(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, tedy končím tuto interpelaci a požádám pana poslance Novosada, který má v úmyslu interpelovat ministra Chalupu, který tu ovšem není, ve věcí ovzduší na Valašsku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že pan ministr tady není, to přečtu, věřím, že mi pan ministr řádně v termínu odpoví.

Vážený pane ministře, jsem z krásné oblasti Valašska. Tato oblast prošla v minulých letech velkou změnou, co se týče vytápění rodinných domů. Obce se plynofikovaly, do rodinných domů se zaváděl plyn, dávaly se elektrické samotopy, lidé si pochvalovali cenu plynu. Rovněž byla úleva na domovní dani, kdo si zavedl ekologické topení. Tím bylo ovzduší čisté, bez smogu, a to hlavně v zimním období. Dnes se plynové a elektrické vytápění ruší, občané se vracejí k topení nekvalitními palivy. Nutí je k tomu vysoké zdražení plynu, elektrické energie a lidé již nemají na měsíční splátky. V zimním období se znovu krajina a jednotlivá údolí zamořují smogem.

Pane ministře, má otázka je jednoduchá: Kdy se tento problém začne řešit a jakým způsobem? Děkuji vám za kladnou odpověď. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Věřím, že ji dostane pan poslanec Novosad. A teď požádám paní poslankyni Danu Váhalovou, která chce interpelovat opět nepřítomného Karla Schwarzenberga ve věci katolické církve. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře v současné době Poslanecká sněmovna projednává zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V této souvislosti bych se vás ráda zeptala na aktuální stav mezistátní smlouvy mezi Svatým stolcem a Českou republikou. V dubnu loňského roku média informovala o vaší snaze tuto smlouvu přepracovat a předložit k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dále by mě zajímalo, zda by nebylo vhodnější nejprve projednat tuto smlouvu, která upravuje vztahy mezi Českou republikou a katolickou církví, a teprve následně zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Děkuji za písemnou odpověď a váš názor.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a můžeme pokročit dál. A to je interpelace - pan poslanec Chvojka se mi omluvil ze 20. interpelace, takže nyní je na řadě pan poslanec Petr Hulinský, který tu ale není, takže toho můžeme také přeskočit. To je interpelace na Alexandra Vondru, tedy nebude. A pak je opět pan poslanec Ivan Ohlídal a znovu na ministra Petra Fialu, takže se ho zeptám. Prosím, pane poslanče, můžete.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, také projekt státních maturit, který se připravoval snad 16 let nebo více, zkrachoval. Je jasné, že se státními maturitami se musí něco stát. Buď budou zrušeny jako takové, což by bylo asi dosti neúnosné vzhledem k veřejnosti, protože jejich příprava stála zhruba asi miliardu a půl, anebo se objevuje názor, že by se státní maturita skládala z jakéhosi didaktického testu a pak ty zbylé části maturity, ty podstatné, by prováděly střední školy ve své režii. Tato představa se mi nezdá také rozumná, protože státní maturity by měly vlastně určit jakési nepodkročitelné hranice ve vzdělání středoškoláků. Měly by umožnit jakési srovnání kvality mezi školami stejného druhu a také by mohly sloužit v budoucnosti jako vstupenka na vysokou školu, to znamená nahradit přijímací řízení na vysokých školách, což by vysokým školám jistě také pomohlo. Tyto tři základní věci však zřejmě nějaký didaktický jednoduchý test nemůže splnit. Takže i ta druhá cesta, o které se teď hovoří, se mi zdá nepříliš rozumná.

Máte představu o tom, jak se bude pokračovat v projektu státních maturit do budoucnosti? A pokud ji už teď máte, můžete ji velmi stručně nastínit? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Opět požádám pana ministra Petra Fialu, aby se vypořádal s touto interpelací. Má na to maximálně pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, samozřejmě otázka státních maturit je záležitost, která je nyní na veřejnosti z pochopitelných důvodů velmi intenzivně diskutována. Je nepochybné, a já jsem to nikdy nezastíral, že v realizaci letošního ročníku společné maturitní zkoušky došlo k řadě problémů, nejasností i pochybení. Mohu připomenout jenom problémy s vyšší verzí matematiky, s metodikou hodnocení slohových prací v českém jazyce, s výtkami na to, že studenti mají pozdě k dispozici výsledky písemných prací a vysvědčení a že dochází ke kolizi s procesem přijímání na vysoké školy atd., atd. Všechny ty informace veřejně bezpochyby v posledních dnech v dostatečné intenzitě zazněly.

Je jasné, že proces státních maturit i vzhledem k tomu, jaká je jeho cena, jaké jsou jeho roční náklady, vyžaduje určitou kontrolu a revizi. V žádném případě ale, a to chci zdůraznit, moje úvahy nesměřují k tomu, že by měly být státní maturity zrušeny. To není možné nejenom z hlediska nákladů, které již byly na tento projekt vynaloženy, ale i z hlediska systému, jakým je v posledním období koncipováno regionální střední školství. A ten proces jakési kontroly, tak jak jste to sám řekl, v těch třech bodech, které by měla státní maturita plnit, je nepochybně potřebný.

Já jsem v reakci na problémy, se kterými jsme se v letošním roce setkali, realizoval, vyhlásil tři kroky, kterými chceme dospět k nalezení dobrého a rychlého řešení. Prvním krokem byla personální změna ve vedení CERMAT, který má organizaci státních maturit na starost. Tím druhým velmi důležitým krokem bude provedení procesního a finančního auditu, který bude zahájen bezprostředně po ukončení této fáze maturit. A tím třetím velmi důležitým krokem je sestavení pracovní skupiny, která bude obsahovat nebo zahrnovat lidi, kteří této problematice rozumějí a kteří by měli navrhnout, měli by zkontrolovat proces z obsahové stránky a měli by navrhnout také případné úpravy stávajícího modelu. Složení této pracovní skupiny oznámím příští týden. V tuto chvíli oslovujeme vytipované experty a chceme získat jejich souhlas pro to, aby v této pracovní skupině pracovali. Chci zdůraznit, že tato pracovní skupina nebude ani ideově ani koncepčně jednostranně orientovaná. Chci do ní pozvat i ty odborníky, kteří kritizují současnou podobu toho, jak je státní maturita v této chvíli realizována.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ještě jednou prosím pana poslance Ohlídala. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za odpověď, pane ministře. Pochopil jsem, že zatím provádíte jisté kroky pro to, aby se vytvořila nová představa nebo nový koncept státních maturit. Jsem ve velmi nadějném očekávání, že pokud se vám podaří sehnat opravdové odborníky na toto téma, bude skutečně rozumný projekt státních maturit stvořen a bude pak realizován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala: Chtěl bych jenom zdůraznit, že školství, které se dotýká životů mladých lidí, rodin, a nepřeháním, celé společnosti, není žádnou oblastí pro experimenty a unáhlená rozhodnutí. Proto chci velmi důkladně analyzovat nejenom tento rok, ale uplynulé dva ročníky, kdy realizujeme společnou část maturitní zkoušky, a na základě důkladné analýzy, kterou budou dělat jak lidé z ministerstva, tak externí experti, teprve na základě těchto analýz chci rozhodnout o dalších krocích, které celý proces vylepší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP