(11.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Ptám se na další. Pan kolega Polčák ještě vystoupení v rámci obecné rozpravy.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, nebudu se snažit déle zatěžovat Sněmovnu, nicméně dovolil bych si takto aspoň upozornit na projednávání, které u této předlohy nebylo příliš jednoduché. Bylo skutečně velmi složité díky tomu, že byly desítky pozměňovacích návrhů. Myslím, že jak zpravodajové ve všech výborech odvedli výbornou práci, a zejména Ministerstvo pro místní rozvoj. Chtěl bych poděkovat, když jsem kritizoval do jisté míry práci Ministerstva pro místní rozvoj na jiné normě, to bylo u zákona o veřejných zakázkách, tak v této normě, u stavebního zákona, prokázalo mimořádnou vstřícnost. Skutečně v tom tanci mezi vejci, kdy různé zájmové i lobbistické organizace prosazovaly své návrhy, myslím, že dokázalo najít docela vyváženou míru. Podpořili jsme drtivou většinu návrhů, které ministerstvo předkládalo, i ty, které předkládali zástupci opozice.

V zásadě na výboru pro veřejnou správu jsme se v té části, která se nedotýká životního prostředí, to pouze směrem k paní kolegyni Konečné, jsme se snad spořili pouze u dvou návrhů, což u takto rozsáhlé změny považuji za velmi slušný výsledek kompromisu. Myslím si, že se to ani na začátku takto nejevilo, že by tato norma být takto projednávána.

Takže bych chtěl poděkovat panu ministrovi a jeho týmu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je ještě přihláška do obecné rozpravy? Není. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. První slovo dostává pan poslanec Jan Klán, po něm je přihlášen pan kolega František Sivera. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vládo, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych se přihlásil k písemnému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument číslo 2563. Jedná se o jednoduchý pozměňovací návrh, kdy se do § 167 vkládá nový odstavec 2, který zní: (2) Obecné stavební úřady zajišťují, vedou a poskytují údaje z evidence vlastníků a provozovatelů technické infrastruktury.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Prosím pana poslance Františka Siveru. Poté je přihlášen pan kolega Jan Látka.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, rád bych načetl pozměňovací návrh, který byl odsouhlasen s předkladateli, to znamená s Ministerstvem pro místní rozvoj. Pozměňovací návrh se týká § 91 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a zní: Zařazuje se nový bod 7 tohoto paragrafu a jeho znění je následující: 7. Účastníky územního řízení, ve kterém jsou posuzovány vlivy záměru na životní prostředí, jsou kromě osob uvedených v § 85 odst. 1 a 2 občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, jejichž předmětem je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek.

Je to z důvodu toho, že musí být provázanost obou zákonů, tzn. stavebního a EIA, a tady tento paragraf to doplňuje do té podoby, aby to nečinilo žádné legislativní problémy. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím nyní o slovo pana poslance Jana Látku. Po něm je přihlášen pan kolega Jan Čechlovský.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámil s dopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků:

Posíláme vám prosbu o spolupráci při hlasování o novele stavebního zákona. V § 154 odst. 4 se objevila změna předložená výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj oproti původnímu návrhu. Tato změna mění původní záměr návrhu, který byl odsouhlasen v prvním čtení projednávání novely stavebního zákona a který měl zajistit, aby na všech stavbách prováděných dle projektu vyhotoveného autorizovanou osobou byl prováděn autorský dozor. Je to v zájmu zvýšení neustále klesající kvality stavebních prací. Je nelogické, že autorský dozor nad souladem stavebních prací s projektem je povinně prováděn pouze na stavbách financovaných z veřejných rozpočtů.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků tedy doporučuje:

1. Schválit návrh výboru pro životní prostředí: V § 2 odst. 2 se vkládá nové písmeno c), které zní: "autorským dozorem průběžně vykonávaný odborný dozor projektanta nebo hlavního projektanta, popřípadě osoby jím pověřené, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací".

2. Nesouhlasit s návrhem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj: § 152 odst. 4 - U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků trvá na vládním návrhu předloženém v prvním čtení projednávání novely stavebního zákona: § 152 odst. 4 - U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud stavbu provádí stavební podnikatel a projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Tímto bych se chtěl k tomu také přihlásit. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Jana Čechlovského. Po něm dostane slovo pan kolega Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem předložil a který je v systému pod číslem 2629. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Jaroslava Plachého. Po něm je přihlášen pan poslanec Daniel Korte.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal velmi krátký a stručný pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana poslance Čechlovského.

V části XVI. článku 20 v bodu 4 ve větě druhé se za slova "je-li půda odnímána pro účely" vkládá slovo "služeb,".

Dovolte mi krátké odůvodnění. Jsem přesvědčen, že hrubý domácí produkt je tvořen nejenom výrobou, jak je navrhováno v pozměňovacím návrhu pana poslance Čechlovského, ale také službami. Jsme v krizi, potřebujeme růst HDP, a měli bychom tedy podporovat nejenom investory, kteří přicházejí a buď budují výrobní objekty, ale také investory, kteří investují do rozvoje služeb. Děkuji vám za vaši podporu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím pana poslance Daniela Korte. Po něm je přihlášena paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Omlouvám se, ale dovoluji si vás upozornit, že jméno Korte je sklonné.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Omlouvám se já vám, pane kolego.

 

Poslanec Daniel Korte: Dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat. Chci se pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je zanesen v systému pod číslem 2627. Tento návrh reflektuje specifické postavení Prahy, která je zároveň obcí, ale zároveň i krajem. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím paní poslankyni Janu Černochovou. Dále je přihlášen pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslankyně Jana Černochová: Krásné poledne, dámy a pánové.

Odvolávám se na pozměňovací návrh, který jsem sice připravila já, ale předkládal ho s podpisem pan kolega zpravodaj Krupka. Jedná se o pozměňovací návrh, který se týká Vězeňské služby, která tento týden byla poměrně často skloňovanou organizační jednotkou státu.

V pozměňovacím návrhu se jedná o to, že se v § 16 odst. 2 písm. e) slova "sloužící k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti a staveb pro služební účely Vězeňské služby a jejích organizačních složek" nahrazují slovy "pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních jednotek". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP