(17.20 hodin)
(pokračuje Doktor)

A budu se ve svém projevu zabývat pouze jednou jedinou věcí - a připadá mi naprosto v příkrém rozporu s obezřetností, s principy obezřetnosti, obezřetného investování a obezřetně vydávaných závazků jakéhokoli subjektu, jakékoli země, člověka, soustátí, aby země, již zadlužené po uši, země, jejichž dluhy přesahují jejich národní kapacity schopnosti splatit, přijímaly jakékoli další budoucí závazky, kterými se zavazují vytvořit novou právnickou osobu akciová společnost evropský stabilizační mechanismus.

A táži se vás tedy prostřednictvím předsedajícího, pane ministře zahraničí, zda byste chtěl být akcionářem, podílníkem na akciové společnosti, kde vedle vás by byly dalšími akcionáři, a tedy firmu spoluzakládaly firmy či jednotlivci či země či soustátí, o nichž byste věděl, že již dnes jejich dluhy převyšují národní majetek, jsou zadluženy na 120, 128, 123, 136 a více procent a že staré dluhy splácejí pouze tak, že přijímají dluhy nové. Vy sám jako člověk, vy sám jako po generace vašich předků pověřený správce vašeho rodinného majetku byste nic takového neučinil. Proč něco takového mají činit země? Proč něco takového má činit Evropa ve své bláhové honbě za budoucím ekonomických růstem?

Nová smlouva, evropský stabilizační mechanismus, není smlouvou o fiskální stabilizaci a není smlouvou o boji proti dluhům. Evropský stabilizační mechanismus je smlouvou dluhů. Evropský stabilizační mechanismus se má stát novým evropským finančním náboženstvím, v němž v dluzích sice svobodni budeme, ale v odpovědnosti za ně však viníky hledat budeme až v dlouhé budoucnosti, v budoucnosti, kde na poli politické odpovědnosti již nebudou ti, kteří tuto zrůdnost vytvořili.

Dluhy, ekonomický růst financovaný dluhy a dluhy vytvářející je v rozporu se základy naší civilizace. Je v příkrém rozporu s křesťansko-židovským základem evropského prostoru a v rozporu s jeho historickými základy. Ocituji z projektu ESM, a. s.: "Členové ESM se tímto dokumentem neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv" - zdůrazňuji a podtrhuji slovíčko jakýkoliv - "kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to do sedmi dnů." Tolik text dokumentu ESM.

Zadlužené země, některé tedy zadlužené až po okraj akceptovatelného rizika, po okraj schopnosti unést úrokové náklady ve svých rozpočtech a neschopné splácet dluhy staré - takové Řecko prosím splácí staré dluhy z půjček, které mu poskytuje Evropská unie, a kéž by bylo příkladem země poslední, respektive první a poslední, takto ohroženy jsou i národní ekonomiky jiných zemí, tedy neschopny splácet dluhy staré jinak než dluhy novými, jiné, nepřehlédnutelně a zmítající se v hospodářských problémech se tady v tomto dokumentu tedy zavazují, stávají věřiteli v novém dluhovém dobrodružství - akciové společnosti evropský stabilizační mechanismus. Považte jen, projekt - firma ESM a její vážnost - stojí, či má stát na smluvním příslibu již předlužených zemí, po uši předlužených zemí, a jiných, téměř zadlužených zemí, tedy téměř zadlužených z pohledu jejich poměru národních dluhů a hrubého domácího produktu, že budou-li vyzvány, splní svou povinnost - rozuměj: přijmou tedy dluhy nové. Projekt na fiskální rozpočtovou stabilizaci evropského prostoru zavazuje účastníky této dohody, aby stabilizovali Evropu, že ve jménu splnění povinnosti ve stabilizačním projektu si přijmou dluhy nové! Projekt bojující proti dluhům bude nutit své účastníky brát si nové dluhy.

Toto nové dluhové náboženství, ESM, tento pokus o hymnus nové evropské finanční stability je podvod! ESM je podvodem na naší současnosti a hrozbou naší, tedy evropské budoucnosti! ESM je pokus o kvalifikovaný finanční podvod! Zadlužené země, jindy i předlužené země, se vedle těch zdravých stávají efektivními věřiteli a očekává se, že své závazky splní, a jediné, čím ručí tomuto projektu, jsou jejich přísliby s naprosto nulovou bonitou, protože tím ručením jsou jejich vlastní dluhy.

Přijetím tohoto projektu říká Evropa, celá generace politiků, jediné: Nejsme ochotni slevit ze svého apetitu, nejsme schopni bojovat s dluhy tím, že je přestaneme vytvářet, nejsme ochotni říci svým voličům, jak velký je nesoulad mezi zdroji naší společnosti a naší spotřebou, namísto toho vytvoříme naprosto unikátní instituci s unikátním mechanismem ochrany, vytvoříme však falešnou schránku ESM a její zástupce vybavíme imunitou, zárukou beztrestnosti a množstvím jiných výhod.

Jakkoli tedy sdílím postoje pana ministra zahraničí a souhlasím s ním v hodnocení, že projekt ESM není v rozporu s primárním právem, chci jej upozornit, že projekt ESM je v rozporu se zdravým rozumem, a očekávám od něj jako od člověka, zda tedy přijme tu výzvu a odpoví mi, zda by on jako člověk, jako Karel Schwarzenberg, správce rodinného dědictví, přijal tu báječnou příležitost a nakoupil si akcie akciové společnosti, kde dalšími podílníky na tomto projektu by byli jiní akcionáři, o nichž už ve chvíli transakce ví, že jejich zadlužení přesahuje jejich zdroje. Čekám jeho odpověď a těším se na tuto příležitost. Děkuji. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď bych požádal poslance Víta Bártu, dalšího přihlášeného do rozpravy, a pak ještě pan poslanec Paggio. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, při projevu pana ministra zahraničních věcí o tomto podle mého názoru velmi závažném bodu jsem si nemohl nevšimnout značné míry nepozornosti v tomto sále. Jako kdybychom nevnímali to, že jestliže tedy několik let je vážná debata o tom, že přestaneme Českou republiku zadlužovat, že budeme zodpovědní vůči budoucím generacím, které neožebračíme, že jim nezanecháme velký státní dluh, tak mezitím tady tiše chceme přijmout smluvní závazek, který z mého pohledu má jenom dvě možnosti. Buď přijmeme závazek, tak jak tady o tom hovořila Kateřina Klasnová, ve výši 350 miliard, které do sedmi dnů bez jakýchkoli debat v nějakou chvíli a určitým způsobem, který nebudeme schopni ovlivnit, budeme muset zaplatit, jenom proto, že v některých zemích se bude opakovat a nebo bude jenom setrvávat to, co nyní můžeme vidět v Řecku, včetně kupříkladu jisté optimalizace a upravování účetních závěrů, včetně určitého přikrášlování reality financí, které v řadě států jsou ve velmi špatném stavu. Anebo - a tady já zdůrazňuju, že je velmi lehké dát mému projevu titulek euroskeptický, ale já říkám eurorealistický - anebo nám dává druhou variantu: konstatovat, že nyní přijmeme tento nemravný závazek za cenu toho, že v budoucnosti vládám, které přijdou po tomto volebním období, možná už brzy, zabrání v tom, aby bylo možné euro přijmout. Protože přijmout euro s takovýmito závazky - znovu opakuji - je sebevražedné. Je to nedůstojné v kontextu toho, když tato vláda tvrdí, že chce být rozpočtově odpovědná vůči budoucím generacím.

Jestliže už dnes dlužíme přes bilion, tak tady se bavíme o tom, že jestliže schodek státního rozpočtu je 130 miliard korun, že je pro příští rok možná jenom 100 miliard korun, tak se bavíme o tom, že tři další schodky státního rozpočtu pro rok 2013, zamýšlený, možná dokonce čtyři takovéto schodky, dáme na úkor toho, co se může v Evropské unii stát.***
Přihlásit/registrovat se do ISP