(12.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 625/1. Slovo dostává zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl návrh pojistných plánů zdravotních pojišťoven za rok 2012.

Předem bych upozornil, že je květen a teprve teď v květnu schvalujeme návrh zdravotně pojistného plánu pojišťoven na rok 2012, což považuji za chybu samozřejmě nejenom vlády, ale i naši, protože se k tomuto materiálu dostáváme soustavně pozdě. Bylo by dobré ho schválit vždycky koncem roku, anebo aspoň začátkem roku. V květnu je doopravdy ta situace už trošku jiná a čísla, která tam jsou, již mnohdy neplatí. Takže to je na úvod.

K 31. 12. 2011 poskytuje na území České republiky veřejné zdravotní pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a dalších sedm zdravotních zaměstnaneckých pojišťoven. Očekává se, že k 31. 12. 2011 bude pojištěno celkem 6 277 tisíc pojištěnců u Všeobecné zdravotní pojišťovny, to je 60,3 %, a zbytek pojištěnců, to jsou 4 138 351, to je 39,7 %, skoro 40 %, bude pojištěno u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Nejvýraznější ekonomický dopad na hospodaření všech zdravotních pojišťoven v roce 2012 budou mít přechodná ustanovení k zákonu číslo 280/1992 Sb. a k zákonu číslo 551/1991 Sb. Na jejich základě bude mimořádnou součástí prvního přerozdělování v lednu 2012 částka stanovená ve výši jedné třetiny finančních zůstatků evidovaných na běžném účtu základního fondu zdravotní péče k 31. 12. 2010 u všech činných zdravotních pojišťoven a rovněž prostředky základního fondu ve výši 95 % jeho stavu k 31. 12. 2010.

Nutno je také říci, že v souladu se zákonem číslo 592/1992 Sb. zůstává platba státu v roce 2012 na stejné výši jako v roce 2011, to je 723 korun za osobu a měsíc.

Důležité je také říci, že minimální mzda i pro rok 2012 zůstává ve výši osm tisíc korun, což znamená, že minimální platby osob bez zdanitelných příjmů na všeobecné zdravotní pojištění zůstávají nadále 1 080 korun.

Kolegové mi dávají znamení, abych to trošku urychlil, tak já to urychlím, protože pan ministr již nějaká čísla řekl.

Takže probíhá též samozřejmě proces restrukturalizace lůžek ve zdravotnických zařízeních a ten je doprovázen zvýšením sazby za každý den, kdy ústavní péče, komplexní lázeňská péče nebo ústavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách se zvyšuje ze šedesáti na sto korun a DPH z deseti na 14, respektive 15 % u léků a dalšího zdravotnického materiálu.

Úspory finančních prostředků se očekávají v průběhu roku 2012 i v důsledku vynětí léků s cenou, která je nižší než padesát korun, a jsou vyňaty z úhrad všeobecného zdravotního pojištění.

Z té ekonomické části krátce. Průměrný počet pojištěnců je tedy naplánován na 10 406 142 pojištěnců, to je zhruba počet obyvatel České republiky, s meziročním nárůstem pouze 0,1 %. Nejmenší nárůst, respektive úbytek, bude mít jedině Všeobecná zdravotní pojišťovna a to se předpokládá 0,4 %.

Plánované příjmy dosahují v souhrnu 227 miliard 195 milionů korun s meziročním nárůstem o 7 miliard 599 milionů, to je 5,39 %. Příjmy z vlastního pojistného dosahují 167 miliard 634 milionů s meziročním nárůstem 2 %. Celkové příjmy po přerozdělování pak dosahují 225 miliard 894 milionů korun. To je podle odhadu výběru pojistného ze září roku 2011.

Ostatní příjmy všeobecného zdravotního pojištění, to znamená příjmy z úroků, pokut, penále, prodeje majetku a jiných příjmů, se odhadují na téměř dvě miliardy s meziročním poklesem 6,5 %. Výnosy z ostatní zdaňované činnosti jsou pouze 94 milionů korun. Příjmy z plateb od zahraničních pojišťoven za zdravotní péči poskytnutou cizincům na našem území se plánují ve výši 358 milionů korun s meziročním nárůstem 7,2 %.

Na jedné straně máme příjmy, pak máme samozřejmě také výdaje. Výdaje celkem včetně zdaňovaných dosahují 230 miliard 663 milionů korun s meziročním nárůstem o 1,686 milionu korun, to je 0,7 %. Výdaje na zdravotní péči hrazené ze základního fondu zdravotního pojištění jsou plánovány na 218 miliard 285 milionů korun s meziročním poklesem 0,2 %. Průměrné roční výdaje u jednotlivých zdravotních pojišťoven jsou plánovány na jednoho pojištěnce v rozmezí od 17 706 korun do 22 529 korun s meziročním poklesem o 0,3 %. Důležité jsou výdaje na preventivní péči, ty mají dosáhnout 921 milionů korun. V přepočtu na jednoho pojištěnce to dělá u zdravotních zaměstnaneckých pojišťoven 126 korun, u Všeobecné zdravotní pojišťovny polovinu, pouze 64 koruny.

Maximální výše tvorby provozního fondu pro krytí nákladů se předpokládá ve výši 7,829 milionu korun. Plánované provozní výdaje všeobecného zdravotního pojištění jako celek dosahují 7 miliard 606 milionů korun. Výdaje na léčení cizinců, které hradí zdravotní pojišťovny tuzemským zdravotnickým zařízením, jsou plánovány na 474 milionů korun s meziročním nárůstem 5,8 %. Náklady na ostatní zdaňovanou činnost jsou plánovány ve výši 53 milionů korun, nárůst je o 1,9 %.

A nyní důležité číslo - souhrn odhadu plánovaného salda příjmů celkem a výdajů celkem včetně zdaňovaných za systém všeobecného zdravotního pojištění je zhruba minus 6,25 miliardy korun.

Prohloubení recese by znamenalo vyčerpání disponibilních finančních prostředků zdravotních pojišťoven, kdy záporné saldo sice dále nenarůstá, ale zvyšuje se stav pohledávek po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickému zařízení odhadem o cca dvě až tři miliardy, což prezentuje zpoždění o čtyři až šest dnů. Stav pohledávek celkem dosáhne podle předpokladů zdravotně pojistného plánu výše 38 miliard korun. (V sále je neklid.)

Stav závazků je odhadován na výši 27,8 miliardy korun s meziročním snížením o 2 %.

Plánované peněžní zůstatky na běžných účtech všech fondů všeobecného zdravotního pojištění dosahují v souhrnu celkem 11,394 miliardy korun s meziročním poklesem 3,5 miliardy korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP