(19.00 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych představil nyní již ve druhém čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o správních poplatcích. Navrhovaný zákon byl vypracován na základě usnesení vlády a vychází z doporučení veřejného ochránce práv.

Návrh zákona snižuje správní poplatek za pořízení kopie spisu, výpisu a úředního spisu na druhou a další stránku textu z původních 15 Kč na 5 Kč. Návrh umožní správním orgánům zvážit snížení nebo upuštění od správních poplatků u účastníků správního řízení na jejich žádost z důvodů hodných zvláštního zřetele tak, aby výše správního poplatku nemohla být překážkou pro realizaci procesních práv.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru bylo doručeno pod č. 614/1. Nyní dostane slovo paní zpravodajka tohoto výboru, je jí paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji vám, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit vás s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tento výbor zasedal, byla to 23. schůze, dne 4. dubna roku 2012. Po představení tohoto zákona panem náměstkem ministra vnitra Ondřejem Veselským výbor doporučuje, aby vládní návrh zákona, který je označen jako sněmovní tisk 614, projednala Poslanecká sněmovna a schválila v předloženém znění. Současně říkám, že výbor mě také pověřil, abych vás s tímto seznámila, čili takto činím.

Po tom, co uvedl tento materiál pan ministr vnitra Kubice, tak já mohu říci, že na jednání výboru nebyly žádné pozměňovací návrhy, čili je zde doporučení projednat tento sněmovní tisk 614 tak, jak jej projednal výbor, ve znění vládního návrhu. Děkuji, to je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Nemám do této rozpravy žádnou písemnou přihlášku a nevidím ani nikoho, že by se hlásil do této rozpravy z místa, a proto tuto obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do té není žádná písemná přihláška a já se opět ptám, zda má někdo zájem vystoupit. Nikoho takového nevidím, končím i podrobnou rozpravu a končím i druhé čtení tohoto návrhu. Ukončuji tento bod, děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 615/ - druhé čtení

Z pověření vlády i tento návrh zákona uvede pan ministr vnitra Jan Kubice. Prosím, pane ministře, máte zase slovo.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a některé další zákony, jsem odůvodnil při jeho projednávání v prvém čtení v březnu. Pro připomenutí si dovolím uvést to nejpodstatnější.

Návrh zákona upravuje poskytování provozních a lokalizačních údajů oprávněným subjektům a je reakcí na dva nálezy Ústavního soudu. První z nich zrušil ustanovení § 97 odst 3 a 4 zákona o elektronických komunikacích a navazující prováděcí vyhlášku. Druhý nález uplynutím dne 30. září 2012 zrušuje ustanovení § 88a trestního řádu. Z tohoto důvodu má návrh zákona nabýt účinnosti dnem 1. října 2012.

Vzhledem k tomu, že s už zrušeným ustanovením zákona o elektronických komunikacích byla do českého právního řádu implementována některá ustanovení takzvané směrnice o data retention, je v současné době ČR v prodlení s provedením dané směrnice do vnitrostátního práva, na což byla opětovně důrazně upozorněna Evropskou komisí, včetně možnosti uložení sankce.

V reakci na nálezy Ústavního soudu je do návrhu zákona zabudována celá řada kontrol a pojistek při využívání provozních a lokalizačních údajů. Právní úprava týkající se provozních a lokalizačních údajů tedy bude mnohem přísnější než dosud. Návrh zákona oproti současnému právnímu stavu zakotvuje taxativní výčet orgánů, kterým budou operátoři povinni uchovávané údaje bezodkladně poskytnout. Stanovuje pevnou dobu uchovávání údajů, které bude možné získat pouze na základě příkazu předsedy senátu a v přípravném řízení soudce po návrhu státního zástupce, bude-li dodržena zásada subsidiarity a přiměřenosti. Návrh zákona dále zpřísňuje podmínky pro získávání povolení k zajištění údajů tak, že stanoví okruh trestných činů, pro jejichž objasnění lze získat údaje s ohledem na přiměřenost zásahu do lidských práv.

Horní hranice trestní sazby k trestu odnětí svobody u úmyslných trestných činů, pro jejichž objasnění lze vyžadovat poskytnutí provozních a lokalizačních údajů, je tři roky a je odvozena od možnosti vzetí osoby do vazby. Právě výše horní hranice trestní sazby byla předmětem největších diskusí při projednávání návrhu zákona ve výboru pro bezpečnost a ústavněprávním výboru. Dovoluji s využít této příležitosti a děkuji poslankyním a poslancům těchto výborů nejen za důkladné projednání návrhu zákona, ale i za podporu tříleté horní hranice trestní sazby navrhované vládou.

V neposlední řadě pak návrh zákona zakotvuje povinnost zpětného informování včetně poučení o právu podat návrh Nejvyššímu soudu na přezkoumání zákonnosti příkazu.

Na závěr bych rád zdůraznil, že přístup k provozním a lokalizačním údajům je jedním z nejdůležitějších prostředků sloužících k odhalování trestní činnosti. Provozní a lokalizační údaje jsou využívány nejen k rozkrývání organizované trestné činnosti, ale mají svůj nezastupitelný význam i pro odhalování běžné trestné činnosti páchané za pomoci či prostřednictvím mobilních telefonů či sítě internet, kterou v některých případech nelze odhalit jinak než s využitím provozních a lokalizačních údajů. Jedná se proto o problematiku velmi citlivou a v mnoha ohledech specifickou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost a iniciativně tento návrh projednal i výbor ústavněprávní. Usnesení obou výborů byla doručena jako sněmovní tisky 651/1 až 3. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro bezpečnost, jehož jednání proběhlo 23. května tohoto roku. Svým usnesením č. 26 doporučil Poslanecké sněmovně sněmovní tisk č. 615 schválit v předloženém znění.

To je z mé strany v dané chvíli všechno, a současně, paní předsedající, abych se přihlásil do obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Zvu k mikrofonu zpravodaje ústavněprávního výboru pana Marka Bendu.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, musím konstatovat, že také ústavněprávní výbor přes dlouhou diskusi o výčtu trestných činů nakonec přijal usnesení, kterým doporučil schválit vládní návrh v původním znění.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu. Zájem v této rozpravě vystoupit avizoval zpravodaj pan poslanec Jaroslav Krupka. Já mu dávám slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Takže ještě jednou dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové.

Právě po proběhlé rozpravě, zejména k bodu č. 1 dnešního dne, a posledních událostech si myslím, že by stálo za zvážení, a z ohlasu některých z vás kolegyň a kolegů jsem toto vycítil, abychom se případně ještě jednou pozastavili u tohoto sněmovního tisku z pohledu případných pozměňovacích návrhů, které by mohly reagovat mj. i na to, jak často bývají zneužívány informace o uskutečněných hovorech v podobě mediálních záležitostí.

Já jsem proto oslovil zástupce jednotlivých klubů, zpravodaje, a setkal jsem se tam s pochopením, a proto i po rozpravě s panem ministrem, který k tomu, řekněme, vyjádřil slabé ano, takže si dovolím tady navrhnout Poslanecké sněmovně, aby tento bod byl v obecné rozpravě přerušen tímto okamžikem do zahájení schůze příští úterý, tzn. 12. června, a současně bych vyzval ty, kteří mají zájem nějakým způsobem participovat na případném vzniku pozměňovacího návrhu, aby takto učinili s vědomím, že druhé čtení by, pokud samozřejmě Sněmovna odsouhlasí toto přerušení, mohlo proběhnout 5. června.

Z mé strany je to v dané chvíli všechno, a pokud nebude nic dalšího, požádal bych vás, paní předsedající, o další krok. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP