(18.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování číslo 15. Zahajuji toto hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Proti námitce?

V hlasování číslo 15 přítomno 175, pro 128, proti 17. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat. Prosím o nastavení kvora na 101. Budeme tedy opakovat... Ještě pan kolega Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, tak kdybyste na mě nepokřikovali... (Předsedající: Prosím o klid.) Chtěl jsem požádat o přestávku na jednání klubu, nicméně když vidím, jak se k tomu škaredě tváříte, tak nepožádám. Omlouvám se, že jsem zdržoval. (Pobavení v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dobře. Budeme hlasovat opakovaně o návrhu usnesení, které bylo předneseno.

Zahajuji hlasování číslo 16. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení neboli tohoto zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 16 přítomno 179, pro 102, proti 74. Návrh usnesení byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme se vyrovnali s dalším bodem a budeme pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Následujícím bodem našeho programu je

19.
Vládní návrh zákona o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
/sněmovní tisk 613/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Jan Kubice. Prosím pana ministra, aby přišel k řečništi a ujal se slova.

Vás, kolegyně a kolegové, žádám, abyste se zklidnili, abyste šli, pokud máte tu potřebu, debatovat mimo jednací místnost, abyste umožnili nám, kteří zde chceme zůstat, abychom pracovali ve snesitelné atmosféře. Opravdu vás ještě jednou žádám o to, abyste odešli, pokud nechcete poslouchat řečníka.

Pane ministře, promiňte, ale počkáme ještě chvíli. Prosím, abyste se pokud možno posadili do svých lavic a nehovořili. Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych připomněl, že vládní návrh zákona o volbě prezidenta republiky, který máte k dispozici jako sněmovní tisk 613, byl v prvém čtení projednán 14. března 2012 na schůzi Poslanecké sněmovny a přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru.

K projednávanému vládnímu návrhu zákona jsem se podrobněji vyjadřoval při prvním čtení, proto pouze stručně podotýkám, že smyslem předloženého návrhu je provést na zákonné úrovni ústavní zákon, jímž byla v České republice zavedena přímá volba prezidenta republiky. Předkládaný zákon je prováděcím zákonem, jehož existence je předvídaná v nově znějícím ustanovení čl. 58 Ústavy. V tomto článku se stanoví, že "další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, jakož i podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum stanoví zákon".

Ústavněprávní výbor přijal k vládnímu návrhu zákona usnesení, které obsahuje i pozměňovací návrhy, s nimiž souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru ústavněprávnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 613/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj, kterým je pan poslanec Jeroným Tejc. Aha, pan poslanec už je u stolku zpravodajů. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, návrh zákona byl projednán ústavněprávním výborem, a to na jeho 36. schůzi 14. března. Návrh zákona byl tohoto dne projednán a doporučen. Poslanecké sněmovně bylo doporučeno, aby přijala tento návrh, nicméně nikoli ve znění, které je ono původní, ale s pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy k tomuto tisku a se kterými si dovolím vás velmi stručně seznámit.

Jedná se o pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který mimo jiné zavádí limity na volební kampaň prezidenta republiky a dává povinnost volebnímu výboru zřídit volební účet, kde se budou prakticky okamžitě objevovat veškeré příchozí platby, a zároveň bude povinnost prostřednictvím tohoto účtu veškeré výdaje platit a zveřejnit tyto konečné výdaje po jednotlivých částkách vždy do šedesáti dnů od skončení voleb. Zároveň se tedy zavádí zveřejnění výdajů na financování volební kampaně a stanoví se limit na tuto prezidentskou kampaň ve výši 40 mil. korun a dalších 10 mil. pro případ, že kandidát postoupí do druhého kola. Stejně tak se v tomto pozměňovacím návrhu upravuje řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně a je tímto zákonem mimo jiné měněn zákon o regulaci reklamy, kdy se zakazuje anonymní reklama, která se týká voleb, po dobu volební kampaně podle volebního zákona. Kromě toho se ještě zpřesňují některé konkrétní části zákona o Ústavním soudu.

Nebudu zacházet do podrobností, každý bude mít možnost se seznámit s tímto návrhem, případně už tu možnost měl v systému Poslanecké sněmovny, případně na webových stránkách, a samozřejmě k tomu bude ještě diskuse ve třetím čtení. Zatím nemám avizován jiný pozměňovací návrh než ten, který byl předložen ústavněprávním výborem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodajovi a otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku a táži se proto, zda se někdo do rozpravy hlásí z místa. Nikoho nevidím, a proto obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Ptám se, zda se někdo hlásí do této podrobné rozpravy. Ani v tomto případě se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu tedy končím. Žádné návrhy, o kterých by bylo nutné hlasovat, nebyly předloženy, a proto končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji oběma pánům, panu ministrovi i panu zpravodajovi.

Přistoupíme k bodu následujícímu. Možná, že by páni ministr a pan zpravodaj mohli zaregistrovat, že bod je ukončen, a s poděkováním by odešli. Povedlo se.

 

Přistoupíme k následujícímu bodu a tím je

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede pan ministr vnitra Jan Kubice. Prosím, aby se ujal slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP