(16.30 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k sněmovnímu dokumentu s číslem 2690. Současně mně dovolte krátké odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu.

Proti korupci bojujeme úplně všichni. Jednou z cest, a troufám si říci vyšlapanou cestičkou, kterou se korupce ubírá, jsou zakázky šité na míru. Byl jsem velmi překvapen, když jsem zjistil, že u nás neexistuje úřad, tedy ani Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který by měl kompetenci zakázky šité na míru zrušit, a to ani tehdy, když ze zadávacích podmínek je každému jasné, pro kterou firmu tato soutěž byla de facto vypsána. Připomenu v historii známé případy, kdy někdo změřil pistoli a zadal o milimetr kratší hlaveň, kdy zvážil tu samou pistoli a zadal o gram lehčí pistoli než tu, kterou vyráběla Česká zbrojovka. Stejně tak Nejvyšší kontrolní úřad ve svých nálezech upozorňuje na další zakázky, které byly šity na míru. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže měl dříve, kdysi dávno, kompetenci zakázky šité na míru zrušit. Tato kompetence byla vypuštěna s tím, že bude ve speciálním zákonu, který se do dnešního dne nenarodil, a všechno nasvědčuje tomu, že se ani nenarodí. Proto se snažím už nějakou dobu o doplnění kompetencí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušit zakázku, která zjevně zvýhodňuje jednoho ze soutěžitelů.

Uvedený pozměňovací návrh byl zpracován ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Jsem proto přesvědčen, že je na odpovídající odborné úrovni. Je to v podstatě s jejich souhlasem a předpokládám, že to bude i s naším souhlasem průřezově odleva doprava, protože korupce je náš společný nepřítel. Děkuji vám za podporu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Plachému. Pan kolega Ladislav Skopal má slovo nyní. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem byl požádán předsedou Úřadu pro hospodářskou soutěž, abych přečetl některé pozměňovací návrhy. Nebudu číst odůvodnění, ale předám jej zpravodaji, aby samozřejmě si to mohl prostudovat. Nebudu vás s tím zatěžovat.

A) Za část druhou se nově vkládá část třetí, která zní:

Změna zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, se mění takto:

ČI. I

2. V § 1 písm. a) se slova "při prodeji zemědělských a potravinářských produktů" nahrazují slovy "v souvislosti s nabídkou nebo poptávkou zemědělských a potravinářských výrobků".

3. V § 2 písm. a) se slova "zboží a služby odběrateli" nahrazují slovy "zemědělské a potravinářské výrobky a služby s nimi související odběrateli".

4. V § 2 písm. b) se slova "zboží za účelem dalšího prodeje" nahrazují slovy "zemědělské a potravinářské výrobky a služby s nimi související za účelem jejich dalšího zpracování nebo prodeje".

5. V § 3 se odstavce 1 až 3 nahrazují odstavci 1 a 2, které znějí:

"(1) Významnou tržní sílu má ten dodavatel nebo odběratel, který může v souvislosti s nabídkou nebo poptávkou potravinářských nebo zemědělských výrobků získat nebo si vynucovat v obchodním styku nepřiměřené smluvní výhody.

(2) Má se za to, že významnou tržní sílu má ten dodavatel nebo odběratel, jehož náklady nebo tržby za prodej potravinářských nebo zemědělských výrobků za poslední ukončené účetní období na území ČR přesahují 5 mld. Kč.".

6. V § 4 v návětí se za slovy "tržní síly" zrušují slova "vůči dodavatelům" a za slovy "síly je zejména" se zrušuje slovo "soustavné".

7. § 4 písmeno f) zní:

"f) porušování jiných zvyklostí v dodavatelsko-odběratelských vztazích uvedených v příloze č. 6 tohoto zákona.".

Dále věta "jehož cílem nebo výsledkem je podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu." se zrušuje.

8 § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Namísto rozhodnutí podle odstavce 1 Úřad rozhodne o zastavení řízení za podmínky, že účastník řízení Úřadu navrhl závazky, jejichž splněním se odstraní závadný stav, a že zneužití významné tržní síly nebylo Úřadem kvalifikováno jako velmi závažné. V takovém rozhodnutí může Úřad rovněž stanovit podmínky a povinnosti nutné k zajištění splnění těchto závazků. Jestliže Úřad neshledá navržené závazky dostatečnými, důvody písemně sdělí účastníku řízení a pokračuje v řízení.".

9. § 6 odstavec 3 zní:

"(3) Závazky podle odstavce 2 může účastník řízení písemně navrhnout Úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu Úřad doručil písemné vyrozumění, v němž Úřad sdělí základní skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení a odkazy na hlavní důkazy o nich, obsažené ve spise (dále jen "sdělení výhrad"); k pozdějšímu návrhu přihlédne Úřad jen v případech hodných zvláštního zřetele. Účastník řízení je svým návrhem vázán vůči Úřadu, popřípadě vůči třetím osobám, a od podání návrhu do rozhodnutí Úřadu podle odstavce 2 nesmí postupovat způsobem, který je předmětem sdělení výhrad Úřadu.".

10. § 6 odstavec 4 písmeno b) zní:

,,b) účastník řízení jedná v rozporu se svými závazky podle odstavce 2, nebo".

11. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

"§ 6a. Je-li zjištěno porušení povinnosti stanovené v § 4 tohoto zákona, může Úřad účastníku řízení uložit opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění závadného stavu, a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich splnění. Uložení opatření k nápravě nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 8 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.

§7. Na řízení vedené Úřadem ve věcech zneužití významné tržní síly, jakož i na jeho vyšetřovací oprávnění, se přiměřeně použijí ustanovení jiného právního předpisu".Tam je odrážka 6, kde je právní předpis pod čarou - zákon č. 143/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dosavadní § 7 se zrušuje.

12. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova "jiného právního předpisu" nahrazují slovy "§ 6a tohoto zákona.".

13. V příloze č. 2 bod 5 se slova "odstavcem 6" nahrazují slovy "bodem 6".

V příloze č. 2 bod 8 se slovo "odstavci" nahrazuje slovem "bodu".

14. V příloze č. 5 bod 1 se za slova "každý odběratel" vkládají slova "nebo dodavatel".

15. V příloze č. 5 bod 1 odrážka první se slova "od dodavatele" nahrazují slovy "od druhé smluvní strany".

16. V příloze č. 5 bod 1 odrážka druhá a šestá se slovo "dodavatele" nahrazuje slovy "druhou smluvní stranu".

17. V příloze č. 5 bod 1 odrážka osmá se slovo "dodavatele" za slovy "kontrolním orgánem na" nahrazuje slovy "druhou smluvní stranu" a slovo "dodavatele" za slovy "zavinění na straně" nahrazuje slovy "druhé smluvní strany".

18. V příloze č. 5 bod 1 odrážka dvacátá (pozn. stenografa: správně dvanáctá) se slova ", pokud tento o to požádá v souladu s článkem" zrušují.

ČI. II - Přechodná ustanovení. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

B) Část třetí se přejmenuje na část čtvrtá.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP