(12.00 hodin)
(pokračuje Jankovský)

Další, řekl bych velmi zásadní změnou v této novele je samotný institut ocenění těch pozemků, které budou v budoucnu použity pro výstavbu dopravní nebo technické infrastruktury.Velmi zjednodušeně, tato novela by měla zabránit tomu, aby docházelo k výkupu pozemku pro tyto plánované veřejné stavby za nepřiměřeně vysoké ceny, to znamená, že výkup bude prováděn za obvyklou cenu, která v tom místě je, ale současně se umožňuje, aby náhrada byla zvýšena v některých případech o 40, o 15, o 20 %. Záleží na tom, jestli se jedná o nějaké významné místo nebo o to, že tam je nějaká nemajetková újma. Těch případů je tam popsáno víc. Tím součtem u stavebních pozemků nebo u staveb může dojít k nárůstu až na tuším 180 % původní obvyklé ceny. (V sále je neklid.)

Obdobný princip byl vlastně použit už i u zákona č. 416 o výstavbě dopravní infrastruktury, kde rovněž byla možnost použít u nestavebních pozemků zvýšení výkupní ceny až o 100 %. Obě právní úpravy spolu samozřejmě úzce souvisí, a proto ten zákon č. 416 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury byl projednán, ale je včleněn do této novely.

Dalšími body, které tady nebudu úplně podrobně rozvádět, jsou změny zániku práv třetích osob, změny účinku odvolání proti rozhodnutí, změna soudní ochrany, změna účinků žaloby.

Já věřím, že tahle úprava přispěje skutečně v tom celku k podstatnému urychlení procesu výstavby dopravní a technické infrastruktury, a současně pevně věřím, že tato novela zlevní tyto stavby, aniž by bylo nějakým způsobem neadekvátně zasaženo do práv vlastníků. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jiřího Šulce.

 

Poslanec Jiří Šulc: Vážená paní předsedající, předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovolím shrnout předkládaný vládní návrh z pozice sněmovního zpravodaje. Vláda tento návrh předložila Sněmovně 11. května 2012, návrh zákona byl poslancům rozeslán 14. května tohoto roku jako sněmovní tisk 683/0. Organizační výbor ho po projednání tohoto návrhu zákona doporučil dne 24. května 2012, dále určil mne jako zpravodaje a navrhl jej přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Vzhledem k tomu, že většinu věcí okomentoval pan ministr, asi tady nebudu dále zdržovat a podrobně to rozebírat. Jedná se v drtivé většině o technickou novelu, i když jsou tam samozřejmě změny, které podle mě jsou ku prospěchu tohoto procesu. Všichni víme, jaké jsou zásadní problémy s výstavbou dopravní infrastruktury, ať je to D8, 35 nebo 47. Návrh je podle mě v pořádku. Je v souladu s právním řádem České republiky i právem Evropského společenství a koaliční dohodou a v každém případě splňuje kritéria účelnosti vynakládání veřejných prostředků a to si myslím, že je podstatné.

Mé stanovisko zpravodaje je proto propustit tento vládní návrh zákona do druhého čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Prosím, pan poslanec Pavel Hojda se hlásí jako první do obecné rozpravy.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, byla předložena novela zákona, respektive zákon, který se pokoušela Sněmovat projednat již několikrát. Já si myslím, že vláda předložila návrh zákona, který je podle mého názoru dobrý, záměr je velice dobrý. Budou tam zřejmě asi některé věci, které bude zapotřebí diskutovat, týká se to některých lhůt na případné odvolání, týká se to i případné diskuse, které soudy by měly řešit případné podání žaloby, jestli to je civilní soud, nebo správní soud, ale jinak si myslím, že tato novela bude mít určitě podporu napříč spektrem a je potřebná pro zajištění a lepší zhodnocení možností výstavby dopravní infrastruktury a zamezí se hlavně spekulantům s pozemky a také těm, kteří účelově chtějí bránit výstavbě dopravní infrastruktury.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Hojdovi. Hlásí se někdo dále? Pan kolega Stanislav Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, paní předsedkyně. Při předložení tohoto návrhu zákona se mi skutečně chce zvolat konečně!, protože stávající praxe, že máte louku, tato louka má hodnotu 10 korun na metr čtvereční, možná dokonce ještě menší, a z územně plánovací dokumentace vyplyne, že zde povede právě nějaká dopravní stavba nebo jiné technické zařízení a stát vykoupí tuto louku za cenu stavebního pozemku, to znamená mnohonásobně, někdy dokonce setkrátnásobně než za cenu právě obvyklou, já nerozumím tomu, jak je možné, že při vyvlastňování se doposud ve většině případů nevykupuje za cenu obvyklou, ale naopak za cenu takzvaně úřední zjištěnou, a to je za cenu stavební, a to za situace, kdy sám stát řekne, že bude vyvlastňovat, na základě toho změní právě určení nemovitosti, toho pozemku, a vykupuje jej tedy za cenu mnohonásobně vyšší. Tudíž tento návrh zákona, jak řekl kolega Hojda, já jednoznačně vítám.

Vnímám zde rovněž za diskutabilní určení právě příslušnosti soudu, jestli to mají být správní soudy, nebo civilní, ona je to i otázka rozlišení agend, ale tím nechci zdržovat.

Jediná věc je, zda do zákona nezakomponovat ještě motivační složku pro ty držitele pozemku, kteří tedy budou souhlasit s tím, že stavba je prováděna ve veřejném zájmu, jako to mají například v Německu, kdy k té obvyklé ceně se jim například připočte za rychlost, za vstřícnost jednání desetiprocentní ohodnocení, jakýsi desetiprocentní bonus. Ono to ve výsledku vyjde jednoznačně levněji než to zdlouhavé správní řízení v případě námitky proti vyvlastnění dokonce do vlastního meritu věci, tudíž to dávám pouze ke zvážení. Svého času tuto věc prosazoval i pan exministr Bárta. Já se přiznám, že této části návrhu jsem byl velmi nakloněn. Vím, že v této materii to není. Je otázkou, jestli jsme schopni to do druhého čtení případně načíst. Na druhou stranu já i ten návrh, jak je předložen, považuji za zdařilý a zakončím své vystoupení tím, co jsem řekl na začátku, to znamená: konečně je tady. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Prosím o další přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná, končím. Pan ministr do obecné rozpravy nebo po skončené obecné rozpravě? Takže ještě jednou. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí, končím obecnou rozpravu. Je tedy prostor pro závěrečná slova. Pan ministr má slovo jako první.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Já bych chtěl poděkovat za to, co tady zaznělo, že změna je prospěšná. A k tomu, co tady říkal pan kolega Polčák, samozřejmě otázka motivace byla v té 416, která je vlastně součástí, řešena tím, že vlastně právě ten, kdo měl zájem uzavřít, tak mohl až do výše 100 %. V tuto chvíli jsme tam dali řekněme bonusová procenta u stavebních pozemků a u staveb, ale myslím si, že to je otázka nějaké motivace v průběhu projednání ve výborech, protože to je skutečně technická záležitost, která by se tam mohla objevit, to znamená nijak složitá, a pokud se na tom dohodneme ve výborech, myslím si, že by s tím nemusel být problém. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP