(17.50 hodin)
(pokračuje Drábek)

Co se týká obecně prospěšné společnosti Centrum pro transformaci, obecně prospěšná společnost, tak tato společnost byla založena 26. května 2010. Tato společnost podle mě předložených dokladů od té doby až do dnešního dne nevyvíjela žádnou činnost. Tedy po formální stránce, i kdyby ta společnost vyvíjela činnost, tak to není v rozporu se zákonem. Navíc ještě ta společnost činnost nevyvíjí, takže žádný střet zájmů zde nevidím ani u jednoho z těch jmenovaných lidí.

Co se týká mého prvního náměstka Vladimíra Šišky, tak si myslím, že jeho podnikatelská historie, ostatně stejně jako moje, je lehko dosažitelná jednoduchým výpisem z veřejně přístupného obchodního rejstříku či veřejně přístupného živnostenského rejstříku. Do soudního sporu, který byl veden před několika lety, tam skutečně je velmi těžké jakýmkoliv způsobem vstupovat svým názorem nebo hodnocením a ani to dělat nebudu. To, že Vladimír Šiška byl náměstkem Úřadu pro veřejné informační systémy, poté náměstkem Ministerstva informatiky a poté dlouhou dobu tajemníkem Hospodářské komory České republiky, to jsou obecně známé záležitosti a stejně tak si myslím, že je naprosto jednoznačně dohledatelná jeho podnikatelská historie a že nemá smysl, abych se k tomu vyjadřoval. Po prověření všech aktivit Vladimíra Šišky musím konstatovat, že podle mých informací, těch, které jsou veřejně dostupné, a těch, které mi byly předloženy, nedošlo k žádnému střetu zájmů.

Co se týká jeho kompetencí v rámci ministerstva, tak ano, je to člověk, který je zodpovědný za finanční toky mnou řízeného ministerstva a moje hodnocení je naprosto jednoznačně takové, že při plnění tohoto úkolu postupuje správně.

Byla tady už řada různých diskusí v Poslanecké sněmovně o inovaci nebo zakázce na informační systémy. To je prostě záležitostí šetření příslušných orgánů. Tak jak jsem už dnes uvedl, je naprosto jednoznačně prokazatelné, dnes už i účetními doklady, že k té plánované úspoře došlo, to znamená, že úspora je velmi významná. To, že jsem jako osmdesátí pátí využili rámcovou smlouvu z roku 2008, to, že ta rámcová smlouva byla 85. v pořadí, to si myslím, že také vypovídá o tom, že se nejednalo o nic mimořádného. Obrázek o tom si skutečně musí udělat každý sám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a vidím, že paní poslankyně se chystá využít svého práva položit doplňující otázku.

 

Poslankyně Marta Semelová: Já bych jenom chtěla říct, pane ministře, že jste mé pochyby nevyvrátil, ani co se týká pana Macely, ani co se týká pana prvního náměstka Šišky. Pokud společnost nevyvíjí činnost, zajímalo by mě, proč tedy existuje, a abych pravdu řekla, mám pochyby i o tom, jestli náhodou nezačne vyvíjet činnost až poté, co z toho bude něco mít. To znamená, to souvisí i se schválením zákona.

A druhá věc, na kterou bych se chtěla zeptat. Zajímalo by mě, za co si pan první náměstek zasloužil odměnu v řádu několika stovek tisíc korun. Když to srovnám s těmi, kteří na úřadech práce dělali od nevidím do nevidím, tak mi to připadá velmi nespravedlivé.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Na tu první část je jednoduchá odpověď. Tak jak jsem řekl, působení v rámci obecně prospěšné společnosti není v rozporu se zákonem. Ta společnost byla založena v roce 2010. Že poté nastoupil pan Macela na ministerstvo, to je prostě fakt a nejspíš asi kdyby na ministerstvo nenastoupil, tak by obecně prospěšná společnost nějakou činnost vyvíjela. To si myslím, že je docela logické.

Co se týká odměn mých náměstků, tak si myslím, že jsem tady o tom mluvil několikrát. Rád to zopakuji. Pokud se v roce 2011 podařilo dokončit legislativní úpravu - zdůrazňuji v roce 2011, protože hovoříme o tomto období, nesměšujme prosím období roku 2011 a 2012. V roce 2011 tato Poslanecká sněmovna projednala a schválila zákony týkající se důchodové reformy. To považuji za obrovský úspěch. Po patnácti letech planých diskusí schválila velmi významnou část sociální reformy, schválila velmi podstatnou úpravu zákoníku práce. To byl skutečně výkon, který si zasluhoval mimořádné ohodnocení, a já si stojím za tím, že to rozhodnutí z mé strany bylo správné.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k následující interpelaci, kdy pan poslanec Jiří Paroubek interpeluje omluveného pana ministra Chalupu. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený nepřítomný pane ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátil s interpelací ve věci tzv. ostravských kalů. Na konci minulého roku jsem jako první z politiků veřejně oznámil, že se v tichosti a za souhlasu ústeckých politiků v čele s vedením Ústeckého kraje - hejtmankou Vaňhovou, jejím náměstkem pro životní prostředí Fišerou - do Ústeckého kraje začaly dovážet desítky tisíc tun nebezpečných ostravských kalů, které se zde budou několik let skladovat a pálit v cementárně v Čížkovicích. Varoval jsem také, že další desítky tisíc tun kalů jsou potajmu vyváženy do Polska a že zde již polské orgány zahájily kroky, které mohou vést k tomu, že český stát bude muset na své náklady tyto kaly dovézt zpět na naše území a také za peníze daňových poplatníků spálit. Stejně tak jsem upozornil na možnost, že firmy zajišťující za státní peníze likvidaci kalů oznámí, že překvapivě objevily další desítky tisíc tun kalů, a budou po státu požadovat další miliardy za jejich odstranění. Mé obavy se zcela naplnily. Stát bude muset zaplatit dovoz a likvidaci minimálně deseti tisíc tun kalů z Polska, v kalištích v Ostravě se objevilo dalších 70 tisíc tun kalů.

Vážený pane ministře, žádám vás proto, abyste mne seznámil s dalším postupem Ministerstva životního prostředí při řešení tohoto závažného problému. Chci od vás slyšet důvody, které vás vedou k tolerování spalování nebezpečných kalů v Ústeckém kraji. Chci od vás slyšet, zda bude vámi vedený resort požadovat náhradu za dovoz kalů nelegálně vyvezených do Polska, jak bylo možné vydat rozhodnutí o tom, že se nejedná o nebezpečný odpad, ale o výrobek, což umožnilo takto nelegálně vyvézt kaly do Polska. Žádám vás, pane ministře, abyste celou věc vyšetřil a zvážil podání trestního oznámení. Vážený pane ministře, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. To byla poslední interpelace, kterou jsme mohli v čase určeném pro podávání a projednávání ústních interpelací projednat. Proto končím dnešní jednací den. Přerušuji naši schůzi do zítřejšího rána, kdy budeme pokračovat v 9 hodin. Přeji vám všem hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP