(13.00 hodin)
(pokračuje Nedvědová)

Vozidla, která tyto osoby vlastní, jsou zpravidla starší a jen s obtížemi projdou STK. S mnoha pachateli tohoto trestného inu jsem se setkala ve své praxi a vím, jak na tom jsou a s jakými obtížemi získávají prostředky k obživě své vlastní, natož na placení výživného, a to vláda do budoucna počítá i s odebráním příspěvku na bydlení či dalších sociálních příspěvků.

Chápu pana ministra, že mu chybí několik desítek, stovek milionů na provoz věznic a že lidé odsouzení za tuto trestnou činnost činí jednu desetinu vězňů, kteří by přitom zde být mnohdy nemuseli, čímž by se požadované prostředky ušetřily. Ostatně si myslím, že by zde nemusela být i řada dalších osob za jiné méně závažné trestné činy nebo i některé trestné činy hospodářské povahy. A to vůbec nemluvím o možnosti, že by výkon trestu nastoupili i ti, kteří se mu dosud vyhýbají a jichž je nadále několik tisíc, i přes trestnost nenastoupení do výkonu trestu.

Proto jsem tedy podávala i pozměňovací návrh, který by mohl snížit počty odsouzených, který však byl odmítnut. Navrhovala jsem především, aby ustanovení § 55 bylo doplněno tak, že skutečnost, že není možno uložit u trestných činů s horní hranicí do pěti let odnětí svobody jiný než nepodmíněný trest odnětí svobody bez prokazování a řádného odůvodnění toho, proč nelze působit na ně jiným než nepodmíněným trestem odnětí svobody. Něco podobného ostatně po procesní stránce je v návrhu uvedeno v novele § 125 odst. 1 trestního řádu. Dalším návrhem byla možnost umožnit pachatelům právě trestného činu zanedbání povinné výživy, aby mohli být kdykoliv v průběhu trestu podmíněně propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody, pokud svou vyživovací povinnost splní v celém rozsahu dodatečně a jejich čin nezanechal trvale nepříznivé následky. Při tomto podmíněném propuštění by přitom zásadně měla být ukládána povinnost řádně platit běžné výživné a podle možnosti i dluh na výživném, pokud to je na místě, tedy pokud například již vyživovací povinnost nezanikla. Tento návrh sice byl shledán zajímavým, ale byl odmítnut údajně proto, že pachatelům tohoto trestného činu byla prý dána dostatečná možnost, aby dluh na výživném mohli uhradit do vyhlášení rozsudku soudem prvního stupně, a není tedy na místě tuto možnost dále rozšiřovat.

Proto se ptám, co je důležitější - aby pachatel vykonal trest, či aby bylo uhrazeno dlužné výživné? Je větší zájem na represi ze strany státu, či na řádném placení výživného? Myslím, že tento návrh je po právní stránce logičtější a přijatelnější než návrh pana ministra obsažený v poslaneckém návrhu ohledně právní konstrukce omezení dle § 196a.

V souladu s koncepcí nikoliv restriktivní, ale restorativní justice je i můj další návrh týkající se možnosti předčasného propuštění z výkonu trestu i osob, které spáchaly majetkovou trestnou činnost, ale litovaly jí a alespoň dodatečně škodu uhradily v plné výši. Pokud tedy s tímto podmíněným propuštěním poškozený souhlasil. Zlepšilo by to postavení poškozeného, zajistilo by mu to i větší možnost, aby se domohl náhrady škody. I v tomto případě by přitom pachatel byl ve zkušební lhůtě propuštěného na stanovenou dobu, a pokud by se dopustil další trestné činnosti, musel by zbytek trestu vykonat.

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Nedvědové. Pan kolega Seďa má přihlášku též do obecné rozpravy.

Já se ještě zeptám, zda se někdo bude chtít hlásit do obecné rozpravy. Pokud ano, přeruším tento bod teď, protože uplynula již doba obvyklá pro vyhlášení polední přestávky. Pokud ne, tak prosím, pan kolega Seďa má slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, návrh zákona se snaží změnou trestního zákoníku řešit přeplněnost českých věznic a špatnou ekonomickou situaci ve vězeňství, a to opravou § 88 odstavce 2, kdy by soud mohl nevyhovět návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, pouze pokud by bylo zjevné, že odsouzený po propuštění na svobodu nepovede řádný život. Mohu pochopit důvody pro posílení významu návrhu ředitele věznice a také snahu o snížení počtu vězněných odsouzených za přečiny. Mám však dvě obavy, že tato úprava bude fungovat ve prospěch spravedlnosti a občanů naší země.

První obavou je to, že bude velmi těžké prokazovat důvody, proč by propuštěný nevedl řádný život, a tedy nastane situace, že ředitel při přeplněnosti věznice se bude snažit snížit počet vězněných osob. Nechci říkat za každou cenu, ale určitě využije všech možností, které mu umožní změna zákona.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, druhou obavou, která souvisí s tou první, je zhoršení bezpečnosti občanů a vytváření jisté nespravedlnosti při realizaci soudních rozhodnutí. Taktéž se obávám možného zvýšení korupčního jednání ve vztahu k procesu v podmíněném propuštění. Tomu taktéž nahrává zkrácení lhůty pro podání opakované žádosti odsouzeného na šest měsíců.

Závěrem mi dovolte, vážené kolegyně a kolegové, pár poznámek k usnesení ústavněprávního výboru. Ten nad rámec návrhu a v trendu snižování počtu vězňů navrhuje změnu podmínek pro nepodmíněný trest odnětí svobody pro osoby, které zanedbávají povinnou výživu. Opět jsem přesvědčen, že namísto potírání tohoto trestného činu bude docházet k jeho rozšiřování a právě z důvodu téměř nemožnosti splnit podmínku účinné ochrany společnosti.

Naopak souhlasím se zavedením nového § 57a, přeměnou trestu odnětí svobody v trest domácího vězení. To nejen že je to moderní trend ve všech rozvinutých demokraciích, ale možnost velmi rychlé nápravy odsouzených, kdy odsouzený neztratí kontakt s rodinou a společností a kdy se také sníží náklady státu. Tady jde ovšem o nutnost zkvalitnit a zlepšit činnost probační a mediační služby, a to zejména jejím personálním a finančním posílením.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a končím, pokud se opravdu již nikdo nehlásí, obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Paní poslankyně Marie Nedvědová má slovo, po ní pan kolega Čechlovský a také pan poslanec Marek Benda avizuje své vystoupení. Prosím paní poslankyně Nedvědová.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Já se jenom přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 2578 a jejž jsem odůvodnila již v obecné rozpravě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Pan kolega Jan Čechlovský.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je v evidenci pod číslem 2630. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji.

Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Navrhuji, aby v části šesté účinnost v usnesení ústavněprávního výboru byla účinnost změněna dnem 1. ledna 2013 na dnem 1. října 2012.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se dál - do podrobné rozpravy se někdo hlásí? Nehlásí. Končím tedy podrobnou rozpravu. Nebyly žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat. Končím také druhé čtení sněmovního tisku 584, bodu 15. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji.

Oznamuji ještě omluvy, které mi byly doručeny, abychom je měli zaznamenány. Pan poslanec Václav Votava se omlouvá z dnešního jednání po 14. hodině z osobních důvodů. Pan poslanec Bohuslav Sobotka se omlouvá z dnešního jednání z důvodů pracovních. Paní poslankyně Ivana Levá se omlouvá ve dnech 7. i 8. června z vážných rodinných důvodů. Pan poslanec Pavol Lukša se omlouvá dnes z jednání schůze od 13 hodin z rodinných důvodů. Pan poslanec a ministr Tomáš Chalupa se omlouvá dnes od 16.45 hodin z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

A ještě oznámení. Ve 14.30 hodin bude pokračovat schůze Poslanecké sněmovny ústními interpelacemi - od 14.30 do 16 na předsedu vlády, od 16 hodin do 18 na ostatní členy vlády. Tolik upozornění z mé strany.

Ještě pan kolega Kostřica měl jedno sdělení.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěl připomenout poslancům, že ve 14 hodin se sejde v místnosti 106 podvýbor pro vysoké školy a vědu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a vyhlašuji polední přestávku do 14 hodin 30 minut.

 

(Jednání přerušeno ve 13.10 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP