(11.50 hodin)
(pokračuje Černochová)

Dále se v § 194 doplňuje písmeno g), které zní: "g) Ministerstvo spravedlnosti stanoví právním předpisem technické požadavky pro stavby pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních jednotek".

Tyto stavby Vězeňské služby musejí totiž splňovat zvláštní požadavky na zajištění vnitřní bezpečnosti, bezpečnosti práce a hygieny jejích zaměstnanců a rovněž vězněných osob. Působnost stavebního úřadu k těmto stavbám vykonává Ministerstvo spravedlnosti. Cílem návrhu je jednak tato specifika zohlednit a jednak zefektivnit investice finančních prostředků do staveb nových a rekonstrukce staveb stávajících. Odchylné technické požadavky na tyto stavby jsou nezbytné i pro plnění úkolu zvýšit ubytovací kapacitu věznic přestavbou stávajících prostor a rekonstrukcí nevyužitých objektů ministerstev, zejména pak Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, popř. výstavbou objektů nových. Přitom stávající vyhláška č. 268 /2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se vztahuje pouze na stavby, které náleží do působnosti obecních stavebních úřadů. Stavby Vězeňské služby do této působnosti nepatří, takže se požadavky touto vyhláškou stanovené na ně nevztahují. Uvedená vyhláška podmínkám Vězeňské služby neodpovídá. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti bude definovat specifické požadavky a potřeby staveb Vězeňské služby, zejména z hlediska jejich účelu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji také. Nyní má slovo pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Já mám pouze technickou úpravu k usnesení výboru životního prostředí. Při technických přepisech vypadlo jedno slovo, a sice v bodě 9 vypadlo na závěr slovo "vypouští". Dovolte tedy, abych přečetl správnou formulaci: Bod 9. Za dosavadní bod 169 se vkládá nový bod, který zní: V § 115 odst. 1 v první větě se slova "a rozhodne o námitkách účastníků řízení" vypouští. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám také. Pan kolega Otto Chaloupka, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Poté tedy ještě pan kolega Krupka. Prosím.

 

Poslanec Otto Chaloupka: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu č. 2616, který podávám jménem svým a jménem poslankyně Klasnové a poslance Petráně a který si tímto osvojuji. Nyní jej několika větami uvedu.

V prvé řadě návrh zrušuje bod č. 29 vládního návrhu, kterým se ruší první odstavec § 20 předmětného zákona. Toto pravidlo stanoví, že doba pro doručení se počítá od posledního vyvěšení v případě, že je vyvěšována na více úředních deskách, a občané tak nemusí sledovat desky obce s rozšířenou působností, obce, kde je stavební úřad, sídla kraje či desky ústředních orgánů. Vládní návrh však toto pravidlo zrušuje a nutí občany, aby sledovali úřední desky mnoha různých úřadů. Požadavek na uplynutí lhůt pro doručení podle posledního doručení je přitom zárukou, že účastníkům nebudou kráceny lhůty k úkonům jen v důsledku prodlev s vyvěšováním na úředních deskách úřadů, které nejsou původcem doručované písemnosti.

Předložený pozměňovací návrh dále upravuje pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a mimo jiné posiluje řádné informování dotčených sousedů a upravuje jejich právo vznést výhrady, pokud nejsou jejich stanoviska respektována. Změnou je také uložení přezkumu správnosti vydaného certifikátu.

Za klíčové považujeme doplnění § 129 odst. 10 o možnost zahájení řízení o nařízení odstranění stavby i na žádost osoby, jejíž práva jsou dotčena touto stavbou nebo jejím prováděním. V současné době bývají stavební úřady často nečinné a nenařizují odstranění nepovolené stavby a dotčené osoby nemají procesní nástroj, jak se odstranění domoci. V případě, že řízení o odstranění bude muset stavební úřad zahájit i na jejich návrh, dojde k podstatnému zlepšení práv dotčených osob a k naplnění ústavního požadavku přístupu ke spravedlnosti.

Děkuji za pozornost a žádám vás o podporu tohoto návrhu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jaroslav Krupka má slovo. Pouze upozorňuji, že byly-li předloženy v písemné podobě návrhy, není potřeba je znovu číst. Záleží samozřejmě na každém. Pan kolega Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které byly zaregistrovány v systému pod číslem 2625 a 2626.

Jenom stručně. Ten prvý se týká pozměňovacího návrhu, který tady popsala paní kolegyně Černochová, který já jsem dal do elektronického systému z časových důvodů, tak v podstatě bude identický, nicméně tento je předložen. Druhý pozměňovací návrh pod číslem 2626 obsahuje pozměňovací návrhy, které dílem byly dojednány se zástupcem nebo zástupci autorizovaných inspektorů. To je to, o čem jsem se zmiňoval ve svém slově v obecné rozpravě. Čili to je jenom na doklad toho, že skutečně se promítly na poslední chvíli ještě určité úpravy. A plus další upřesňující některé části usnesení výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Je ještě nějaká přihláška do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu. Nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom teď mohli hlasovat. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 7, sněmovního tisku 537 ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi i všem zpravodajům.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 56. Je to

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb.,
o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
/sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento tisk uvede ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji, paní předsedkyně. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda svým usnesením č. 200 z 28. března schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184 o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku, ke stavbě, tzv. zákon o vyvlastnění. Já bych velice stručně rád uvedl, co vlastně vedlo k této novele, i když ten zákon o vyvlastnění byl vlastně přijat nedávno, to znamená 1. ledna byla účinnost v roce 2007.

Cílem toho zákona bylo a je jednak změnit některé podmínky pro vyvlastnění, které by směřovaly, řekněme, k urychlení celého procesu, protože jak všichni víme, např. proces vyvlastnění je jednou z překážek urychlení procesu výstavby např. dopravní infrastruktury.

Pokud bychom se bavili o těch hlavních změnách, tak jednou z těch hlavních změn je vlastně rozdělení té části rozhodnutí o vyvlastnění na vlastní vyvlastnění a náhradu. Pokud někdo podá námitku proti samotnému vyvlastnění, tak to má samozřejmě odkladný účinek, ale pokud by někdo podával ten návrh jenom proti náhradě, tak v tom případě proti vlastnímu vyvlastnění tam ten odkladný účinek není. Důvod pro toto opatření je vlastně ten, abychom ty dva procesy, vyvlastnění a náhradu, od sebe oddělili. To znamená, že i když vyvlastnění bude probíhat, tak proces náhrady se může, pokud nedojde k dohodě, řešit samostatně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP