(12.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu

75.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010
/sněmovní tisk 607/

Zprávu uvede ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím o vaše slovo, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám již podruhé představil stěžejní informační materiál Ministerstva životního prostředí prezentující životní prostředí v roce 2010.

Předem si dovoluji omluvit se za to, že materiál je předkládán s takovým časovým zpožděním, částečně způsobeným dopracováním těchto materiálů a jejich úpravou a zařazením do tiskové podoby. Naší ambicí je, aby příště byly materiály předkládány včas, a letošní zpráva za rok 2011 bude hotová a bude k dispozici poslancům nejpozději na konci prázdnin letošního roku.

Dámy a pánové, jak víte, zpráva o životním prostředí takto vytištěná a dostupná široké veřejnosti obsahuje 39 základních indikátorů, které hodnotí stav životního prostředí v meziročním srovnání, v řadě případů za dlouhou časovou řadu.

Dovolte mi zmínit některé základní aspekty z hlediska stavu životního prostředí. Jedním z nich je nepochybně ovzduší, o kterém tady v této Poslanecké sněmovně diskutujeme již poněkolikáté. Rok 2010, resp. topná sezóna roku 2010 patřila k nejhorším, a z toho důvodu také tato zpráva, pokud obsahuje jeden opravdu kritický údaj, je to stav ovzduší z hlediska primárně prachových částic PM10 a PM2,5. V tomto období došlo k situaci, kdy přibližně polovina obyvatel žila v území, které bylo zatíženo zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska prachových částic ve srovnání s rokem 2009, kdy to bylo jen 18 % obyvatel. Z velké části to bylo způsobeno jednak akcelerací průmyslové výroby, ale hlavně také stavem, kdy tato zima patřila z hlediska průměrných teplot k nejhorším, byla nejchladnějším obdobím od roku 1996. Jen pro vaši představu, byla o 1,2 stupně chladnější než zima letošní.

V oblasti jakosti vod došlo sice ke zvýšení produkovaného znečištění, nicméně jakost tekoucích vod se pozvolna zlepšuje.

Zajímavý údaj, který stojí za zmínku, je, že v oblasti kvality lesů je i přes zpomalení tempa proces defoliace velmi vysoký, dokonce nejvyšší v Evropské unii. Myslím, že není pochyb o tom, že na této defoliaci se podílí i situace na Šumavě.

Na druhé straně stojí za zmínku, že dochází k postupnému narůstajícímu procesu zalesňování. Česká republika se svými 33,7 % pokrytí celého území země lesy patří k nejvíce zalesněným zemím. V České republice - když opustíme případy skandinávské - je ve střední Evropě v tomto ohledu zcela na špici.

V oblasti odpadů došlo mezi lety 2009 a 2010 ke snížení celkové produkce, a to o 1,4, a podstatné je, že u nebezpečných odpadů o plných 17 %.

Dámy a pánové, tento materiál obsahuje 39 základních indikátorů. O prázdninách dostanete zprávu za rok 2011 se stejnými indikátory, abychom mezi nimi mohli srovnávat.

Děkuji vám pěkně za možnost tady vystoupit a prosím o schválení této zprávy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Zprávu projednal výbor pro životní prostředí. Usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 607/1. Zpravodajem tohoto výboru je pan poslanec Václav Mencl. Prosím, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Výbor pro životní prostředí tuto zprávu projednal a na základě podrobného projednání doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2010, sněmovní tisk 607, vzala na vědomí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Slovo má paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jen dvě poznámky k projednávání zprávy ve výboru.

Já jsem tam asi počtvrté mluvila o tom, že minimálně v oblasti ochrany životního prostředí tam máme a používáme data, která nám záměrně zhoršují situaci v České republice. Já si prostě myslím, že bychom výběr dat, který používáme, měli dělat jinak, neměli bychom se striktně držet Evropské komise a měli bychom je dělat na Českou republiku, a to v té zprávě čtyři roky chybí. Já jsem vám to sama, pane ministře, říkala před rokem. Je evidentní, že někdo tu zprávu neustále opisuje, akorát do ní vpisuje nějaká čísla, ale de facto ji znevěrohodňuje, protože například i údaje o fragmentaci, které tam máme, dělají z České republiky neprůchozí území pro jakékoliv živočichy. No, nedivme se, když tam jsou živočichové a mezi savce tam počítáme v této zprávě takové savce, jako je vlk, rys, medvěd, zcela standardně žijící na území České republiky. Já bych vás chtěla poprosit o to, aby konečně někdo zprávu zpracovával tak, že bude v sobě mít i něco víc, nějakou vypovídací hodnotu o tom, jak to u nás opravdu vypadá, nejenom shromáždění dat, které udělají vaši zaměstnanci, ale vlastně jsou téměř k ničemu.

Druhá věc, na kterou upozorňuji - upozorňovala jsem na ni i ve výboru a myslela jsem si, že to bude ve vaší zprávě, kterou jste přednesl, protože jsem vám to přes vašeho pana náměstka a lidi, kteří zprávu předkládali, předávala. Hnutí DUHA nás upozornilo na to, že v oblasti odpadů ohledně té zprávy se tam používají dvě statistiky. V jedné jsou velmi nízké údaje o produkci odpadů z jednoho zdroje, to je statistika ČSÚ, a potom jsou tam údaje o vcelku vysoké míře recyklace z jiného zdroje, to je statistika ISO. Když ty dvě statistiky dáte dohromady, tak vám opět nedávají žádnou vypovídací hodnotu. Já jsem si myslela, že na to odpovíte, protože hnutí DUHA to velmi kritizuje. A obecně - znovu opakuji - ty statistiky, které jsou ve zprávě dlouhodobě používány, jsou chybné, metodiky jsou chybné. A já bych si přála, protože už tu zprávu předkládáte tento rok podruhé, většinou ji předkládal každý ministr jiný rok, tak abychom do třetice všeho dobrého si příští rok nemuseli číst tyto věci, ale aby opravdu ta zpráva začala mít v sobě nějaké relevantní údaje a nemuseli jsme kritizovat už samotnou metodiku, kterou je zpracovávána.

Myslím si, že to té zprávě škodí, že tím pádem se z ní stává poměrně nevěrohodný dokument. Přitom pokud z ní máme čerpat a například i přijímat zákony, které bychom potřebovali, to znamená tak, jak by nám tato zpráva ukazovala, tak by bylo určitě dobře, aby ta zpráva byla brána jako faktický dokument, který není zpochybnitelný. Prozatím už podruhé po sobě předkládáte zprávu, která zpochybnitelná je poměrně jednoduše.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se na další přihlášku do všeobecné rozpravy. Není žádná. Všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím pana kolegu Václava Mencla, aby nám zopakoval návrh, o němž budeme hlasovat.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Výbor pro životní prostředí doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2010, sněmovní tisk 607, vzala na vědomí. Usnesení tedy zní: "Poslanecká sněmovna bere Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2010, sněmovní tisk 607, na vědomí."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Není-li žádná, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, s nímž jsme byli seznámeni a máme je v písemné podobě. Zahajuji hlasování pořadové číslo - pardon, tak toto hlasování musím prohlásit za zmatečné. Je zde žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 53. Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53, přítomno 119, pro 93, proti 6. S návrhem usnesení Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 75, sněmovního tisku 607. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP