(12.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu číslo

77.
Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu
v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2011
/sněmovní tisk 612/

Předloženou zprávu projednal volební výbor. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk č. 612/1.

Prosím zpravodajku volebního výboru paní poslankyni Ivanu Levou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dovolte několik slov ke zprávě o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zpráva tradičně začíná seznamem provozovatelů vysílání, provozovatelů převzatého vysílání a poskytovatelů audiovizuálních služeb na vyžádání.

Priorita rady: monitoring obchodních sdělení, tzn. reklama, teleshopping, sponzorování a product placement. Nárůst kontrol osminásobný.

Ochrana spotřebitele. Pozornost byla věnována ochraně zdraví, zpřísněna kontrola obchodních sdělení propagujících humánní léčiva, doplňky stravy se zacílením na uvádění klamavých a zavádějících údajů. Tady došlo ke spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Dále byli vybídnuti samoregulátoři, aby se omezilo vysílání s nabídkou potravin, nápojů s vysokým obsahem tuků, cukru a solí, především vzhledem k dětem.

Rada zaznamenala velký počet stížností na hlučnost vysílání především reklamy. Tím se zabýval výbor a zákon řešící tuto problematiku již máte na stole.

Rada za další prioritu zvolila ochranu dětí před negativními vlivy. Pochvalu si zaslouží velká kampaň Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Smyslem kampaně bylo posílení rodičovské zodpovědnosti. Můžeme říci, že se jí zúčastnily i další celoplošné televize a měla dobrý ohlas.

Zvláštní pozornost je ve zprávě věnována výsledku kontrol vysíláním metodou aktivního screeningu.

Nejčastěji se opakující porušení zákona - dochází k němu v povinnosti zajistit, aby reklama a teleshopping byly snadno rozeznatelné a náležitě oddělené od ostatních částí vysílání, dále pak odvysílání sponzorských vzkazů.

Stálá pozornost je věnována kontrole porušení zásad objektivity a vyváženosti ve zpravodajství a údajům o počtu a délce odvysílaných evropských děl.

Jedna část je věnována přehledu o licenčních řízeních.

Závěr zprávy: Rada se velmi pečlivě věnuje problematice mediální gramotnosti.

Po prostudování zprávy, kterou rada předložila za rok 2011, můžeme říci, že zpráva má vysokou vypovídací hodnotu, dokládá, jak velký kus práce rada odvedla.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Hlásí se někdo? Nikdo se nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má paní poslankyně Levá.

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji. Po odůvodnění místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Mgr. Milana Boušky a zpravodajské zprávě Ivany Levé a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně náš výbor, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2011 dle sněmovního tisku 612."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Nikdo se nehlásí.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, s nímž nás seznámila paní poslankyně Ivana Levá a které nám bylo také předloženo v písemné podobě.

Zahajuji hlasování číslo 54. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 54, přítomno 122, pro 112, proti nikdo. S návrhem usnesení Sněmovna vyslovila souhlas.

 

Tím jsme projednali bod 77. Končím projednávání tisku 612.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

78.
Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012
s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů,
hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven
na rok 2012 a tabulkovými přílohami
/sněmovní tisk 625/

Místo omluveného ministra Leoše Hegera se role v úvodním slovu ujme ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám k projednání materiál s hodnocením zdravotně pojistných plánů osmi zdravotních pojišťoven na rok 2012. Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven vycházejí z očekávaných výsledků hospodaření za rok 2011 a zohledňují vliv některých nových právních předpisů platných od 1. ledna 2012.

Podotýkám, že zdravotní pojišťovny předávají návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2012 po zajištění souhlasu svých správních a dozorčích rad a do 31. října 2011 Ministerstvu zdravotnictví. Z toho také vyplývá určitý časový nesoulad s připravovanou a poté schválenou tzv. úhradovou vyhláškou, protože ta byla schválena později, než byl termín předložení zdravotně pojistných plánů na rok 2012. Je tedy patrné, že v některých agregovaných hodnotách nekorespondují úplně přesně jednotlivá čísla, nicméně to není na závadu celkového pojetí zdravotního plánu.

V důsledku probíhající ekonomické recese se předpokládá, že celková bilance systému v roce 2012 dosáhne záporné hodnoty, a to v předpokládané výši 3,5 mld. korun s rizikem, v případě mimořádných vlivů, např. prohlubující se ekonomické recese, mohou být příjmy a výdaje ovlivněny tak, že záporné saldo by mohlo dosáhnout až 6,3 mld. korun. Celkové příjmy v systému se odhadují na 227 mld. korun, tedy s meziročním nárůstem o 7,6 mld. korun, celkové výdaje systému se plánují ve výši 231 mld. korun, což je nárůst o necelé 2 mld. korun.

Je zřejmé, že na základě aktuálního vývoje budou pravděpodobně v roce 2012 muset zdravotní pojišťovny pružně reagovat na skutečný vývoj a řídit dopady případně vzniklých rizik operativními korekcemi plánovaných rámců. Významnou roli v tomto ohledu sehrála také přechodná ustanovení k zákonu č. 280/1992 Sb. a zákonu č. 551/1991 Sb., na jejichž základě se stala mimořádně součástí prvního přerozdělování v lednu 2012 částka 5,4 mld. korun, která byla stanovena jako třetina finančních zůstatků evidovaných na bankovním účtu základního fondu zdravotního pojištění k 31. 12. 2010. To by mělo situaci, o které jsem mluvil, částečně eliminovat.

Vláda projednala společná stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ke zdravotně pojistným plánům zdravotních pojišťoven na rok 2012 na své schůzi dne 1. února 2012 a svým usnesením doporučila předložit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2012 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání s návrhem na jejich schválení.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP