(18.30 hodin)
(pokračuje Husák)

Chci vás nyní vyzvat opakovaně, abyste zamítnutí Senátu přehlasovali. Důvody pro přehlasování jsou tyto: Jedná se o transpoziční novelu vycházející z evropského práva. Za druhé, Česká republika má oproti jiným státům dva roky odklad. Dva roky jsme měli na to, aby se naše prostředí i státní podnik Česká pošta na tento liberalizační krok připravily.

Novela vychází z úpravy a zkušeností států, které už poštovní trh v minulých letech liberalizovaly a nedošlo tam k otřesům, kterými jsme zde strašeni. Není tedy důvod k obavám o zhoršení dostupnosti poštovních služeb. Jak zde řekl i pan ministr, naopak by mělo dojít k větší právní jistotě, protože dostupnost bude upravena prováděcí vyhláškou. I po liberalizaci zůstává zachována povinnost státu zajistit stanovený rozsah základních poštovních služeb a jejich dostupnost. ČTÚ velmi intenzivně na vyhláškách pracuje a jejich obsah konzultuje s odbornou i uživatelskou veřejností, se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, sdruženími na ochranu spotřebitelů.

Co se týče této iniciativy ČTÚ, po vetu v Senátu jsem vyvolal okamžitá jednání jak s ČTÚ, tak s předkladatelem z MPO, aby byly urychleny práce na těchto vyhláškách, aby byly konkretizovány podmínky o dostupnosti poštovních služeb. Musím říci, že k této výzvě bylo přistoupeno velmi intenzivně a zodpovědně a současně došlo i k tomu, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny měli snahu vytvořit podmínky pro poslance, kteří chtějí mít jistotu pro dnešní stojedničkové hlasování, v tom, že jsme svolali společný podvýbor hospodářského výboru, to je podvýbor pro ICT a telekomunikace, kam spadají poštovní služby, a podvýbor pro veřejnou správu. Bohužel, účast nebyla velká, ale příležitost jsme dali. Na tomto jednání těchto dvou podvýborů jsem vyzval ČTÚ, aby všichni členové obou podvýborů byli přizváni na pracovní jednání, na workshop na téma právě definování podmínek, které mají být obsaženy v prováděcích vyhláškách, z našeho pohledu pro nás i té nejdůležitější podmínky a tou je definování dostupnosti služeb.

Velice mě mrzí, že jsem se zúčastnil tohoto jednání sám, ale mohu vás ujistit, že to je půda, která je sice nad rámec povinností poslance a je nad rámec běžného legislativního procesu, ale pokud nám opravdu jde o to, abychom definovali dostupnost poštovních služeb pro občany, abychom nedopustili to, co tady zaznělo jako obava, tak si myslím, že je na místě, abychom se těchto jednání zúčastňovali a abychom měli snahu co nejvíce ovlivnit právě definování poštovních služeb a podmínek pro dostupnost poštovních služeb na těchto pracovních jednáních s cílem dosáhnout zakotvení nejvhodnějšího řešení, řádně vyargumentovaného, v prováděcích vyhláškách.

Řeknu tady ještě několik důvodů, abych zdůraznil důležitost hlasování pro tento zákon.

Další důvody: V případě, že by nedošlo k prohlasování, nesplnění termínu transpozice by přineslo pro Českou republiku pokutu, bylo by zahájeno řízení o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie a předložení věci Soudnímu dvoru Evropské unie s následnými sankcemi, a to zejména s ohledem na to, že Česká republika měla dva roky odklad. Nepřijetí zákona by přineslo právní nejistotu pro celý sektor, nenaplnění legitimních očekávání všech subjektů na tomto trhu působících. Za další, problémy by vznikly i s licenčním řízením. Platnost poštovní licence České poště končí 31. 12. 2012 a Český telekomunikační úřad by musel zahájit licenční řízení podle stávající právní úpravy a následná změna zákona by zcela jistě přinesla značné problémy i v této oblasti.

Na závěr vám mohu oznámit, že jsem připraven předložit takzvaně malou novelu poštovního zákona, která bude obsahovat kompletně ustanovení, která byla jako kompromisní projednána v hospodářském výboru Senátu. Tuto novelu mám připravenou a v případě, že bude prohlasován - a to doufám, že bude prohlasován - tento zákon stojedničkou, tuto novelu potom předložím do Poslanecké sněmovny a vyzvu poslanecké kluby, aby se k předložení této novely se mnou připojily.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan kolega Milan Urban, který je zpravodajem oponentní zprávy hospodářského výboru. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, liberalizace poštovních služeb ano, ale ne liberalizace bezbřehá, ale liberalizace chytrá a promyšlená.

Já se pokusím popsat historii projednávání tohoto zákona v Poslanecké sněmovně, které bylo skutečně dramatické, protože tady byla v klinči dvě ministerstva, která mají dotek s touto novelou zákona, s touto směrnicí - Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo vnitra.

Bohužel, přestože hospodářský výbor se pokusil vytvořit několikrát dostatečný čas na to, aby došlo k dohodě těchto ministerstev, tak se to na půdě Poslanecké sněmovny nepovedlo. Byl prohlasován zákon, který podle mého názoru výrazným způsobem zvyšuje riziko, že dojde k rušení kamenných pošt v odlehlých regionech a v malých obcích. Proto tady i od předřečníků zaznělo několikrát slovo kompromis. Kompromis, který byl vypracován na základě dohody Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra, myslím na základě většiny politických stran, a byl vtělen do pozměňovacího návrhu hospodářského a zemědělského výboru Senátu. Nevím, proč nebyl tento návrh Senátem akceptován. Je mi to líto.

Myslím, že cesta, která povede k tomu, abychom byli spokojeni s výsledkem, nevede směrem, který tady naznačil zpravodaj, to znamená schvalme nejdříve zákon, který je špatný, a já podám novelu, která ho opraví. Já navrhuji jinou cestu. Já navrhuji cestu - neschvalme dnes tento zákon, předložme kompromis, který vznikl v senátním výboru hospodářském a zemědělském. Myslím si, že mohu mluvit za Českou stranu sociálně demokratickou, že jsme připraveni takový kompromis, který vznikl v hospodářském a zemědělském výboru Senátu, podpořit i ve zrychleném čtení v průběhu Poslanecké sněmovny.

Tím chci reagovat na to, že tady nevznikne žádné riziko, které by znamenalo neplnění našich evropských závazků. Myslím si, že je naprosto reálné z hlediska procedurálního zvládnout tento zákon tak, aby platil od 1. 1. 2013. Tato cesta se mi zdá serióznější, zdá se mi logická. Nevznikne žádné riziko ohrožení, likvidace českých pošt v malých obcích, kamenných domů. Je to nakonec obsaženo i v tom návrhu, který tady zazněl od pana ministra, který souhlasí s kompromisem senátního výboru. Říkal to zde pan zpravodaj a já to potvrzuji.

Schvalovat zákon, který je špatný, a pak ho novelizovat, nepovažuji za správné. Myslím si, že riziko je velké. Tedy neschvalme sněmovní verzi a urychleně předložme novelu tohoto zákona tak, aby vyhovovala kompromisu, abychom si byli jisti, že nedojde k zániku českých pošt na venkově a v odlehlých regionech a že přitom dodržíme veškeré závazky. Já vás prosím o tento postup, který se mi zdá z hlediska serióznosti Poslanecké sněmovny lepší, a dokonce si myslím, že napravíme chybu, kterou Senát nepochybně udělal, když kompromisní návrh hospodářského a zemědělského výboru neakceptoval.

Děkuji vám. (Potlesk z levé strany sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP