(11.30 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 108 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který na své schůzi 23. května po projednání navrhl přijmout sněmovní tisk číslo 573 ve znění pozměňujících návrhů, které byly přijaty tímto výborem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím další zpravodaje. Zpravodajem hospodářského výboru je pan poslanec František Sivera, poté dostane slovo zpravodaj výboru pro životní prostředí pan kolega Václav Mencl.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, hospodářský výbor projednával tuto materii na svých třech zasedáních. Závěrem je usnesení pod číslem 176 z 27. schůze, konané 16. května 2012, a to takové, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 573 ve znění schválených pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny pod číslem 1 až 33. Všichni jste obdrželi tisk 573/1, který obsahuje usnesení hospodářského výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Václava Mencla o slovo. Je zpravodajem výboru pro životní prostředí.

 

Poslanec Václav Mencl: Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro životní prostředí číslo 51 z 22. schůze ze dne 22. května 2012, kde výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášen je pan kolega Miroslav Petráň. Hlásí se též pan kolega Jaroslav Krupka. Ptám se, zda chcete s přednostním právem, pane poslanče Krupko. Prosím, máte tedy slovo s přednostním právem zpravodaje.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás stručně informoval o dosavadním průběhu procesu přijímání novely stavebního zákona. Myslím si, že obecně se dalo dopředu předpokládat, že okolo tohoto zákona bude poměrně dost zájmu jak z laické, tak zejména z odborné veřejnosti a pochopitelně i mezi vámi poslanci.

Už od prvopočátku jak pan ministr, tak já jako zpravodaj jsme avizovali, že jsme připraveni projednávat určité otázky, které se už vyskytly při přijímání tohoto zákona ve vládě a po úpravách, které následně proběhly na jednotlivých výborech. Já jenom shrnu, že se od začátku projevovaly asi tři skupiny.

Ta prvá skupina se týkala účasti občanských sdružení. Myslím si, že jasně od prvopočátku bylo říkáno, že nikdo nechce upírat právo veřejnosti vstupovat do řízení, spíše je snaha hledat procesní cestu tak, aby tento úkol byl proveden jednou, vypořádání se všemi připomínkami, se všemi oprávněně dotčenými, a následně poté aby už standardně procesy probíhaly dále. Myslím si, že k tomu nevylučuji ještě drobnou diskusi, nicméně i tady se vytvořil nějaký názor a promítl se i v usnesení jednoho výboru.

Druhou oblastí, která se týká poměrně velkého zájmu napříč politickým spektrem a zejména byla vnímána velice citlivě řadou malých obcí, bylo to, že i vláda přišla s vizí, že by se měl proces zjednodušit tak, že by mělo být vydáváno v případě jednoho rozhodnutí jedním úřadem. Nicméně tam se ukázalo, že vznikla velká polemika. Na základě této velké polemiky i Ministerstvo vnitra, nebo paralelně vedle toho, připravovalo pozměňovací návrh, kterým bylo připraveno změnit - nazval bych to atrakční obvody jednotlivých stavebních úřadů. Přiznám se, že v diskusi tento návrh byl odmítnut, protože by měl spadat spíš kompetenčně do kroků dokončení reformy veřejné správy, a i v tomto smyslu nakonec, a jestli si mohu dovolit interpretovat pana ministra, ministerstvo přišlo s tím, že tento koncept nebude uplatňovat v tomto zákoně, a proto došlo ke změně, která nakonec byla dohodnuta na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, takže tento posun by nenastal, a tím pádem bylo i dohodnuto, že nebylo nutné hlasovat poměrně velký počet pozměňovacích návrhů, které zejména přicházely od těch malých obcí nebo institucí, které je zastupovaly, ať to byl Spolek pro obnovu venkova nebo, jestli se nepletu, Sdružení místních samospráv a další, se kterými jsme průběžně jednali. Myslím si, že toto nakonec bylo vyvážené řešení, které se určitým způsobem promítlo do usnesení a zejména ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde tento kompromis byl sjednán.

Třetí oblastí, která se v průběhu tohoto jednání ukázala jako velice často diskutovaná, bylo postavení autorizovaných inspektorů. Tady si dovolím spíše osobní poznámku. Od prvopočátku jsem měl jistou představu, že se jedná o skupinu stovek až tisíců odborníků, nicméně musím říci, že jsem byl překvapen, že se jedná v podstatě o skupinu zhruba devadesáti autorizovaných inspektorů, a my jsme v podstatě byli neustále pod nekoordinovanou palbou jednotlivých zástupců anebo zájmových skupin. Nicméně i tady si myslím, že zejména výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ale také oba dva výbory, to znamená hospodářský i výbor pro životní prostředí, se s touto problematikou vyrovnávaly. Naposledy jsme jednali s ministerstvem a zástupcem určité skupiny autorizovaných inspektorů, a říkám schválně skupiny, protože těch individuálních žadatelů byla poměrně velká spousta. Takže jsme skončili v úterý, našli jsme určitý kompromisní návrh, jehož načtení jsem provedl do elektronického systému, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Proto svým způsobem považuji ten prostor, který jsme tomu věnovali, už za dostatečně vyčerpaný a sám za sebe mám představu, že tato diskuse už by mohla být uzavřena. Nicméně samozřejmě z pochopitelného hlediska není možné bránit, aby kdokoliv z vás načítal nějaké pozměňovací návrhy, nicméně mohu říci, že vůči objemu té problematiky si myslím, že ti lidé, kteří se zabývali tímto zákonem, tomu věnovali poměrně dosti času.

Tady možná ještě druhou osobní poznámku. Dostali jsme také pozměňovací návrh, a to je spíše moje osobní vyznání, od bývalého poslance, kolegy Krajíčka. Jemu jsem slíbil, a řeknu to na mikrofon, že prohlásím, že on není předkladatelem toho návrhu, protože jsme to jenom zařadili do systému pod jeho jménem, nicméně jsem byl jím bombardován, že on to nepředkládá, že to předkládá jiná skupina, takže to si dovolím tady uvést na pravou míru, aby on s tím skutečně nebyl spojován.

Já bych své vystoupení uzavřel tím, že přestože ten zákon je poměrně košatý, myslím si, že se podařilo, a za to díky vám všem, udržet v jistých rozumných mezích škálu touhy změnit zákon kdykoliv a za jakýchkoliv podmínek, a pokud bychom byli schopni se dopracovat k nějakému konsolidovanému znění, předpokládám, že i po dohodě s panem ministrem by třetí čtení mohlo proběhnout příští pátek, čili bychom byli schopni se v průběhu příštího týdne vyrovnat se všemi pozměňovacími návrhy tak, aby byla nastavena procedura hlasování.

Z mé strany v dané chvíli je to všechno a děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Slovo má pan poslanec Miroslav Petráň.

 

Poslanec Miroslav Petráň: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem původně chtěl vystupovat poměrně déle, protože jsem se přihlásil ještě předtím, než jsme se dohodli se zpravodajem kolegou Krupkou na tom, že příští týden některé záležitosti budeme dolaďovat, zejména ty záležitosti, které se týkají profesních komor a jejich připomínek, řekněme autorský dozor apod. Jenom chci říci, že na náš společný pozměňovací návrh můj, kolegy Chaloupky a kolegyně Klasnové, odkáže v podrobné rozpravě kolega Chaloupka.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane kolego. Zeptám se - do obecné rozpravy je ještě nějaká přihláška? Paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Kolegyně a kolegové, já bych jenom ráda v obecné rozpravě upozornila na novelizaci zákona 114, kterou navrhujeme společně s kolegy z výboru pro životní prostředí. Ráda bych vás poprosila, aby byla brána verze této novelizace z usnesení výboru pro životní prostředí, kde si myslím, že je dovedena k dokonalosti, a se souhlasem ministerstev také prošla, protože verze, která je načtena v usnesení výboru pro veřejnou správu, není tak aktuální, a my jsme se ve verzi výboru pro životní prostředí snažili dopilovat věci tak, aby opravdu efekt, který podle našeho názoru má mít tento pozměňující návrh, a je pro Agenturu ochrany přírody a krajiny velmi pozitivní, protože ji tím zbavujeme několika tisíc správních rozhodnutí, která dnes musí vydávat, protože jí to zákon ukládá, přestože to jakkoliv nepomáhá ochraně přírody, tak aby ten efekt byl opravdu takový, jaký předkladatelé navrhovali.

Jenom bych ráda dodala, že tento pozměňující návrh vznikl nejenom ve spolupráci s kolegy, ale se samotnou agenturou, a proto prosím, aby bylo bráno to, že verze v usnesení výboru pro životní prostředí je lepší verzí než v usnesení výboru pro veřejnou správu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP