(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrý den. Ještě jednou dobré odpoledne, dámy a pánové.

Měli bychom pokračovat, takže vás žádám, abyste zaplnili sněmovnu. Pustíme se do dalšího bodu programu, což je

2.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136
Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability
pro členské státy, jejichž měnou je euro
/sněmovní tisk 348-E/ - druhé čtení

Jen vám připomenu, že jsme tady tento bod přerušili, protože zde premiér tlumočil názor, že někteří ještě chtějí k tomu tématu diskutovat, tudíž jsme pro to učinili prostor. Proto tedy byla pauza.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal poslanec Bauer a také ministr Schwarzenberg - je už tady.

Přerušili jsme to na 38. schůzi 9. května a nyní bychom měli v rozpravě pokračovat.

Dívám se, mám tady do rozpravy přihlášeného poslance Michala Doktora, ale zároveň vidím, že u stolku stojí pan ministr Schwarzenberg. Je možné, že si chce vzít slovo jako první, což mu samozřejmě umožním. Pokud, pane ministře, chcete vystoupit nyní, tak vám dám slovo. (Ano.)

Prosím všechny, aby se posadili, aby se tu trošku rozhostil klid. (Zvoní.)

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si ještě jednou po přerušení přednést vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro. Zabývali jsme se jím na minulé schůzi Poslanecké sněmovny, dovolte mi proto, prosím, omezit se na shrnutí základních faktů.

Přijetím tohoto rozhodnutí Evropské rady byl článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie doplněn o následující odstavec: Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability... (Odmlčuje se.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon. Myslím si, že tady pořád ten klid není dostatečný. Dovolte mi, abych vás ještě jednou vyzval, abyste si vyřešili tu otázku, kdo je ve foyer a diskutuje a kdo je tady ve sněmovně. A pak bych požádal, abyste poslouchali vystoupení ministra k bodu, o kterém si myslím, že má docela mimořádnou závažnost. Takže opravdu stojí za pozornost a prosím, abyste to tedy respektovali. Děkuji.

Prosím, pane ministře, můžete pokračovat.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Přijetím tohoto Rozhodnutí Evropské rady bude článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie doplněn o následující odstavec: Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. Poskytnutí jakékoli požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti.

Rád bych zdůraznil, že ačkoliv se jedná skutečně o jediný odstavec, toto doplnění Smlouvy o fungování Evropské unie má zcela zásadní interpretační hodnoty. Jejím účelem je předejít možným právním pochybám a s konečnou platností potvrdit, že není v rozporu s primárním právem Evropské unie, pokud členské státy vytvoří stálý mechanismus, jehož prostřednictvím bude možno poskytnout finanční pomoc členskému státu eurozóny, který bude mít závažné problémy s financováním a bude tím ohrožena stabilita eurozóny jako celku.

Změnou článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie ovšem vlastní mechanismus stability nevzniká. Evropský stabilizační mechanismus bude zřízen na základě samostatné mezinárodní smlouvy sjednané mezi státy eurozóny a podepsané 2. února 2012. Česká republika se vyjednávání o podobě této smlouvy rovněž účastnila.

Během poslední diskuse zde zazněly určité pochybnosti o vhodnosti novelizace Smlouvy o fungování Evropské unie necelé tři roky po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Rád bych vás ujistil, že pro pochybnosti tohoto druhu není žádný důvod.

Proceduru změn zakládajících smluv unie upravuje podrobný článek 48 Smlouvy o Evropské unii, který mimo jiné umožňuje i zjednodušený postup pro přijímání změn v případech, jako je tento. To znamená, jedná-li se o ustanovení týkající se vnitřních politik unie a změnou se nerozšiřují pravomoci unie. Jedná se tedy o zcela standardní proceduru předjímanou primárním právem unie. Potřeba zajištění právní jistoty v otázce souladu stabilizačního mechanismu s primárním právem unie, kterou změna článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie přináší, se může primárně jevit jako otázka právní. Nicméně její dopad na vnímání unie navenek je nesporný. (V sále je stále značný hluk.)

Je zřejmé, že případné snahy o zpochybňování legality nového mechanismu, s nímž je bez včasné ratifikace znění článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie nutno počítat, mohou velmi negativně ovlivnit věrohodnost aktuálního reformního úsilí celé eurozóny, potažmo Evropské unie jako celku. Evropský stabilizační mechanismus bez (nesrozumitelné) přispěje k uklidnění situace na finančních trzích, což bude mít pozitivní dopad na Českou republiku.

Je potřeba mít stále na vědomí, že Česká republika je se zeměmi eurozóny ekonomicky zcela propojena. Rád bych proto zdůraznil, že není v zájmu žádného členského státu - prosím trochu klidu! - Evropské unie ratifikačnímu procesu bránit a prodlužovat jej s rizikem prohloubení krize -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, pane ministře. Opět se to tady trochu zvrhlo.

Požádal bych ještě jednou všechny poslance, aby si uvědomili, že projednáváme poměrně významný text, který se týká mechanismu stability Evropské unie. Je to rozhodnutí, o kterém bychom měli vědět, co vlastně hlasujeme. Takže ještě jednou vás žádám, abyste se ztišili a poslouchali.

Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP