(9.20 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

V případě kontrolní skupiny, která pracuje v Budvaru, byli jako kontrolní členové zvoleni zaměstnanci firmy HZ Consult. Je to jakási podnikatelská firma. A já jsem bohužel v odpovědi pana ministra nenašel odpověď, proč byla vybrána právě tato firma. Je to zvláštní, když jakoby prostřednictvím jiných expertů nebo jiných kontrol kontroluje resort vlastně sám sebe. To je podivné a nenašel jsem úplně jednoznačnou odpověď na tuto podivnost v odpovědi pana ministra.

Další věc, která mě v jeho odpovědích neuspokojila, je to, že kontrola není prováděna podle mých informací fyzicky, ale prostřednictvím elektronického způsobu. To znamená, že všechny ty dokumenty, doklady, se posílají a cestují cestou emailů, a jak víte, email může být někdy velmi nespolehlivý, co se týče utajení dat. Takže i na tuto skutečnost, na ohrožení výrobního tajemství nebo duševního vlastnictví podniku Budvar, i na tuto otázku pan ministr neodpověděl uspokojivě, vlastně neodpověděl vůbec.

Takže bych byl velmi rád, kdyby na tomto místě teď pan ministr odpověděl na tyto otázky, které jsem zde vyslovil, nebo aby doplnil odpovědi na moje otázky z písemné interpelace, tak jak jsem naznačil. Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádal bych pana ministra, který určitě na to bude reagovat.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Pane předsedající, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, pokusím se reagovat na otázky, které tady pan poslanec položil. Úvodem snad bych jenom opakoval pro ty z vás, kteří neznají celý text mé odpovědi na tuto interpelaci, následující poznámku.

Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser National Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise National, se sídlem Karolíny Světlé 4, České Budějovice, je právnickou osobou, která se vzhledem ke svému historickému vývoji řídí zejména svým statutem veřejně přístupným ve Sbírce listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích. V tomto statutu v článku II bod 2.1.5 je výslovně uvedeno oprávnění zakladatele u tohoto podniku provádět kontrolu hospodaření. A vzhledem k tomu, že pro rámec kontroly musí být použito platných právních předpisů, je jasné, že toto ustanovení statutu bude proveditelné pouze za přiměřeného použití ustanovení o kontrole státního podniku, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, například zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tím dokládám, že Ministerstvo zemědělství a ministr zemědělství je orgánem, který může, dokonce bych řekl má povinnost - tak jak vy jste tady, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, sám uvedl - povinnost kontrolovat.

Mohlo by se zdát, jste říkal, že existuje-li dozorčí rada a má Ministerstvo zemědělství nějaké informace o hospodaření, tak že ta kontrola je kontinuální. Kontrola kontinuální v řadě případů není, protože Ministerstvo zemědělství dostává každoročně informaci o účetních závěrkách, dostává informaci, a dokonce schvaluje rozpočet Budvaru jako takového. Ovšem jak je nakládáno potom vnitřně s tím rozpočtem, to kontrolováno nebylo. Nebyly kontrolovány jednotlivé zakázky, nebyly kontrolovány už vůbec například dceřiné společnosti. O těch informace Ministerstvo zemědělství nemá prakticky žádné.

Poslední kontrola tohoto typu, která proběhla v Budvaru, byla v roce 2003, což mě samotného překvapilo, že si zakladatel kontroloval detaily hospodaření Budvaru naposledy před devíti lety. Proto jsem v souladu s oprávněním, které jsem tady citoval, jmenoval kontrolní skupinu, kterou jsou následně ještě posílil, aby nebyly pochybnosti, a to dodatkem k pověření ze dne 3. až 9. února 2012, a rozšířil jsem pověření k provedení veřejnoprávní kontroly na místě o čtyři zaměstnance Ministerstva zemědělství, pana Mgr. Bočka, MBA, paní Ing. Žaloudkovou, pana Ing. Ludvíka a Ing. Ročka, a v souvislosti s rezignací pana doktora Jindry, advokáta, člena dozorčí rady Budvaru tehdejšího s účinností dne 16. dubna jsem pověřil funkcí vedoucího kontrolní skupiny Ing. Jana Ludvíka, zaměstnance Ministerstva zemědělství, tak aby nebyly pochybnosti o osobách, které provádějí kontrolu. Zároveň jsem snížil počet členů dozorčí rady z dvanácti na devět, přičemž aniž by to ze zákona bylo nutné, ponechal jsem jednu třetinu zástupců zaměstnanců v této dozorčí radě. Následně došlo ke změně i v předsedovi dozorčí rady, tak aby opravdu nebylo pochyb, že to, co se odehrává v dozorčí radě, nemá podtext politický, ale věcný a ekonomický.

Co se týká otázek k vybraným expertům. Firma HZ Consult, s ní má smlouvu Ministerstvo zemědělství ještě z doby, kdy já jsem na Ministerstvu zemědělství nebyl. Je to jedna z největších auditorních nebo auditovacích firem poskytujících tyto služby v republice. Na základě smlouvy, kterou s nimi Ministerstvo zemědělství má, jsem jejich služeb v této záležitosti využil. Jsou samozřejmě vázáni pravidly mlčenlivosti, a to bez ohledu na to, že se nezabývají věcmi, jako jsou receptury a podobně, zabývají se výlučně hospodařením, dílem informacemi, neboť ty mě také zajímaly, informacemi, které se týkají právních sporů a věcí, které jsou pro Ministerstvo zemědělství jako zakladatele důležité.

Co se týká ještě vašeho pocitu, že by se zdálo, že sama existence dozorčí rady, že to je dostatečné, já jsem přesvědčený o tom, že je třeba posílit kompetence dozorčí rady směrem ke kontrole. Podíváte-li se do statutu, tak v podstatě ta dozorčí rada je pouze jakýmsi prostředníkem, nemá šanci vstupovat do procesů kontrolních jako takových. Vzhledem k tomu, že se na Budvar nevztahuje zákon o veřejných zakázkách například, a my tady často spekulujeme o tom, jak se chovají státní či polostátní firmy, jsem přesvědčený o tom, že tahle věc, která možná v minulosti trošku unikla pozornosti, že je potřeba, aby byla pod veřejnou kontrolou a aby byla upravena i pravidla, která se týkají uzavírání zakázek, jejich výběru apod.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Ohlídal bude reagovat.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pane ministře, z vaší odpovědi jsem implicitně pochopil, že kontrolu ze strany Ministerstva zemědělství jako zřizovatele vůči podniku Budvar, která je dána zákonem, nepovažujete za dostatečnou, čili že mechanismy kontrolní v rámci Ministerstva zemědělství nejsou dostatečné? To za prvé.

A za druhé. Vy jste řekl, že členové kontrolní skupiny, čili podnikatelé z firmy HZ Consult, jsou vázáni mlčenlivostí. Ale samozřejmě, jak jsem zdůraznil, podle mých informací ta kontrola neprobíhá fyzicky, ale probíhá prostřednictvím elektronických sítí, kde jak víme, je velmi snadné získat informace, zcizit informace, zcizit data. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP