(20.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Máme tady ještě dva body, pokud se nepletu. Ten jeden je

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 659/ - druhé čtení

Máme tady ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. V tomto bodě - nejdřív dám slovo panu ministrovi. Prosím, pane ministře, kdybyste to v druhém čtení uvedl, tento tisk. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh byl velmi podrobně odůvodňován v rámci prvního čtení, proto já jenom velmi stručně připomenu, že se navrhují opatření, která se týkají úpravy valorizace vyplácených důchodů v období let 2013-2015. Je to součást balíku, který souvisí s přípravou rozpočtu na roky 2013-2015, nicméně z důvodů časových je třeba, aby tento návrh zákona byl projednán v předstihu před těmi ostatními.

Přestože je to velmi nepopulární opatření a nepředkládá se mi lehce, konstatuji, že postup je nezbytný z hlediska postupu konsolidace veřejných financí plánovaných v letech 2013-2015. Bude znamenat úsporu ve výdajích státního rozpočtu v úhrnné výši téměř 48 miliard korun.

Ve shodě s usnesením výboru pro sociální politiku tedy doporučuji, aby tento návrh prošel i tímto, tedy druhým čtením. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za úvodní slovo. Teď máme usnesení výboru pro sociální politiku, to bylo doručeno jako tisk 659/1. Požádal bych paní poslankyni Gabrielu Peckovou, kdyby tady nám o tom podala informaci.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku se tímto návrhem zabýval na své 18. schůzi dne 16. května 2012 a po úvodním slově Vladimíra Šišky, náměstka ministra práce a sociálních věcí, a zpravodajské zprávě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a současně mě zmocnil, abych vás s tímto stanoviskem seznámila.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám rozpravu a do rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Opálka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, podrobně jsem hovořil k této materii v prvním čtení, dovolte mi tedy jenom stručně poznamenat to podstatné.

Z mého pohledu a myslím i z pohledu vnímání většiny národa je tento návrh nemravný. Pan ministr zdůraznil, že je to krok nezbytný, či nezbytný postup, ale musím říci, že nikdy není jenom jedna cesta, že nezbytný je zřejmě z pohledu vidění této vlády, ale z pohledu jiných řešení samozřejmě je možné hledat cesty zcela opačné.

Je mi líto, že veřejnosti se neříká celá pravda. Hovoří se o tom, že valorizace nějaká bude, ale málo se zdůrazňuje, že valorizace nepokryje inflaci. A i když důchody nominálně porostou, jejich reálná výše bude klesat. Klesne tak kupní síla téměř tří milionů důchodů a sníží se podíl mzdy k důchodu. To jsou základní ukazatele. Pokles reálné výše důchodu a pokles podílu mzdy k důchodu, které nejsou, žel, přechodné. Jestliže zde byly přijaty a jsou připraveny návrhy zákonů, které mají řešit rozpočtově některé segmenty rozpočtové politiky na tři roky, tak toto opatření je opatřením trvalým. A to je to snad jedině, co chci zde zdůraznit.

Zopakuji, že v prvním roce průměrný starobní důchodce, který pobírá jeden důchod, přijde dle propočtu ministerstva práce a sociálních věcí za první rok o 3264 Kč, za druhý rok to bude 5 520 Kč a za třetí rok 7 512 Kč. Za ty tři roky 16 296. Ale vážení, to není konec, protože tam vznikne roční propad na důchodech díky změně valorizačních podmínek 7 512 Kč, to znamená, že za čtvrtý rok to bude o 7 512, za pátý rok o 7 512, to znamená za první až pátý rok 31 320 Kč, a tak to bude pokračovat dál, a za deset let přijde tento starobní důchodce o 68 880 Kč za to, že se změní zdánlivě na tři roky valorizační podmínky. A to nepřipočítávám ještě tu ztrátu, která bude vznikat z toho, že každá další valorizace bude z nižšího a nižšího základu.

Takže to je důvod, proč hovoříme o tom, že jde o nemravný návrh a že ho komunistický klub nemůže podpořit. Proto v podrobné rozpravě navrhnu znovu jeho zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní prosím o slovo pana poslance Antonína Seďu, dalším přihlášeným je pan kolega Adam Rykala.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, opětovně jsem si přečetl důvodovou zprávu k předkládanému návrhu, kterým vláda navrhuje v letech 2013-2015 snížit příjmy důchodců s celkovou úsporou téměř 48 miliard korun a s poklesem relací důchodů vůči mzdě ze současných 41,5 % na 38,4 %, což způsobí zvýšení chudoby v naší zemi a přivede řadu seniorů do finančních, a troufám si tvrdit, i existenčních problémů, protože tohle není poslední návrh na úspory či větší výdaje, které současná vládní koalice připravuje na naše nejstarší spoluobčany.

Chci pouze konstatovat, že do současných problémů s propadem důchodového účtu se vláda dostala sama, kdy její legislativní změny vehnaly desítky tisíc lidí do předčasných důchodů, což pouze v loňském roce představovalo nárůst nákladů ve výši 17,5 miliardy korun. Ptám se, proč se stát stále chová vůči svým seniorům tak macešsky? Vždyť v Evropské unii se v průměru vydává na penze 12 % hrubého domácího produktu, ale u nás toliko méně než 10 %.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda se tváří, že jde pouze o dočasnou úpravu do roku 2015. Nicméně pravdou je skutečnost, že dojde ke snížení reálného důchodu pro současné důchodce až do jejich smrti. A tato ztráta se bude, pokud nedojde k mimořádné valorizaci, pohybovat od roku 2016 ve výši 626 Kč měsíčně při průměrné výši důchodu. Takže pokud to shrnu, naši senioři na rozdíl od ostatních občanů ponesou ztrátu svých peněz trvale a zřejmě jim to již nebude dorovnáno.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem přesvědčen, že tento návrh zákona je amorální,nespravedlivý a pro mě jako sociálního demokrata nepřijatelný. Z tohoto důvodu se připojím k návrhu na zamítnutí zákona, o kterém se sice bude hlasovat až ve třetím čtení, ale myslím si, že je jediný možný.

Zároveň mám dotaz na pana ministra a na tuto odpovědnou vládu. O kolik že peněz bude třeba navýšit sociální pomoc těm seniorům, které dostaneme do pasti chudoby? Opravdu se, kolegové a kolegyně, za tento návrh nestydíte? Přiznám se, že já se již dnes stydím za ty z vás, kteří takový asociální zákon podpoří.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP