(11.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní kolegyně Wenigerová s faktickou poznámkou má přednost. Prosím. Poté je přihlášena do obecné rozpravy paní poslankyně Jitka Chalánková. Faktická poznámka a prosím o klid v jednacím sále!

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Já jsem ve svém vystoupení nezpochybňovala řešení této problematiky, která je velmi komplikovaná, složitá a není jednoduše řešitelná. Mně šlo o to, jakým způsobem bylo šetření, které se nazývá výzkumem, ve školách vedeno. A já bych si vám to, kolegyně a kolegové, dovolila přečíst, protože já jsem ty podněty dostávala z mnohých škol. (V sále je velký hluk.)

Toto přišlo do škol z úřadu ombudsmana: Jelikož lze ze statistického hlediska odhadovat, že nejčastější etnickou minoritou zastoupenou v základních školách jsou Romové, dovolujeme si uvést instrukci, koho pro účel výzkumu považujeme za romského žáka. Za romského žáka považujeme žáka, který se za něho sám považuje - to je v pořádku - bez toho, aby nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, anebo je za takového považován částí svého okolí na základě skutečných nebo domnělých antropologických, kulturních nebo sociálních indikátorů. Jakými faktory se vedle vzhledu - podtrhuji vedle vzhledu - můžete při identifikaci řídit? Příjmení, to znamená, jestliže je Čonka, Vagaj, Červeňák, je to tedy signál. Rodový původ a příbuzenství, kultura v širokém pojetí zahrnující jazyk, hudbu, literaturu -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, paní kolegyně, já důrazně žádám o klid v jednacím sále! Všichni se posaďte do svých lavic. Kdo nehodlá věnovat pozornost tomuto bodu, prosím, aby opustil jednací sál!

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: - sociální kontext, například bydlí v sociálně vyloučené lokalitě, a jazyk - ovládá žák nebo rodiče žáka romský jazyk? Rodiče o tomto výzkumu neměli vědět a také nevěděli. Až se o tom dozvěděli, jsou velice rozhořčeni, že vůbec takovýto průzkum proběhl, že se vlastně vizuálně a dle těchto kritérií říká, kdo je romský žák, a to ještě systémem odškrtnutí.

Podívejte se dneska do Lidových novin. Jsou tam dvě pracovnice kanceláře ombudsmana, mají před sebou papír a odškrtávají. Já prostě s tímto nemohu v žádném případě - s tímto způsobem! - že ten problém tady je, je! - ale s tímto způsobem nemohu souhlasit a tím vyjadřuji názor mnohých pedagogů, kteří v tomto šetření být museli. Děkuji. (Potlesk některých poslanců v pravé části sálu..

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní tedy má slovo paní poslankyně Jitka Chalánková. Jsme v obecné rozpravě, připomínám. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych měla asi dvě roviny svého krátkého příspěvku. V části první bych navázala na paní kolegyni Wenigerovou a týká se to dětí, které jsou umístěny v ústavní péči v zařízeních, která patří do gesce resortu školství.

Je pravdou, že se v novinách, opravdu pouze v Mladé frontě Dnes, objevily údaje o tom, že tyto děti úmyslně dostávají léky, psychofarmaka, aby byly zklidněny. Velice mě to rozrušilo. Navštívila jsem tato zařízení a skutečně není to pravdou. Tyto léky mohou být podávány pouze na základě lékařské indikace. Ředitelé mi sdělili také podrobnější informace, takže tyto články, nevím, jak dalece úplně souvisely s výzkumem úřadu ombudsmana, ale tyto články jsem považovala opravdu za nefér a poškozovaly v konečném důsledku i tyto děti. Takže to mně vadilo asi skutečně nejvíc.

Ale na druhou stranu musím velmi poděkovat úřadu ombudsmana za velmi kvalitní profesionální spolupráci v oblasti sociální, kdy zejména situaci rodin s dětmi je třeba velmi sledovat, jejich situaci v letošním roce, a současně dlouho neřešený systémový problém zákona o sociálním bydlení. A tam doufám, že budeme nadále spolupracovat, protože tam skutečně už jsou položeny základy k tomu, aby se tyto problémy řešily komplexně. Děkuji za spolupráci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni a zeptám se, zda se někdo dále hlásí do obecné rozpravy ke zprávě veřejného ochránce práv. Nehlásí se nikdo, končím všeobecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Pan kolega Laudát, zpravodaj výboru petičního, má slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedkyně, budu stručný. Jenom bych odkázal na usnesení, které jsem tady přečetl. Část první se týkala toho, abychom vzali na vědomí souhrnnou zprávu za rok 2011, a druhá část, ukládáme vládě, aby informovala o využití poznatků ombudsmana, která je uvedena v části 1 té zprávy, s termínem 30. září tohoto roku. To je všechno. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A navrhujete, abychom o obou těchto částech hlasovali jedním hlasováním?

 

Poslanec František Laudát: Samozřejmě navrhuji hlasování jedno.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu, ale ještě se zeptám, zda chce někdo vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu a budeme moci hlasovat o návrhu usnesení, které nám bylo předloženo. Jedná se o usnesení číslo 108 petičního výboru, které má dvě části. Bylo nám předloženo i usnesení ústavněprávního výboru, které se v první části shoduje v tom, že navrhuje Poslanecké sněmovně, abychom vzali na vědomí, s usnesením výboru petičního. Druhé dvě části, druhá a třetí, s níž nás tady seznámil pan zpravodaj výboru ústavněprávního, jsou vlastně jenom pověřující a zmocňující.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu, který přednesl pan kolega Laudát a byl vám písemně předložen.

Zahajuji hlasování číslo 46 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 46 přítomno 134, pro 122, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme tedy ukončili projednávání bodu 102. Děkuji veřejnému ochránci práv panu doktorovi Varvařovskému, děkuji oběma zpravodajům k tomuto bodu. Končím projednávání bodu 102.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 573/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme ve druhém čtení poměrně rozsáhlé novely stavebního zákona. Stavební zákon, nebo úprava, která se předkládá, je úprava, která by měla reagovat na některá pochybení nebo nedostatky, které se ukázaly v průběhu aplikace poslední novely stavebního zákona. Hlavním cílem bylo zjednodušení celého procesu, zkrácení lhůt a další opatření, o kterých jsem mluvil v průběhu prvního čtení.

V průběhu projednávání ve výborech se samozřejmě objevila velká řada pozměňovacích návrhů a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se této rozsáhlé a dlouhé diskuse zúčastnili. Musím říct, že celá řada pozměňovacích návrhů podle mého názoru přispěje ke zkvalitnění tohoto zákona, a proto řadu těchto pozměňovacích návrhů Ministerstvo pro místní rozvoj podporovat bude. A to je, myslím si, ode mě v tuto chvíli všechno. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru byla doručena jako tisky 573/1, 573/2 a 573/3. Prosím, aby se slova ujal nejprve zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jaroslav Krupka. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP