(12.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

I když vnímám, že je to špatně, i když jsem přesvědčen, že takto se přistupovat k zákonům nemá, tak nebudu dávat návrh na vrácení k dopracování, protože toho času, který jsme už ztratili ve vztahu k tomu, abychom omezili některé věci, které v případě praxe exekutorů nejsou správné a všichni je považujeme za nedobré, bychom ten čas skutečně ztratili ještě více. Takže ten návrh nepodám.

K tomu konkrétnímu návrhu a k tomu, co se pravděpodobně bude projednávat na úrovni Senátu. Bude debata a ta debata mimo jiné zahrne to, o čem tady také někteří z předřečníků hovořili, a to je výše nákladů, zejména nákladů na právní zastoupení. Já myslím, že není normální a není správné, aby pohledávka ve výši tisíce korun za dopravní podnik se vyšplhala na 20 tisíc korun a těchto 20 tisíc korun bylo exekuováno, přičemž ten původní věřitel dostal oněch tisíc korun a těch 19 tisíc si rozdělili advokáti a exekutoři. Říkám to i z pohledu advokáta, kterým jsem byl a myslím, že je potřeba se zamyslet nad tím, jak tento způsob omezit. Byť Ministerstvo spravedlnosti určitým způsobem reagovalo po těch výtkách, které tady v minulosti byly, a snížilo odměnu, tak podle mého názoru u těchto bagatelních pohledávek to snížení je minimální a v zásadě neřeší to, co by řešit mělo, to znamená to, aby maximální přirážka byla někde ve výši tří nebo čtyř tisíc korun u pohledávky třicetikorunové, nebo dokonce která je promlčená a která je ve výši 20 korun, nikoliv 15 nebo 17 tisíc. K tomu ale povedeme debatu. Jak říkám, předpokládám, až se tento návrh vrátí ze Senátu, a jsem přesvědčen, že bude podobný model, který bude toto řešit, obsahovat.

Já bych si dovolil přihlásit se k jednomu svému pozměňovacímu návrhu, který -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nechcete to udělat, pane kolego, až v podrobné rozpravě?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Ano, učiním to, nicméně bych jej krátce odůvodnil, aby případně na něj mohlo být reagováno. Týká se to sídla exekutorské komory.

Já se přiznám, že jsem zřejmě méně chápavý, proto jsem nepochopil, proč bez jakéhokoliv odůvodnění je do návrhu navržena změna, že sídlo exekutorské komory se z hlavního města justice, z Brna, přesouvá do Prahy. To, co jsem si mohl přečíst v důvodové zprávě, je, že toto opatření by mělo zlepšit dostupnost sídla komory. Já musím říct, že mě to překvapilo, protože jsem si doteď jako rodilý Brňan, který pravidelně dojíždí do Prahy sem na jednání Poslanecké sněmovny, vždy myslel, že Brno je poměrně dostupné. Jezdí tam jak automobilová doprava, tak tam jezdí vlaky, tak tam létají letadla a myslím si, že jestliže se lidé mohou každý den přepravovat za různými institucemi a za prací do Prahy ze všech koutů republiky, tak není důvod, abychom se tvářili, že jediné dostupné místo v České republice je Praha. Já mám Prahu velmi rád, ale myslím, že pokud se to týká justičních orgánů, případně orgánů komor, které tam již byly zřízeny, a nenavrhují žádný nový přesun, tak si myslím, že sídlo exekutorské komory v Brně tam může zůstat, ničemu to nevadí, a myslím si, že není potřeba jej přesouvat do Prahy.

Tolik návrh, ke kterému se posléze přihlásím. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Tejcovi. Ještě do obecné rozpravy. Pan kolega Rom Kostřica. Pardon. Faktická poznámka paní poslankyně Jana Weberová. Máte přednost s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Já děkuji. To je skutečně technická poznámka. Já bych chtěla reagovat jenom na to, co zde bylo řečeno o těch excesivních nákladech řízení. Jenom k tomu chci uvést, že jednak tady byly sníženy sazby v té vyhlášce, ale poté bych chtěla také poukázat na už v současné době konstantní judikaturu Ústavního soudu, který v případě, že se na něj obrátí stěžovatel s tím, že jeho náklady řízení byly několikanásobně vyšší, než je sporná částka, tak on v těchto případech skutečně konstantně již rozhoduje tak, že ruší ta rozhodnutí a zastává stanovisko, že obecné soudy by v těchto případech měly brát jako skutečnost zvláštního zřetele hodnou, že částka těch nákladů řízení několikanásobně převyšuje tu spornou částku a měly by se náklady v těchto případech ukládat nižší. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní tedy pan kolega Rom Kostřica. Prosím.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Já bych tady chtěl jenom upozornit na jednu věc, která tady nebyla zmíněna, že v žádné jiné zemi, nebo ve všech zemích kontinentálního práva neexistuje vyhotovování exekučních titulů, že by byl svěřen tomu, kdo sám provádí tuto exekuci. Ve všech zemích kontinentálního práva sepisují smluvní exekuční tituly jen notáři, protože jsou nestranní. Jejich úloha v sepisování exekučního titulu končí, na případné exekuci se nijak nezúčastní. Já se domnívám, že by muselo rovněž dojít ke značnému nárůstu exekucí, kdyby to bylo zachováno tak, jak navrhoval pan poslanec Staněk, kdy má být zachována pravomoc soudních exekutorů sepisovat exekuční zápisy jakožto exekuční tituly. A uvědomte si, že nyní už připadá asi 15 exekucí na jednoho exekutora denně.

Jak zde zmínil pan poslanec Polčák, že je zde nějaká určitá záruka, aby nedocházelo k podjatosti tím, že exekutor, který sám sepíše exekuční titul, sice sám exekuci neprovede, ale odkázal by věřitele k provedení exekuce na spřízněného exekutora, a dá se tedy předpokládat, že by tento exekutor mu potom tuto protislužbu vrátil.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Jsme stále ještě v obecné rozpravě. Proto se ptám na přihlášku do obecné rozpravy. Není žádná. Končím obecnou rozpravu. Jsme tedy tím pádem v rozpravě podrobné a tady mám dvě přihlášky. Pan kolega Igor Svoják, poté pan kolega Jeroným Tejc. Ještě pan poslanec Staněk. Pan poslanec Igor Svoják. Prosím.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu pana poslance Borise Šťastného, který byl evidován pod sněmovním dokumentem číslo 2584, a velmi stručně zdůvodnil tenhle pozměňovací návrh.

Během roku dochází v celé řadě případů k několika tisícům, ne-li statisícům požadavků exekutorů na zdravotní pojišťovny, a to za účelem poskytnutí součinnosti, a samozřejmě těmto zdravotním pojišťovnám tím vznikají při poskytování této součinnosti jakési náklady. Tento pozměňovací návrh řeší odměňování pojišťoven od exekutorů v souvislosti k těmto nákladům. A chci upozornit, že se částka, v které ty náklady se budou pohybovat, pohybuje okolo 10 korun, takže to nejsou žádné závratné sumy.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále paní poslankyně Jana Suchá v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2570. V krátkosti bych jej odůvodnila.

Navržená právní úprava má za cíl z výkonu rozhodnutí prodeje movitých věcí vyloučit domácí zvířata, neboť současný občanský zákoník domácí zvířata považuje za věc, a jedná se sice o zvířata, k nimž má chovatel obvykle velmi silný citový vztah. Konkrétně úprava zní: Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučena zejména zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Pan kolega Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já si dovolím přihlásit se takto formálně ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2574, který jsem již odůvodnil. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Zeptám se ještě na další přihlášky do podrobné rozpravy. Pan kolega Staněk byl teď ohlášen. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP