(14.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Na dnešním politickém grémiu jsem o těchto skutečnostech informovala předsedy poslaneckých klubů. Podle § 52 odst. 4 jednacího řádu přísluší rozhodnutí o přítomnosti této eskorty mně. Sděluji vám tedy, že mé rozhodnutí v této věci je kladné.

Dále je třeba v souladu s § 52 odst. 1 jednacího řádu, který stanoví, že poslanci je v jednacím sále trvale vyhrazeno poslanecké křeslo, odhlasovat, že pro tuto příležitost změníme zasedací pořádek, a to tak, že poslanec David Rath by po celou dobu projednávání bodu 1 pořadu 40. schůze Sněmovny seděl a hlasoval z vyhrazeného místa u stolku zpravodajů. Tam by rovněž seděl policejní doprovod.

 

Návrh usnesení bude znít takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje změnu zasedacího pořádku při projednávání bodu číslo 1 pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny, a to tak, že poslanec David Rath bude po celou dobu projednávání tohoto bodu sedět a hlasovat z místa u stolku zpravodajů."

Zahajuji hlasování číslo 9. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na změnu zasedacího pořádku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 9, přítomno 192, pro 156, proti 4, tento návrh jsme přijali.

 

To bylo z mé strany vše, co bylo potřeba udělat k tomu, abychom mohli přistoupit k projednávání bodu číslo 1. Já vás požádám, abyste setrvali na svých místech - během několika málo minut bude přiveden do jednacího sálu poslanec David Rath.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, dříve než přistoupíme k projednávání bodu číslo 1, tak mi dovolte, abych vás seznámila ještě s jednou právě došlou omluvou. Z důvodu plnění dlouhodobě plánovaných pracovních povinností se omlouvá v úterý dnešního dne od 15 hodin pan ministr vnitra Jan Kubice. (Hlasitý smích z levé části sálu.)

(Po několika minutách přichází poslanec David Rath v doprovodu ze zadních dveří sálu a usedá ke stolku zpravodajů.)

Kolegyně a kolegové, přistoupíme k projednávání bodu číslo 1. Dříve než tak učiním, oznámím vám, že náhradní kartu číslo 21 má pan poslanec David Rath.

 

Zahajuji tedy bod číslo 1 schváleného programu a tím je

1.
Rozhodnutí Poslanecké sněmovny o přípustnosti trestního stíhání
poslance Davida Ratha podle čl. 27 odst. 5 Ústavy České republiky

K tomuto bodu jste obdrželi usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 113 z 22. května 2012. Nyní prosím předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, poslanci, dovolte mi, abych vás informoval o jednání mandátového a imunitního výboru ve věci přípustnosti trestního stíhání poslance Davida Ratha.

O zadržení poslance Davida Ratha byla předběžně telefonicky informována předsedkyně Poslanecké sněmovny dne 14. května roku 2012 ve 20 hodin 30 minut. Téhož dne v noci převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny oznámení Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem o zadržení poslance a žádost o udělení souhlasu k jeho odevzdání soudu. Příloha tohoto dokumentu obsahovala část spisového materiálu policejního orgánu. Ve 23 hodin dne 14. května letošního roku vyslovila předsedkyně Poslanecké sněmovny podle článku 27 odst. 5 Ústavy a § 12 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny souhlas k odevzdání zadrženého poslance Davida Ratha soudu.

Dne 15. května letošního roku v 11 hodin 25 minut obdržela předsedkyně Poslanecké sněmovny další, doplňující informace a materiály o úkonech trestního řízení, které byly policejním orgánem do současné doby provedeny. Téhož dne ve 12 hodin 35 minut předsedkyně Poslanecké sněmovny postoupila citované oznámení spolu se všemi dodanými dokumenty předsedovi mandátového a imunitního výboru k projednání a podání zprávy s návrhem Poslanecké sněmovně.

16. května letošního roku jsem po projednání se členy mandátového a imunitního výboru svolal 32. schůzi mandátového a imunitního výboru na den 22. května v 9 hodin do budovy Poslanecké sněmovny. Na jednání výboru jsem pozval poslance Davida Ratha, aby se k věci mohl vyjádřit.

Dne 17. května letošního roku převzal mandátový a imunitní výbor od předsedkyně Poslanecké sněmovny další doplňující materiály Policie České republiky a dne 21. května letošního roky byly přímo výboru doručeny ještě další materiály Policie České republiky. S těmito materiály se členové mandátového a imunitního výboru seznámili. Před zahájením jednání výboru jsem obdržel rovněž dopis od pana poslance Davida Ratha a umožnil jsem členům výboru, aby se s obsahem tohoto dopisu ještě před jednáním výboru nebo během jednání výboru rovněž seznámili.

Mandátový a imunitní výbor se na své 32. schůzi dne 22. května letošního roku nejprve seznámil s videozáznamem ze zadržení poslance Davida Ratha. Poté výbor přerušil své jednání v Poslanecké sněmovně a v půl jedenácté téhož dne pokračovalo projednávání tohoto bodu v zařízení Ministerstva vnitra v Praze. Se souhlasem výboru se tohoto jednání zúčastnili také právní zástupci JUDr. Adam Černý a JUDr. Roman Jelínek a také dva příslušníci policejního orgánu.

Po vyjádření poslance Davida Ratha kladli panu poslanci dotazy členové výboru, slovo bylo během jednání výboru uděleno také přítomným právním zástupcům. Po obsáhlé rozpravě bylo jednání výboru v zařízení Ministerstva vnitra přerušeno a pokračovalo opět na půdě Poslanecké sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP