(18.20 hodin)
(pokračuje Řápková)

A co se týká protiústavnosti, tak samozřejmě může rozhodnout jen a pouze Ústavní soud. A proto i tuto debatu o ústavnosti můžeme chápat tak, že se buď postavíme na stranu těch, kteří narušují život v naší obci, anebo na stranu těch, kteří jsou těmito narušovateli obtěžováni. Prosím, abyste takto uvažovali i při vašem hlasování. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Také se zeptám zpravodajů na případná závěrečná slova. Nikdo se nehlásí.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odstavce 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum je nastaveno.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona číslo 306/2009 Sb., podle sněmovního tisku 431/6."

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování, které ponese pořadové číslo 13. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo je pro návrh usnesení, které jsem právě přednesla. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 13. Přítomno 192, pro 105, proti 63. (Tleská pravá část sálu.) Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji též všem zpravodajům.

 

Budeme se věnovat následujícímu bodu. Je jím

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 535/5/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 535/6. Senátoři stejně jako v předchozím případě se omlouvají z našeho jednání, a proto prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Zastoupí ho pan ministr Bendl. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Paní předsedající, v zastoupení pana ministra Kuby, kterému pracovní povinnosti neumožnily přednést komentář, tak bych tak učinil za něj - komentář, vystoupení k návrhu zákona, kterým se mění zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů.

Úvodem považuji za vhodné připomenout, že projednávaný návrh zákona má povahu transpozičního předpisu, jehož prostřednictvím musí být nejpozději do 31. prosince 2012 naplněny povinnosti vyplývající z tzv. třetí poštovní směrnice, to je především odstranění zbývající části dosavadního poštovního monopolu. Současně považuji za nutné zdůraznit, že Česká republika požádala o odklad transpozice -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane ministře. Dámy a pánové, všechny vás žádám, abyste se posadili do lavic, nebo opustili jednací sál. Vy, kdo zůstáváte, věnujte pozornost panu ministrovi Bendlovi.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji, paní předsedkyně.

- že Česká republika požádala o odklad transpozice o dva roky. Tato skutečnost umožnila posoudit jak legislativní úpravy plně liberalizovaného poštovního trhu zvolené členskými státy, tak dopady konkurenčního prostředí na zajištění poštovních služeb a na ekonomiku poskytovatelů těchto služeb. V žádné ze zemí, které již dokončily proces liberalizace, se nenaplnily černé scénáře, které zaznívaly v rámci legislativního procesu, tj. nezhoršila se dostupnost poštovních služeb ani ekonomická životaschopnost národních poštovních operátorů, kteří si i po liberalizaci z povahy věci stále udržují výrazně dominantní postavení na poštovním trhu.

Hlavní výhrady, které patrně vedly Senát k zamítnutí návrhu zákona, byly obavy z hromadného rušení pošt a s tím spojeného zhoršení dostupnosti poštovních služeb. V této souvislosti musím připomenout současný stav, ve kterém konkrétní číselný údaj počtu poštovních provozoven, jež musí mít Česká pošta jako držitel poštovní licence, není stanoven, neboť se dostupnost aplikuje prostřednictvím geografických a časových parametrů. V navrhované právní úpravě přitom dochází k významnému posunu z hlediska transparentnosti a právní jistoty, neboť parametry dostupnosti obslužných míst, tj. nejen poštovních provozoven, ale například také poštovních schránek, budou obsaženy ve vyhlášce, nikoli jako dosud ve správním rozhodnutí. V této vyhlášce Český telekomunikační úřad stanoví způsob poskytování a zajišťování základních služeb tak, aby byl realizován v kvalitě, jež je ve veřejném zájmu nezbytná. Takto formulované základní kvalitativní požadavky musí zabezpečit kromě rychlosti, spolehlivosti a pravidelnosti základních poštovních služeb právě dostatečnou hustotu obslužných míst. Rozumí se, že veřejný zájem musí být směřován na zajištění dostupnosti základních poštovních služeb v těch oblastech, ve kterých by poskytování služeb nebylo zajištěno dle běžných komerčních podmínek, tj. zejména v místech s nižší hustotou obyvatelstva. Vychází se rovněž ze stávající infrastruktury držitele poštovní licence.

Stanovení a kontrola dodržování těchto parametrů ze strany nezávislého regulačního orgánu bude garancí, že stát naplní své povinnosti vyplývající z poštovní směrnice týkající se zajištění všeobecné dostupnosti základních poštovních služeb i po dokončení liberalizace poštovního trhu.

Oceňuji důslednost, kterou Poslanecká sněmovna návrhu zákona a zejména otázkám dostupnosti poštovních služeb po liberalizaci poštovního trhu i nadále věnuje. Svědčí o tom i jednání podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy, které se uskutečnilo dne 22. 5. 2012. Za tyto aktivity je nutné poděkovat a jsem přesvědčen, že se i tímto způsobem podařilo rozptýlit obavy, které při projednávání návrhu zákona zaznívaly.

Na závěr musím upozornit na skutečnost, že ačkoliv v senátních výborech byl návrh zákona důkladně a konstruktivně projednán a přijaté kompromisní pozměňovací návrhy by mohly být podle mého názoru akceptovatelné i pro Poslaneckou sněmovnu, při projednávání na plénu v Senátu byl návrh zákona překvapivě zamítnut.

Proto vás žádám, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, o podporu pro schválení tohoto návrhu zákona, se kterým jste vyslovili souhlas v březnu tohoto roku. Jedná se o transpoziční právní předpis, který je poštovním trhem očekáván, přičemž dotčené subjekty včetně České pošty se již intenzivně připravují na své působení v rámci liberalizovaného poštovního trhu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se na stanoviska zpravodajů. Nejprve zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jan Husák a Milan Urban. Pan kolega Husák, prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, sněmovní tisk 535, novela zákona 29/2000 Sb., o poštovních službách, který byl přehlasován Senátem, se nám vrací v podstatě k dalšímu rozhodnutí.

Co bylo tímto zamítnuto? Při projednávání tohoto návrhu zákona jsme měli snahu, vzhledem k tomu, že jednání i zde ve Sněmovně bylo poměrně dramatické, najít kompromis, a to s hospodářským a zemědělským výborem Senátu. Tento kompromis byl nalezen. Byl připraven pozměňovací návrh, který bohužel Senát při nějakém nedorozumění nepřijal. Za toto zamítnutí kompromisu je zodpovědný pan senátor Škromach, který navrhl toto zamítnutí a neprojednání kompromisního návrhu.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 29, o poštovních službách, je transpoziční novelou. Jedná se již o třetí evropskou poštovní směrnici. Cílem evropské legislativy, a tím pádem této transpoziční novely je úplná liberalizace evropského, a tedy i českého poštovního trhu. Konkrétně se jedná o liberalizaci posledního segmentu - nejmenších listovních zásilek, a to zdůrazňuji. Nejedná se o žádnou revoluci. Ostatní části trhu byly již liberalizovány.***
Přihlásit/registrovat se do ISP