(11.30 hodin)
(pokračuje Korte)

Mám ale velký problém s tím, že zde vzniká jakési další silové mocenské centrum, které může zcela libovolně provádět rušení telekomunikačního provozu, což je velmi podstatný zásah do svobod a práv občanů. A dámy a pánové, my zde jsme právě proto, abychom hájili individuální svobodu jakožto jeden z nejvyšších výdobytků naší civilizace. Já s tím mám velký problém. Ten problém je pro mne nepřekonatelný. Nevidím sebemenší důvod, proč by se tato činnost měla vytrhávat ze stávajícího systému, integrovaného záchranného systému, resp. Policie České republiky, a proč by se měl budovat jakýsi dvojdomek, jak koneckonců naznačil i kolega Klučka. Proto v rozpravě podrobné navrhnu vypuštění § 42b.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě jednou se ptám, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nehlásí nikdo, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Jan Vidím je přihlášen, poté pan kolega Daniel Korte. Prosím, pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, jak už jsem v rozpravě obecné avizoval, předkládám pozměňovací návrh, který má číslo sněmovního dokumentu 2164, čili nebudu jej v této chvíli číst na mikrofon. Každý jej máte k dispozici ve sněmovních podkladech. Chci jej jenom krátce okomentovat.

Ten pozměňovací návrh se liší ve dvou oblastech od usnesení výboru pro obranu. Tou první oblastí je dohoda Ministerstva obrany s Ministerstvem vnitra na participaci integrovaného záchranného systému v onom procesu zahájení rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí, kde o tomto zahájení musí být neprodleně informován nejen ČTÚ, tedy Český telekomunikační úřad, ale také příslušné územně operační a informační středisko integrovaného záchranného systému. To je první věc.

Druhá věc, kterou se zabývá pozměňovací návrh, je právě ona veřejnostní kontrola prostřednictvím komise, jak ji tady správně pojmenoval její předseda pan poslanec Korte, tedy komisí Velké ucho. Mohu ujistit pana kolegu Klučku prostřednictvím paní předsedkyně, že tento návrh vznikal ve spolupráci legislativy Ministerstva obrany a Kanceláře Poslanecké sněmovny. Čili tato dikce, ve které se odvolává na příslušný paragraf zákona o české policii, o Policii České republiky, § 98 tohoto zákona, že je přípustný a rozsah oné kontroly pak je uveden v návrhu změny § 42b obdobně, jako je rozsah kontroly rušení telekomunikačního provozu Policií České republiky. Dále ten návrh obsahuje už jenom účinnost.

Dovolte mi, abych jednou větou okomentoval vystoupení pana kolegy Korteho. Výbor pro obranu se velmi pečlivě a detailně zabýval právě těmi námitkami, o kterých hovořil pan kolega Korte, vlamování se do individuálních svobod a práv občanů této země tímto oprávněním Armádě České republiky rušit provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí. V průběhu pěti týdnů jsme velmi intenzivně komunikovali jak s Ministerstvem obrany, tak s Armádou České republiky, abychom dospěli k tomuto pozměňovacímu návrhu.

Jsme si velmi dobře vědomi toho, celý výbor pro obranu, že skutečně zde dochází v oblasti ochrany soukromí k prolamování se k obdobnému, jaké jsme povolili Policii České republiky, ale dospěli jsme k názoru, že v těch přesně vymezených oblastech, kterými je odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob nebo za účelem odstranění bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu na majetku, je možné, aby armáda za splnění podmínek o informování ČTÚ a integrovaného záchranného systému a za veřejnostní kontroly stálou komisí Poslanecké sněmovny pro kontrolu odposlechů a rušení telekomunikací, že za těchto podmínek je možné armádě takovouto pravomoc svěřit. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Pan kolega Daniel Korte v podrobné rozpravě je dalším přihlášeným.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Já nebudu zde polemizovat s kolegou Vidímem. Nebudu opakovat to, co jsem řekl. Pouze navrhnu své usnesení, které bude velmi stručné a zní: "Novelizační bod 4 obsahující § 42 b se vypouští."

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se ještě na případnou přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím podrobnou rozpravu.

Je prostor pro závěrečná slova. Pan ministr Alexandr Vondra. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Já děkuji za tuto diskusi. Jsem velmi rád, že tu zazněla ta geneze, protože geneze není o tom, že by Armáda České republiky nebo ministr obrany se chtěli vlamovat do soukromí občanů tím, že budou rušit telekomunikace, kde se jim zrovna zlíbí. Ten důvod je jeden a jediný. My zejména v Afghánistánu poslední léta čelíme - a jsou to naši vojáci, oni nasazují nejen své zdraví, ale i životy - čelíme nástražným výbušným zařízením a v podstatě jediný způsob, jak se s nimi efektivně vypořádávat, je používat rušičů. Vojáci tuto činnost musí trénovat, a tudíž tu musí být vytvořen legislativní rámec.

Jsme si samozřejmě vědomi citlivosti té problematiky, proto jsme to velmi důkladně projednávali jak na výboru, tak jsme to pak ještě na lékárnických vahách, řekl bych, dolaďovali i následně a výsledkem je pozměňovací návrh, který tu načetl předseda výboru pro obranu, a je to návrh, který má podporu jak nás, tak Ministerstva vnitra, protože řeší oba ty důležité momenty. Jednak součinnost v rámci integrovaného záchranného systému, kdy na jedné straně, a nemyslím, že armáda by měla být součástí integrovaného záchranného systému, protože přece jenom hasiči jí asi velet nemohou, ale ta součinnost tak, abychom si nevstupovali vzájemně do záležitostí, je důležitá. Proto tento pozměňovací návrh to ošetřuje, protože integrovaný záchranný systém je na jeho základě plně informován, a to neprodleně.

A pokud jde o tu kontrolu, tak myslím, že to je naprosto analogické kontrole, které je podřízena Policie České republiky, a znovu odkazuji na onen pozměňovací návrh. Jenom připomínám, že to je vládní návrh. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zeptám se pana zpravodaje, zda chce se závěrečným slovem vystoupit. Není tomu tak. Tím jsme tedy učinili vše nutné v rámci druhého čtení. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 15, sněmovního tisku 551 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 87. Je to

87.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Hostitelská dohoda týkající se
umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky
a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
/sněmovní tisk 623/ - druhé čtení

Slovo dostává ministr dopravy Pavel Dobeš. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP