(17.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S doplňující otázkou vystoupí pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, já vám děkuji za vaši odpověď. Pokud jsem to tedy dobře pochopil, tak budete čekat do doby vypršení lhůty, nicméně ta lhůta může být i prodloužena. Já sám mám prověrku Národního bezpečnostního úřadu na přísně tajné a vím, že ta prověrka, aspoň poprvé, kdy jsem ji získal, trvala více jak jeden rok. Můžete mi sdělit, do kdy ta lhůta tedy běží, kdy tedy vy sám rozhodnete o nepokračování spolupráce s panem náměstkem Blažkem? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo dostává ministr obrany Alexandr Vondra.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Pokud mám správné informace, tak na příslušný stupeň tajné ta lhůta je 9+9. V tom prvním případě již devět měsíců uplynulo, druhých devět měsíců běží a někdy v létě vyprší.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji a ukončuji projednávání této interpelace. Následující interpelaci podává pan poslanec Ladislav Skopal, interpeluje ministra zemědělství Petra Bendla. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, v nedávném období na jižní Moravě, hlavně v okresech Znojmo, Břeclav a Hodonín, došlo k významnému zničení plodin z důvodu sucha. Přece jenom zemědělství je trošku jiné podnikání, je závislé na počasí a vím, že vaši pracovníci prováděli určité mapování daného stavu. Musím konstatovat a mám tady tabulky, že doopravdy došlo k poškození porostů z 50-80 % u většiny plodin. Mám tady podklady z okresu Znojmo a z okresu Břeclav - je to 70 %, ať už je to pšenice ozimá, pšenice jarní. Bude to mít dost velké dopady na ekonomiku zemědělství v daných oblastech. A chci říct, že samozřejmě není to poprvé. Zhruba před dvanácti lety se něco podobného stalo rovněž v této oblasti. Škody dosáhly cca 11 miliard a Ministerstvo zemědělství pomohlo tehdy pěti miliardami.

Chci se zeptat, pane ministře, zda určitou podobnou nápravu máte v plánu, nebo jak se vyvíjí stav ať už kontroly, tak potom následné pomoci zemědělcům v těchto oblastech.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslancovi a žádám, aby se slova ujal ministr zemědělství Petr Bendl.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo, paní předsedající. Pane poslanče, dámy a pánové, mrazy, které zastihly ČR 8. května letošního roku, způsobily škody především ovocnářům a vinařům hlavně na Moravě. Jak tady pan poslanec říkal, poškození od Znojma až po Uherské Hradiště je mi známo. V Čechách bylo poškození pouze lokální, po těchto extrémních mrazech však začal působit i další negativní jev pro vegetaci plodin a tím byl nedostatek srážek a značné sucho. Dlouhodobé projevy sucha se objevily i na dalších pěstovaných plodinách, zejména na obilovinách, olejninách a i na pícninách. Nejvíce byly postiženy oblasti tzv. srážkového stínu, k nimž patří opět Znojemsko, Břeclavsko, Hodonínsko, Kyjovsko, také Mikulovsko, Podbořansko, ale v Čechách i Žatecko a Lounsko. Sucho se projevilo na všech pěstovaných plodinách od obilovin až po pícniny a trvalé kultury.

Ministerstvo zemědělství si je se vší vážností vědomo této velmi nepříjemné situace, ale současně musíme konstatovat, že problémy, tak jak zde říkal pan poslanec, které jsou spojeny se suchem, se víceméně periodicky a pravidelně v rozmezích několika let opakují. Naposledy v roce 2007, předtím v roce 2003 a mohli bychom pokračovat dále a popsat celou periodu takovýchto nepříjemných situací, co se počasí týká. V roce 2007 bylo zemědělcům hospodařícím v těchto oblastech doporučeno přijmout řadu opatření preventivních k zamezení ztrát a podobných škod, ke kterým došlo v letošním roce. Doporučovalo se jim, aby vzhledem k neustále probíhajícímu procesu ve změně klimatu nepoužili část dotací poskytovaných Ministerstvem zemědělství jenom ke spotřebě, ale vytvořili si z nich určitý fond pro překlenutí tohoto nepříznivého období, dále aby si zemědělci také nechali svoji úrodu pojistit na sucho jako živelní pohromu u některé z pojišťoven a také aby se zemědělci hospodařící v těchto problémových oblastech navrátili k pěstování tradičních plodin, které mají v daném regionu svoji historii, opodstatnění a samozřejmě i větší odolnost vůči těmto nepříznivým jevům.

I přes tato doporučení musím říct, že Ministerstvo zemědělství vydalo pokyn, aby byla situace podrobně monitorována, aby rozsah škod způsobených nejenom mrazem, ale i suchem byl dostatečně kvalifikovaně sepsán a popsán. Přesnější vyčíslení škod bych měl mít k dispozici v závěru tohoto měsíce, přičemž po vyhodnocení výsledků z jednotlivých regionů budeme hledat způsoby možné pomoci na řešení těchto škod. I když pokud bych měl mluvit za resort zemědělství, já jsem nedávno na Žofíně představil, jak bych si představoval rozdělení finančních prostředků, které má v letošním roce resort Ministerstva zemědělství k dispozici, tj. řádově 800 mil. Kč na Program rozvoje venkova, tj. 530 mil. Kč na dotační tituly a v podstatě podporu citlivých sektorů, 200 mil. na top-upy plus 300 mil. z finančních prostředků získaných, které by nám měl vrátit Evropský soudní dvůr, kde jsme vyhráli jistý spor, plus 100 mil. Kč právě na oblast vody a povodí, protože voda je do budoucna pro naše zemědělce a ČR extrémní problém a je to varování, které nám příroda vysílá. Je téměř dvě minuty po dvanácté. Máme velký nedostatek podzemní vody. Potřebujeme podporovat takové projekty, které udrží vodu v krajině, a naopak se musíme znovu vracet k budování rybníků. To, co dříve bylo řekněme před 50-70 lety velkým trendem, odvést vodu z krajiny, my naopak dnes začínáme uvažovat zcela obráceně, potřebujeme vodu v krajině udržet. A 140 milionů korun tam mám na aktivity, které se netýkají státních Lesů ČR, ale -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já se vám omlouvám, pane ministře, musím vás upozornit, že váš čas vypršel,

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Já už jenom půl věty. V okamžiku, kdy bychom hledali nějakou podporu, museli bychom některé z těchto věcí krátit, ale o tom jsem připraven s nevládními organizacemi a s těmi, jichž se to dotýká, samozřejmě jednat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan poslanec Skopal si přeje položit doplňující otázku? Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pane ministře, jistě jste byl špatně informován, ale sucho je nepojistitelné, takže tam je potřeba určitá pomoc státu a k určité pomoci došlo i minule, že stát garantoval překlenovací půjčky pro zemědělce, kteří byli nejvíc poškozeni.

Pak chci říct, že mě trošku mrzí, že ministerstvo funguje velice nepružně, protože konec měsíce je za měsíc, protože dneska máme šestého června, takže nevím, co chce zpracovávat ministerstvo 25 dní, když já už to tady mám skoro zpracované. A ta pomoc by měla být trošku pružnější, protože ti pracovníci již tam byli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP