(12.30 hodin)
(pokračuje Polčák)

A za této situace, kdy věřitel a dlužník se dohodnou a činnost exekutora má směřovat k tomu, aby byl vymožen dluh, tak mi exekutorské zápisy nevadí, ale to pouze za jedné jediné podmínky, že tento exekutor, který takto napomůže ke splnění dluhu, nastaví podmínky splatnosti a dlužník to dobrovolně podepíše, že tento exekutor nebude provádět tu exekuci. To znamená, opakuji, jestliže exekutorská činnost směřuje k tomu, aby bylo splněno to, co je dluženo, a věřitel tedy se domohl svého oprávněného majetkového nároku, tak za situace, kdy s tím dlužník souhlasí, tak si myslím, že tato činnost exekutora, pokud on sám v té věci nebude dále konat, není v neprospěch dlužníka, naopak je ve prospěch obou dvou stran, a tento významový posun já tedy vítám. Pokud by tam ta podjatost nebyla, tak já bych takovýto návrh úpravy nepodpořil.

V tomto smyslu podporuji návrh pana poslance Staňka. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Je nějaká další přihláška do obecné rozpravy? Paní poslankyně Ivana Weberová, poté další - paní poslankyně Jana Suchá.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji, paní předsedkyně, za slovo a budu velice stručná. Já bych pouze chtěla uvést, že si myslím, že tato novela je krok správným směrem. Často jsem zachytila z veřejnosti hlasy volající po zrušení soukromých exekutorů jako takových, ale domnívám se, že to by vůbec nebylo správné řešení, protože poté kdy byli soukromí exekutoři jako právní profese zavedeni a bylo jim svěřeno právo vymáhat pohledávky, vymáhat soudní rozhodnutí, tak vymahatelnost práva v ČR se podstatným způsobem zvýšila. Na druhou stranu je samozřejmě pravda, že při jejich činnosti dochází k excesům a k tomu by samozřejmě docházet nemělo, ale myslím si, že se tomu dá předejít zvýšenou kontrolou nad jejich činností, k čemuž by právě tato novela měla výrazně přispět.

Já musím říct na rozdíl od svého předřečníka, že jsem byla trochu zklamána tím, že se opustil původní záměr ministerstva, že exekuce bude zahajovat sám exekutor. Chápu také to, že takový návrh by byl veřejností v situaci, kdy exekutoři jsou obecně negativně vnímáni, tak by to byl návrh mediálně poměrně nebezpečný, nicméně se domnívám, že věcně se v případě nařizování exekucí nejedná o rozhodnutí složité, nebo které by mělo nějaké dalekosáhlé následky, a že s tímto neměly problém paradoxně ani organizace zabývající se ochranou práv právě dlužníků a spotřebitelů. Ale nicméně chápu ty důvody a já jsem právě tu verzi podporovala z toho důvodu, aby došlo k odbřemenění soudů a k tomu, aby jejich činnost mohla být napřena směrem do skutečně složitých rozhodovacích činností, které musí soudy vykonávat. Ale ten pozměňovací návrh je takovým kompromisem, který by neměl soudy dále již nadměrně zatěžovat.

A ještě jsem chtěla doplnit k teritorialitě, po které bylo také voláno, že si myslím, že řešení, které je obsaženo v pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru, je velice dobrým kompromisním řešením, protože tím, že se zavede strop na náhradu nákladů exekutora ze strany povinného, tak se tím vyřeší v podstatě nejpodstatnější námitka, a to že by povinný měl hradit zvýšené náklady s dojížděním exekutora z jeho sídla do místa výkonu exekuce.

To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Weberové. Faktická poznámka? Faktická poznámka - pan kolega Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Může být i faktická. Já se skutečně do těch dvou minut vejdu.

Já jsem ještě zapomněl ve svém vystoupení na jednu problematiku a to je otázka lichvy. Chci upozornit na to, že exekutoři nemají v popisu práce nadstavovat plnění tak, aby bylo přiznáno i to, co je de facto dneska lichvou. To se nedotýká jejich činnosti, resp. oni skutečně vymáhají pouze vykonatelné tituly. Tuto problematiku, pokud na ni různé organizace upozorňovaly, řeší i jiné návrhy Ministerstva financí, které jsou aktuálně i v legislativním procesu, a myslím si, že by se na tento díl dalšího zaměření činnosti nejen tedy ministerstva, ale i nás poslanců, že bychom se skutečně na to měli zaměřit, protože problematika lichvy, spotřebitelských smluv a možnosti, že na základě ryze formálních dokumentů a určité slabosti jedné strany dochází k přiznání velkého, nadhodnoceného plnění oproti tomu, co je původní dluh, je skutečně významná, ale nesouvisí s vlastní činností exekutorů. Tam je obecně problém právě v nadhodnocování nákladů exekuce. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Paní poslankyně Jana Suchá má slovo, poté pan kolega Jeroným Tejc.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, při projednávání tohoto návrhu zákona jsem se setkala s názory, že exekutoři jsou špatní, dlužníci jsou chudáci. Kde je věřitel? Neslyšela jsem za celou dobu, že by se dělo nějaké bezpráví věřiteli, a právě většinou věřitel je ten, komu se děje bezpráví. Já bych byla ráda, abychom si všichni uvědomili, že není špatný exekutor, není chudák dlužník, ale špatné je využívat systém a neplatit své splatné závazky. S ohledem na tuto skutečnost bych se ráda přiklonila k pozměňovacímu návrhu pana poslance Staňka a konkrétně tedy k exekutorským zápisům. Sama jako praktikující advokát vím, že sehnat notáře, který vám sepíše zápis s přímou vykonatelností, je velký problém. Většina notářů to dělat nechce, nemá na to čas, a pokud vám vůbec dají nějaký termín, tak ten termín se řádově pohybuje tak zhruba za měsíc od doby, kdy si ten termín obvolám. Kdykoliv jsem volala nějakému exekutorovi, vyšel mi okamžitě vstříc, přijel na místo, a proto se přikláním k tomu, abychom vyšli vstříc i našim věřitelům, kteří by měli mít právo domoci se svých práv a měli by mít právo, možnost vybrat si, jestli chtějí mít zápis hned, a v tom případě si myslím, že je potřeba, aby zápisy zůstaly zachovány i exekutorům. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan poslanec Jeroným Tejc má slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, témat je celá řada a myslím, že hlavně zazní ve třetím čtení. Já se proto omezím skutečně spíše na detaily a poznámky k tomu, co bylo řečeno teď některými mými předřečníky.

Souhlasím naprosto s panem poslancem Polčákem, který tady říkal, že je potřeba se zabývat lichvou. Také bych připomněl, že tady dvakrát sociální demokracie předložila zákon, který by řešil nepřiměřené přirážky, sankce i vysoké RPSN, tedy roční procentní sazbu nákladů, a tento návrh byl odmítnut pravicovou koalicí. Takže je to vždy tak, že všichni to chceme řešit, naše návrhy se odmítají, a pak se říká a slibuje, že se tady objeví v budoucnu. Já doufám, že se objeví, a za nás jako za sociální demokracii mohu slíbit, že ať už je vypracuje kdokoliv a předloží kdokoliv, budeme k nim přistupovat věcně a podpoříme všechny rozumné návrhy.

To, co bude ještě tématem a bude nepochybně debatováno, jakmile se tento návrh zákona vrátí ze Senátu - a o tom nepochybuji, protože proces jeho přijímání byl nejen velmi dlouhý, ale také velmi chaotický. Musím říct, že mě překvapil ze strany Ministerstva spravedlnosti způsob, jakým se takto zásadní novela vypořádává. Na jedné straně je tady snaha ministerstva vyhovět návrhům a připomínkám ze strany poslanců a dalších sdružení, což je jistě chvályhodné, ale ve chvíli, kdy se zjistí, že tyto připomínky jsou natolik zásadní, že v zásadě je původní návrh ministerstva zcela odmítnut nebo z velké části přeměněn komplexním pozměňovacím návrhem, na kterém se samozřejmě Ministerstvo spravedlnosti podílí, pak myslím, že by bylo daleko poctivější a férovější, aby se takový návrh vrátil zpátky k přepracování a aby se ministerstvo v souladu se všemi legislativními pravidly tímto návrhem zabývalo, protože já jsem přesvědčen, že se tento zákon nakonec v praxi ukáže v řadě ohledů jako neaplikovatelný a způsobí možná více problémů, než si dnes dovedeme připustit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP