(12.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky, ale ptám se, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru zahraničnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 48. Kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu? Kdo je proti tomuto přikázání?

Hlasování číslo 48, přítomno 144, pro 117, proti nikdo. Návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím končí prvé čtení sněmovního tisku 645. Končím projednávání bodu 57. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Zahajuji projednávání bodu

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky
pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky
pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011
/sněmovní tisk 653/ - prvé čtení

Místo omluveného ministra financí tento návrh uvede pan ministr Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přijetím rezoluce č. 137 a rezoluce č. 138 odsouhlasila Rada guvernérů rozšíření mandátu Evropské banky pro obnovu a rozvoj na oblast jižního a východního Středomoří. Rozhodnutí Rady guvernérů je reakcí na probíhající změny v arabském světě a na výzvy mezinárodního společenství, které požádalo Evropskou banku, aby se stala součástí ekonomické reakce na tyto události.

Zájem stát se zemí operací banky jmenovitě projevily Egypt, Maroko, Tunisko a Jordánsko. Teritoriální rozšíření mandátu bylo navrženo tak, aby nemělo dopad na stávající přijímající země banky. Je tedy bez dopadu na rozpočet České republiky.

Doporučuji tedy propuštění této dohody do druhého čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministru Drábkovi. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Floriána.

 

Poslanec Jan Florián: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji panu ministrovi za úvodní představení vládního návrhu. Tento tisk, ač se může jevit jako standardní ratifikace, je poměrně významným dokumentem pro Českou republiku právě v návaznosti na proexportní politiku státu. Evropská banka pro obnovu a rozvoj významně přispívá k rozvoji a stabilizaci finančních sektorů v nových regionech a to kontinuálně povede i k zajímavým investičním pobídkám.

Dámy a pánové, jako zpravodaj doporučuji tento tisk k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje tento návrh přikázat výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 49. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přítomno 145, pro 119, proti nikdo. Tento návrh byl tedy přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím končím prvé čtení sněmovního tisku 653, končím projednávání bodu 58 s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Nyní jsme u bodu

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 658/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu patří do kategorie smluv, jejichž přijetí nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Příloha I je nedílnou součástí této úmluvy a přijetí její změny vyžaduje dodržet stejný postup.

Světová antidopingová agentura v souladu s článkem 34 úmluvy upravila pro rok 2012 Přílohu I - seznam zakázaných látek a metod dopingu. Změna Přílohy I, která byla schválena na konferenci smluvních stran v listopadu 2011 v Paříži, aktualizuje a doplňuje tuto přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem. Jedná se o následující úpravy: Alkohol není považován za doping v kuželkách a bowlingu, lék Formoterol je uvolněný pro astmatiky a objem a četnost nitrožilních infuzí nesmí být více než 50 ml za šest hodin, jinak je to považováno za doping.

Předložený materiál nemá žádné dopady na státní rozpočet, veřejné rozpočty a netýká se rovnosti postavení mužů a žen.

Materiál byl dne 21. března t. r. projednán vládou České republiky a v usnesení č. 194 vláda vyslovila souhlas s přijetím změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Dále pověřila předsedu vlády předložit změnu přílohy úmluvy předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její ratifikací a doporučila prezidentu republiky, aby změnu přílohy úmluvy ratifikoval.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi a prosím nyní o slovo zpravodaje, kterým je pro prvé čtení pan poslanec Rom Kostřica.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o kladné zhodnocení, které vám velmi podrobně přednesl pan ministr Petr Fiala. Jedná se v zásadě nejenom o to, aby byli nějakým způsobem sportovci omezováni, ale na druhé straně i sportovec může být nemocným člověkem, takže je zde zapotřebí určitých výjimek, aby mu nebylo zabráněno v použití určitých látek.

Z tohoto důvodu doporučuji, aby Sněmovna přikázala k dalšímu projednání tuto záležitost zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní přihlášky, proto se vás ptám, zda se někdo hlásíte. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 50. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 50, přítomno 145, pro 117, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končím projednávání sněmovního tisku 658 v prvém čtení, končím projednávání bodu 59. Děkuji panu ministrovi a děkuji též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

74.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
/sněmovní tisk 555/

Nyní se hlásí o slovo paní zpravodajka paní poslankyně Anna Putnová. Prosím.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se s procedurálním návrhem. Po dohodě s ministrem školství panem Petrem Fialou žádám o přerušení projednávání tohoto bodu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přerušení projednávání tohoto bodu. O tomto návrhu rozhodne Poslanecká sněmovna v dalším hlasování. Možná ale bychom uvítali informaci, do kdy, paní poslankyně, žádáte o přerušení.

 

Poslankyně Anna Putnová: Do příští schůze prosím.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Tak. O tomto návrhu rozhodne Poslanecká sněmovna v hlasování pořadové číslo 51.

Toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro, aby tento bod byl přerušen do příští schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 51, přítomno 145, pro 97, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Tím tedy jsme se pro tuto chvíli vypořádali s přerušením tohoto bodu, se sněmovním tiskem 555. Končím projednávání bodu 74. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP