Musím říci, že pan kolega Vidím mi ulehčil tuhle tu roli tím, že vypracoval další doplnění pozměňujícího návrhu, který byl schválen ve výboru pro obranu a který víceméně přizpůsobuje technologii zahájení vlastního rušení podmínkám, které jsou v zákoně o české policii. Přiznávám, že to není úplně doslovné přizpůsobení, ale dá se to respektovat a dá se to vykládat tak, že to takto je.

Já, prosím vás pěkně, musím říci, v důvodové zprávě původního zákona se uvádělo: Neméně podstatným důvodem předložení navrhovaného zákona je nutnost právní úpravy podmínek rušení provozu elektronických komunikací. Navržený postup při používání rušičů vyplývá z potřeb souvisejících s plněním úkolů v zahraničních operacích. Z uvedeného je nezbytné, aby ozbrojeným silám bylo umožněno provádět vojenský výcvik s využitím rušičů.

Dámy a pánové, ten záměr zákona byl směřován opravdu do oblasti výcviku. Už v tom prvním návrhu a teď tedy v tom návrhu, který byl schválen výborem, se ovšem dostáváme trošku do jiné situace, neboť rušení telekomunikačního provozu armádou bude i v oblasti související s ochranou životů, zdraví, s nebezpečím způsobení škody velkého rozsahu na majetku. Tedy to, co v daném okamžiku plní Policie České republiky. Já proti tomu nic nemám, aby byly dvě - teď prosím v uvozovkách - ozbrojené složky v tomto státě, které se budou o tuhle tu oblast nějakým způsobem starat a budou v případě nebezpečí to rušení provádět. Pro mě je, ale to musím říct, že možná se pletu, pro mě je trošku problém, když jak česká policie, tak armáda začnou najednou rušit. Já neznám technologii vlastního rušení.

Otázkou taky zůstává, ale to si myslím, že se dá taky dohodnout, jakým způsobem zkomunikovat ty náležitosti od armády k integrovanému záchrannému systému. Armáda doposud bohužel není základní složkou integrovaného záchranného systému, armáda je ostatní složkou, s kterou se spolupracuje. Já budu chtít tedy ještě do toho třetího čtení znát stanovisko Ministerstva vnitra, jak tyhle ty věci zkomunikujeme. Na to budou ještě dva dny nebo kolik dnů času a já si myslím, že stihneme to stanovisko upřesnit tak, aby to, co přijmeme, bylo skutečně bezvadné, aby to nemělo chybu a aby to bylo v souladu se stanovisky jak Ministerstva obrany, tak Ministerstva průmyslu a obchodu, tak Ministerstva vnitra České republiky.

Teď mi dovolte ještě jednu oblast, která je rovněž tady v této věci řešena, to je kontrola. Kontrolní orgán vznikl na základě zákona o české policii s tím, že tento kontrolní orgán má jasnou pozici v tom, co kontroluje, tedy použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle jiného právního předpisu, rušení provozu elektronických komunikací a kontrolu atd. To je v § 98 odstavec 1.

V odstavci 2 se říká, jak tuto kontrolu provádí. Já se prosím ptám - ptám se možná i legislativy: Je možné v zákoně o ozbrojených silách posílit kontrolní činnost tohoto orgánu, aniž bychom provedli nepřímou novelu zákona o české policii? Já se ptám. Neznám na tohle to odpověď. Pokud to možné je, je všechno v pořádku. Pak tedy může zákon o ozbrojených silách rozšířit pravomoc kontroly rušení telekomunikačního provozu i na armádu včetně odstavce 2, kde je řečeno, že se provádí tato kontrola v jednotlivých speciálních útvarech a ministr že předkládá zprávu o počtu rušení atd. To jsou trošku takové neznámé, které doprovází teď vývoj situace v tomto zákoně.

Já chci být optimistou, chci věřit, že si všechny tyhle ty věci tedy vyjasníme do začátku třetího čtení. A chci také věřit domluvě, kterou mám se zpravodajem, že v případě, že by tam nastal ještě nějaký problém nebo nejasnost, pak možná společně požádáme o vrácení do druhého čtení při zahájení čtení třetího.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Klučkovi. Ptám se, kdo se ještě hlásí do obecné rozpravy ve druhém čtení. Pan kolega Korte. Prosím.

 

Poslanec Daniel Korte: Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, já musím poděkovat svému předřečníkovi panu Klučkovi, že řekl to podstatné včetně celé geneze, jak ten návrh vznikal a kam se posouval.

Musím se přiznat, a teď prosím, abych nebyl obviněn ze střetu zájmů, že touto novelou připadne kontrolnímu orgánu přezdívanému Velké ucho, jehož jsem předsedou, další práce a že se té práci vyhýbám. Nikoliv, nevyhýbám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP