(12.50 hodin)
(pokračuje Krákora)

Co se týče té zdravotní části, tak je důležité, aby byla zachována pro pojištěnce České republiky kvalitní a dostupná zdravotní péče.

Z detailních podkladů jednotlivých zdravotních pojišťoven vyplývá, že všechny plánují meziroční snížení nákladů na zdravotní péči. Ze srovnání jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vyplývá, že vyšší tempo meziročního růstu nákladů na zdravotní péči očekává Vojenská zdravotní pojišťovna - o 2,4 %, Oborová 2,4 %, Ministerstva vnitra 1,6 %, škodováků pojišťovna 1,9 %, Revírní bratrská pokladna 1,9 % a zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE o 7,6 %. Omezení nákladů na zdravotní péči plánuje Všeobecná zdravotní pojišťovna o 2 % a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ve výši 2,6 %. Náklady na léčení cizinců jsem říkal - plánují zdravotní pojišťovny ve výši 469 milionů korun s meziročním navýšením 6,1 % a je to průměrný náklad na jednoho ošetřeného cizince 5 574 korun.

Co říci na závěr. Všechny zdravotně pojistné plány byly ověřeny jak Ministerstvem zdravotnictví, tak Ministerstvem financí a drobné technické nedostatky byly opraveny. V definitivních verzích pak byly předloženy vládě k projednání a posléze Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ke schválení.

Dle aktuálních předpokladů a prognóz vývoje recese v roce 2012 lze očekávat, že nulový stav závazků po lhůtě splatnosti bude reálný pouze v prvním pololetí 2012. V následujícím období lze očekávat, že termíny splatnosti vůči zdravotnickým zařízením se budou posouvat a závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením mohou v závěru roku 2012 vzrůst odhadem až na deset dnů. Spolu s vnitřním dluhem na běžných účtech pojišťoven resortních a na běžných účtech rezervního fondu VZP ČR je nedostatek finančních prostředků ve výši 6 miliard korun a celková doba splatnosti u VZP ČR se může prodloužit až na 56 dnů. Významný vliv na výsledky hospodaření v roce 2012 však bude mít skutečná výše úhrad zohledňující úhradovou vyhlášku.

Nyní mi dovolte, paní místopředsedkyně, abych přednesl návrh na usnesení.

Všechny zdravotně pojistné plány roku 2012 činných zdravotních pojišťoven byly projednány vládou a posléze Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky s návrhem na jejich schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám všeobecnou rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku pana poslance Borise Šťastného.

Dámy a pánové, jenom upozornění. Máme před sebou ještě čtyři zprávy nebo pět. Pokud bude dobrá vůle ve Sněmovně, tak bychom je projednali nyní a nepokračovali s nimi večer po ústních interpelacích, ale za předpokladu, že to bude poměrně rychlé, jinak bych je musela přerušit. Tím jsem nemyslela nic ve vztahu k panu poslanci Šťastnému ani k dalším, kteří budou vystupovat.

Slovo má pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Ano, paní předsedkyně, děkuji. Dámy a pánové, já jsem si vědom této situace, a proto jsem byl připraven s velice krátkým expozé kratším 60 sekund.

Stručnou reakcí na toto poměrně složité vysvětlení těchto stovek stran tabulek bych chtěl říci jednoduché shrnutí. Všechny zdravotní pojišťovny v České republice se snaží šetřit, ale máme tady jednoduchý problém a ten říká, že vybereme s největší pravděpodobností na zdravotním pojištění méně peněz, než očekáváme, to znamená, že vznikne plus minus 5 až 10 miliard deficit. Ty peníze budou někde chybět a v podstatě dojde k tomu, že s největší pravděpodobností, pokud se nic nestane, by došlo k prodlužování plateb poskytovateli zdravotní péče.

Proto se výbor pro zdravotnictví touto věcí velmi podrobně zabýval a přijal několik krátkých usnesení, se kterými vás seznámím, která jsou důležitá pro to, aby se toto nestalo.

Za prvé výbor požádal ministra zdravotnictví o urychlené vypracování a předložení souboru systémových řešení pro rok 2012, která budou směřovat ke snížení očekávaného deficitu systému veřejného zdravotního pojištění tak, jak vyplývá z návrhů zdravotně pojistných plánů. Také požádal ministra, aby urychleně vyřešil kategorizaci cen a úhrad zdravotnických prostředků tak, aby byl maximálně transparentní a vedl ke snížení nákladů ze systému veřejného zdravotního pojištění, a konečně požádal ministra, aby hledal systémově predikovatelný a dlouhodobě udržitelný model stanovení výše platby za státní pojištěnce.

Pokud se toto v letošním roce, tyto tři hlavní body, podaří, nebudeme mít za rok tady žádný problém a rozpočtování zdravotních pojišťoven bude vyrovnané.

Děkuji. Doufám, že jsem zvládl časový limit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Šťastnému. Ptám se, zda se někdo hlásí dále do všeobecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím tedy tuto rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Jaroslav Krákora. Prosím, aby navrhl usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Ještě před usnesením řeknu: Když by došlo k poklesu hrubého domácího produktu o dvě a více procent, blížilo by se to ke čtyřem a pěti, tak by samozřejmě dluh pojišťoven mohl narůst někde mezi 10 až 15 miliardami, což by bylo samozřejmě velice svízelné.

A nyní mi dovolte předložit návrh na usnesení. Všechny zdravotně pojistné plány roku 2012 činných zdravotních pojišťoven byly projednány vládou a posléze Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky s návrhem na jejich schválení.

Prosím, abyste dala hlasovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji panu zpravodaji. Přikročíme tedy k hlasování.

 

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s návrhem zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012." Tak zní návrh usnesení.

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 55. Toto hlasování jsem zahájila. Prosím, kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 55, přítomno 134, pro 73, proti 5. Návrh usnesení byl přijat, byl s ním vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 78, sněmovního tisku 625. Děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 79. Je to

79.
Výroční zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2011
/sněmovní tisk 637/

Tuto zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 637/1. Zpravodajem výboru je pan poslanec Ladislav Jirků.

Prosím vás, abyste nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Slovo má pan poslanec Ladislav Jirků.

 

Poslanec Ladislav Jirků: Vážená paní předsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který na své 21. schůzi dne 4. dubna 2012 přijal následující usnesení k Výroční zprávě o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2011. Jde o sněmovní tisk 637. Uvedený výbor ve svém usnesení doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s Výroční zprávou o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2011, sněmovní tisk 637.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo? Paní poslankyně Putnová. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP