(19.10 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zazněl zde procedurální návrh. O tomto návrhu rozhodneme hlasováním. Přivolávám naše kolegy z předsálí.

 

Návrh, který byl přednesen, je návrhem, aby tento projednávaný bod byl právě nyní v obecné rozpravě do příštího úterý přerušen. O tomto návrhu budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo tento návrh podporuje. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 17 z přihlášených 171 poslance pro 130, proti 7. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme projednávání tohoto bodu přerušili uprostřed obecné rozpravy a dále se jím dnešního dne nebudeme zabývat.

 

Přistupujeme k bodu následujícímu a tím je

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 694/ - prvé čtení

Z pověření vlády je připraven uvést tento návrh ministr financí Miroslav Kalousek a já mu dávám slovo. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych před vás předstoupil s novelou zákona, která je jednou z předních priorit programového prohlášení vlády, a sice její závazek, že současný právní stav týkající se financování obcí z centrálně redistribuovaných sdílených daní - dovolím si připomenout, že jsou tři: daň z příjmu právnických osob, fyzických osob a DPH - že tato sdílená daň bude nastavena vzhledem k velikostním parametrům obce a dalším kritériím způsobem, který bude dávat větší logiku než platný právní stav a zajistí obcím ne sice dostatek peněz, neexistuje veřejný rozpočet, který by někdy řekl, že má dostatek peněz, ale zajistí obcím dostatečnou stabilitu a vizi dlouhodobého plánování jejich autonomních příjmů, tedy jejich vlastního rozvoje. (V sále je hluk a neklid!)

Ministr financí předal vládě svůj návrh na sklonku loňského roku a je zcela logické, že následovalo několik měsíců velmi usilovných politických vyjednávání, protože otázka sdílených daní prostě není exaktní záležitost. Neexistuje žádný kouzelný šém, neexistuje žádný vzorec, který bychom zadali do počítače, a on by nám vyšel ten nejlepší výstup. Existuje pouze dohoda, která balancuje mezi tím, že chcete-li někomu posílit jeho příjmy, musíte logicky někomu jinému, ať už na oné křivce obecních příjmů, nebo na bázi krajských či celostátních fondů, sebrat.

Já bych chtěl poděkovat za politické diskuse, protože byly konstruktivní, neodehrávaly se zdaleka jenom mezi politickými stranami, odehrávaly se mezi politiky, odehrávaly se se zástupci samospráv, ať už to byl Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení místních samospráv. Pořádali jsme k tomu celou řadu seminářů a hledali jsme nějaké východisko, kterým jsme chtěli za prvé splnit ten úkol, abychom zlepšili situaci zejména středních obcí, jejichž současná situace je, upřímně řečeno, mírně diskriminační - paradoxně jak vzhledem k těm nejmenším, tak vzhledem k těm největším -, tak abychom si samozřejmě byli jisti, že zajistíme většinovou podporu pro tento návrh, a to opět většinovou podporu nikoliv jenom v této Sněmovně a v Senátu České republiky, ale také většinovou podporu v samosprávách. Abychom věděli, že většina samospráv řekne: Ano, máme ty a ty výhrady, nic není ideálního, ale ve svém důsledku je to pozitivní návrh, my ho podporujeme a jsme jako obecní samosprávy připraveny s tímto návrhem žít.

S tímto tedy definitivním kompromisním návrhem, který se liší od návrhu ministra financí, který jste možná mohli diskutovat, protože to byl ten vstupní výkop, teď před vás předstupuji jménem vlády s čistým svědomím, že se domnívám...

Kromě toho, že se domnívám, tak vás taky nepřeřvu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já se pokusím přesvědčit naše kolegy a kolegyně, aby vám umožnili mluvit tak, abyste nemusel řvát.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ano, děkuji. S čistým svědomím, že se domnívám, že byť samozřejmě ten návrh není ideální, protože žádný kompromis nemůže být ideální, splňuje tyto podmínky, a já se za něj zcela stavím tak, jako se za něj jednomyslně postavila vláda České republiky. (V sále je stále velký hluk!)

Dovolte, abych pojmenoval základní parametry. Navrhuje se naprosto zásadní likvidace dotačních programů z národních zdrojů z centra do jednotlivých obcí a přenesení těchto dotačních mechanismů do příjmů obcí na základě rozpočtového určení daní tak, že posílení sdílených daní obcí bude celkově posíleno o 12 mld., přičemž 10,5 mld. budou ony převážně dotační programy a 1,5 mld. bude částka, která je doposud rozpočtována ve všeobecné pokladní správě jako příspěvek na školství. I ta bude rozpuštěna do příjmů vzhledem k tomu, že existence školy a počet žáků - neřvi, Stanjuro, do toho telefonu, telefonuj potichu! - v mateřských školách a v základních školách se stane jedním z kritérií, podle kterých bude vypočítáván příjem.

Bude zachováno oddělení propočtu největších měst, tedy těch měst, která dodnes mají zvláštní koeficient - Praha, Plzeň, Ostrava a Brno - prostřednictvím vlastních přepočítávacích koeficientů. Pokles sdílených daní u těchto největších čtyř měst v porovnání se současným stavem bude dohromady činit 1,1 mld. korun, z toho u Prahy tento pokles představuje 650 mil. a 450 mil. je součet ostatních tří měst percentuálně vyvážený ve vztahu k jejím příjmům ze sdílených daní.

Hodnota výnosu na obyvatele pak zjištěná jako průměr výnosů za jednotlivé obce v rámci sledovaných velikostních kategorií bude na úrovni 9 tisíc nebo vyšší. To je to základní sdělení.

Já si dovolím požádat vás, abyste obrátili svoji pozornost na stranu 10 důvodové zprávy tohoto materiálu, popřípadě, abyste zabloudili na internetové stránky Ministerstva financí, protože tam je graficky znázorněna ona dosavadní U křivka podle současného právního vztahu, kdy vlastně v uvozovkách nejvíc diskriminovány jsou obce zhruba někde mezi 2 tisíci až 15 tisíci obyvateli, to jsou dvojky, někdy i trojky, které nesou ten hlavní nápor obsluhy správní činnosti vůči obyvatelům a paradoxně mají nejmenší příjem na obyvatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP