(12.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 8. prosince 2011
/sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

O úvodní slovo požádám ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, u tohoto tisku se zdržím o trochu déle, protože to považuji za velmi důležitý bod jednání.

Smlouva o sociálním zabezpečení s Ruskem má za cíl zaplnit mezeru, která ve vzájemných vztazích vznikla ukončením platnosti Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení z roku 1959 a důležité je, že předkládaná smlouva se vztahuje na dávky nemocenského a důchodového pojištění, ale i na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání a na pohřebné a přídavky na děti. Považuji za velmi důležité, že se podařilo po mnoha letech jednání dospět k dohodě, kdy bude ukončen bezesmluvní vztah, který vznikl po ukončení platnosti vzájemné dohody, a doporučuji tuto smlouvu ke schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Gabrielu Peckovou, aby odůvodnila usnesení výboru. Bylo nám doručeno jako sněmovní tisk 567/1. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto vládním návrhem zabýval na své 18. schůzi dne 22. února 2012. Po odůvodnění prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí pana Vladimíra Šišky a zpravodajské zprávě Gabriely Peckové a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsané v Praze 8. prosince 2011."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otvírám rozpravu. Paní zpravodajku požádám, aby odkázala na toto usnesení v rozpravě.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dovoluji si odkázat na přečtené usnesení zahraničního výboru, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím o další přihlášku do rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu.

 

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování číslo 46. Táži se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 46. Přítomno 146, pro 119, proti 1. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 53, sněmovního tisku 567.

 

Zahajuji projednávání bodu

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011
/sněmovní tisk 571/ - druhé čtení

Opět požádám o slovo pana ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, který se této role ujme místo omluveného ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaná dohoda je dalším střípkem, důležitým střípkem do mozaiky mezinárodních dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Je to další dohoda s územím, které je označováno jako daňový ráj, proto je to důležitý krok ke zlepšování výběru daní v České republice a doporučuji její schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který také projednal tento návrh, byla doručena jako sněmovní tisky 571/1, 571/2. Slovo má zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec David Vodrážka.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011." Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní požádám zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou o slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, i tuto smlouvu projednal rozpočtový výbor na své 26. schůzi dne 4. dubna 2012 a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 25. listopadu 2011." Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pana zpravodaje Vodrážku požádám o odkaz. Otvírám rozpravu. Prosím.

 

Poslanec David Vodrážka: Děkuji, paní předsedkyně. Odkazuji na usnesení zahraničního výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím tedy rozpravu.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, tak jak jsme s ním byli seznámeni, jak nám bylo písemně předloženo.

Zahajuji hlasování číslo 47. Ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 47. Přítomno 145, pro 120, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 54 sněmovního tisku 571. Děkuji panu ministrovi i oběma zpravodajům.

 

Zahajuji projednávání bodu

57.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího
souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
/sněmovní tisk 645/ - prvé čtení

Tento návrh uvede ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám předložil vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Česká republika je smluvní stranou od 24. února 2004 a tato změna byla vyjednána v červnu v Ženevě.

Příloha III obsahuje seznam chemických látek a pesticidů, jejichž použití je v řadě zemí zakázáno nebo významně omezeno a na něž se vztahuje tzv. postup předchozího souhlasu upravený úmluvou. To fakticky znamená, že pokud někdo chce dovézt nějakou v příloze uvedenou látku na území určité smluvní země, musí tak učinit pouze na základě předchozího souhlasu.

Na červnové konferenci se smluvní strany rozhodly zařadit do přílohy III Rotterdamské úmluvy tři nové látky, a to endosulfan, alachlor a aldikarb. Pro vaši představu - všechny tyto tři látky jsou vysoce toxické a jejich zákaz přispěje ke zvýšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Všechny tři látky jsou v rámci Evropské unie zakázány a v tomto ohledu je dostatečná právní úprava i v českém právním řádu, konkrétně pak v zákoně č. 326/2004., Sb., o rostlinolékařské péči. Z toho důvodu ratifikace této smlouvy nebude vyžadovat žádnou změnu platné právní úpravy v České republice a rovněž nebude mít dopad ani na státní rozpočet ani na veřejnou správu ani na podnikovou sféru.

Děkuji pěkně a doporučuji provést akt směřující k ratifikaci této úmluvy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Robina Böhnische.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Dobrý den, vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Pan ministr životního prostředí velmi podrobně uvedl změnu v příloze III úmluvy. Já bych tady jen zopakoval, že ke změně došlo v červnu roku 2011. Na seznam v příloze III úmluvy byly zařazeny látky endosulfan, alachlor a aldikarb a charakteristiku těchto jedů a historii jejich zákazu v Evropské unii najdete ve sněmovním tisku 645 a jeho přílohách.

Já doporučuji propustit tento tisk do druhého čtení. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP