(17.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Také není bez zajímavosti, že Vězeňská služba je jediným bezpečnostním sborem, kde na rozdíl od policie, celníků nebo vojáků v posledních letech byly zvyšovány počty funkčních míst, a to na současných 11 346 funkčních míst, v tom je 7 227 příslušníků ve služebním poměru a 4 119 občanských zaměstnanců. Proti roku 2010 je to o 8,8 % navíc.

Uvědomuji si tíživou situaci z hlediska počtu zalígrovaných. Nejsem si jenom jist, a je to také jedna z mých otázek, zda je úplně běžné, že je 2,3 zaměstnance na jednoho vězně. Myslím si, že jsou vězeňské správy, které fungují v jiných zemích, možná výrazně hospodárnější z hlediska personálních zdrojů. Také o tom potřebuji mluvit jak s Ministerstvem spravedlnosti, tak tyto otázky chci vznášet na vládě. Jsem přesvědčen, že Ministerstvo spravedlnosti by mělo provést vnitřní audit fungování Vězeňské služby za účelem její reorganizace. V tomto systému, jak je teď nastaven, chápu, že rozpočtová situace je mimořádně tíživá. Domnívám se, ale že by to šlo možná udělat i jinak. Vláda samozřejmě může vyhovět žádosti a navýšit, ovšem nikoliv na úkor deficitu, ale musí to sebrat někomu jinému. Ujišťuji vás, že ve všech ostatních kapitolách situace není méně napjatá.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Klučka položí doplňující otázku.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane ministře, nezbývá mi než vám poděkovat za velkou otevřenost a přístup k tomuto problému, neboť jste potvrdil i moji domněnku, že v argumentech, které dostává garanční výbor při projednávání jak návrhu rozpočtu, tak i při projednávání struktury Vězeňské služby a které jsou používány ze strany ministra spravedlnosti, není všechno v pořádku. To ale nebude podle mého názoru řešit výbor.

Byl bych jenom rád, aby příští rozpočet nebyl znovu doprovázen tím, že ono to je jen část peněz, které tam teď dáváme a které dostáváme, a vláda zase v druhém pololetí něco přidá. Tohle to je špatně i pro nás.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr financí bude ještě replikovat.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já bych jenom rád podotkl, že tohle jsem neřekl. Nedovoluji si tvrdit, že v argumentech Ministerstva spravedlnosti je něco v nepořádku. Mám tam jen mnoho nevyjasněných otázek, se kterými jsem se vám svěřil a na které budu chtít znát odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Končím projednávání této interpelace. Přistoupíme k interpelaci následující. Pan poslanec Jan Látka interpeluje omluveného ministra vnitra Jana Kubiceho.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane nepřítomný ministře, v závěru loňského roku byl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2012, z něhož pak vyplývají výdajové rámce na roky 2013 a 2014. Lze si tak udělat představu, jak se bude dále vyvíjet rozpočet Hasičského záchranného sboru. Zatímco v roce 2008 investiční výdaje na úrovni 1,83 miliardy, v roce 2012 je plán 276 milionů korun, což nepostačí ani k základní obnově techniky. Sbor v roce 2010 hospodařil se sumou zhruba 8,5 miliardy korun, v roce 2012 to bude 6,6 miliardy, o rok později již 5,8 a v roce 2014 jen 5,2 miliardy korun. Z toho je zřejmé, že rozpočet v roce 2014 není pro hasiče myslitelný bez změny rozsahu činností poskytovaných občanům. Rozpočtem nadiktované škrty povedou k tomu, že Hasičský záchranný sbor nebude mít na provozní výdaje, přičemž už teď má investiční výdaje minimální, nebo bude nucen snížit početní stavy až o 3 000 příslušníků.

Myslíte si, pane ministře, že je to při současném počtu 9 500 příslušníků vůbec možné? Vaše krátkozraké a bezkoncepční škrty ve výdajích na bezpečnostní sbory, zejména na hasiče, neumožňují garantovat občanům bezpečnost a poskytování služeb v takovém rozsahu a v takových dojezdových časech jako dosud, což může v konečném důsledku ohrozit nejen majetky, ale i lidské životy. Hasiči jsou ti, kteří jsou v krizových situacích, ať je dopravní nehoda, požár, povodeň, či jiná živelní pohroma, první na místě. Jsou vybaveni a vycvičeni k tomu, aby poskytli pomoc v širokém spektru činností. Pokud budou plánované škrty uskutečněny, hrozí, že v roce 2014 bude Hasičský záchranný sbor paralyzován.

Proto se ptám, pane ministře: Není již nejvyšší čas, aby vaše vláda rozpočtové odpovědnosti zamezila dalším únikům na příjmové stránce rozpočtu a oprostila se od tupých škrtů na straně výdajů? Hasiči a následně občané této země by to jistě velmi ocenili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Na vaši interpelaci přijde písemná odpověď.

Budeme pokračovat následující interpelací. Podává jí pan poslanec Břetislav Petr na ministra Martina Kubu. Pan poslanec Břetislav Petr není přítomen, tudíž jeho přihláška propadá.

Následující interpelace byla panem poslancem vzata zpět. Můžeme tedy přejít přímo k další interpelaci přítomného pana poslance Antonína Sedi, který interpeluje ministra dopravy Pavla Dobeše. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, podle mých informací je financování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod dlouhodobě podfinancované, což ohrožuje jeho naplněnost odbornými pracovníky i jeho vlastní činnost. Dále dlouhodobě připravovaná investiční akce s názvem Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod - výstavba hangáru, administrativní části, která je připravena od roku 2008, je z důvodu nedostatu finančních prostředků zastavena. Přitom tento malý úřad vynakládá značné finanční prostředky na pronájem potřebných hangárů a ploch.

Vážený pane ministře, Česká republika je vázána mezinárodními smlouvami, zejména Chicagskou úmluvou a ICAO, aby zajišťovala nezávislé prošetřování leteckých nehod. Proto se vás ptám, pane ministře: Jakým způsobem zajistíte činnost tohoto úřadu i v letech 2013 a 2014? Jakým způsobem zajistíte personální doplnění tohoto úřadu? Hodlá vaše ministerstvo realizovat výstavbu potřebného hangáru? V případě, že ano, v jakém časovém horizontu? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Na interpelaci odpoví ministr dopravy Pavel Dobeš.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, co se týká ÚZPLN, resp. Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, jedná se o nezávislou instituci, která není přímo podřízena Ministerstvu dopravy a vychází z programu mezinárodních organizací směřujících ke zvýšení bezpečnosti civilního letectví, jak bylo zmíněno.

Chtěl bych tady zdůraznit tři body, které byly vypíchnuty. Prvním byla problematika podfinancování této organizace, druhá je problematika nájemních vztahů a třetí je počet pracovních míst.

Podíváme-li se na současnou situaci, tak v roce 2010 byl celkový objem prostředků, který byl pro ÚZPLN uvolněn ze strany Ministerstva dopravy, 13,8 milionu korun, v roce 2011 tato částka byla snížena na 12,6 milionu korun a pro rok 2012 je tato částka 12,9 milionu korun, to znamená o 300 000 korun je to částka vyšší než v roce předchozím. Znamená to, že nedochází k postupnému, stálému snižování, ale dochází spíše k přeorganizování a racionalizaci rozpočtu.

Pokud jde o počet zaměstnanců, které jste zmiňoval, v roce 2010 se jedná o dvanáct pracovníků, v roce 2011 také dvanáct a v roce 2012 třináct, to znamená navýšení o jedno pracovní místo.

Byla zmíněna problematika nájemních smluv a potom následně jakoby v kontradikci, co se týče plánovaného hangáru pro uchování a zkoumání trosek letadel. Tady bych chtěl zmínit, že požadovaná výstavba hangáru, administrativní části, byla z důvodu neúčelnosti a nehospodárnosti vynakládání prostředků státního rozpočtu pozastavena, a proto v tuhle chvíli stavba není realizována. Celková alokace na tuto výstavbu je 171 milionů korun. Stávající situace je řešena pronájmem části hangáru LOM Praha, státní podnik, na Letišti v Praze-Kbelích a pro případ velké letecké nehody dopravního letadla je situace dočasně řešena na základě smlouvy o smlouvě budoucí mezi ÚZPLN a Řízením letového provozu České republiky, kdy pronájem prostoru je v hangáru A Letiště Praha Ruzyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP