(16.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Skopalovi. Požádám, aby tedy předal své pozměňovací návrhy, a znovu budu apelovat: Prosím na všechny, kteří budou mít pro druhé čtení připraveny pozměňovací návrhy, aby je předložili v písemné podobě.

Nyní se zeptám, jestli se hlásí ještě někdo do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, proto končím podrobnou rozpravu. Nezazněly žádné návrhy, o nichž by bylo možno nyní hlasovat, a proto končím druhé čtení sněmovního tisku 621, končím projednávání bodu 21 s poděkováním panu premiérovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

34.
Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýsové, Jiřího Rusnoka,
Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila,
Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
/sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisku 593/1. Prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Jiří Štětina. Prosím.

 

Poslanec Jiří Štětina: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, máme před sebou sněmovní tisk 593, který vyplývá z doby, kdy byl schválen Poslaneckou sněmovnou zákon č. 374 o zdravotnické záchranné službě. V té době koalice, a já si dovolím tvrdit, i všichni kolegové i z levé strany politického spektra souhlasili s tím, že v tomto zákoně chybělo jakési odškodnění za dobře vykonanou práci záchranářů zdravotnických, kteří jsou neoddělitelnou součástí integrovaného záchranného systému. My jsme v té době nemohli tyto takzvané náhrady dát do zákona o zdravotnické záchranné službě z důvodů legislativních, protože nárok na dodatkovou dovolenou souvisel se zákoníkem práce.

Myslím, že zde nebudu dlouhodobě zdůvodňovat a číst tuto novelu zákona, ale jenom chci říct, že pokud se jedná o novelu zákona č. 262/2006, to znamená zákoník práce, je třeba doplnit do § 215 dodatkovou dovolenou, a to sice pod bod i). Čili to je novela zákoníku práce.

Pokud se jedná o vlastní zákon o zdravotnické záchranné službě, tak do § 28 bylo začleněno takzvané odchodné, což je jakási obdoba - nebo ne jakási obdoba, ale zákonná obdoba toho, co náleží hasičům a co náleží policistům.

Doufám, že tato novela zákona bude schválena, protože je to návrh všech poslaneckých klubů bez rozdílu pravice, levice, podepsali ho zástupci všech poslaneckých klubů a já si vás dovolím požádat o jaksi vstřícnost o tuto novelu. Prozatím děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Štětinovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Igora Svojáka.

 

Poslanec Igor Svoják: Děkuji za slovo, vážení paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se připojil k názoru navrhovatelů a avizoval tak, že bych vás chtěl požádat o propuštění tohoto zákona do druhého čtení. Pár větami se zmíním pouze o tom, co nebylo ještě řečeno, a to jsou dopady na státní rozpočet.

Vyplácení odchodného a náklady na dodatkovou dovolenou, o které hovořil pan navrhovatel, nepřevýší v první fázi částku 50 milionů korun a toto bude hrazeno z rozpočtu zřizovatelů zdravotnické záchranné služby, tedy z krajů. Na každý další rok je potřeba počítat s částkou do 10 milionů korun souhrnně. Rozpočet Ministerstva zdravotnictví tím nebude dotčen, neboť Ministerstvo zdravotnictví není zřizovatelem zdravotnické záchranné služby.

Z mé strany zatím vše. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Pan ministr Leoš Heger se hlásí jako první v rámci obecné rozpravy v prvním čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Dámy a pánové, vážená paní předsedkyně, já myslím, že většina faktických věcí zde byla řečena, a pan předkladatel, pan kolega Štětina, mluvil i o té politické dohodě, ke které došlo, a k tomu procesu, který byl trošku složitý při vzniku zákona o záchranné službě, takže tato jeho pasáž se oddálila.

Já ty věcné věci nebudu opakovat, jenom bych upozornil, že vláda zaujala k návrhu neutrální stanovisko svým usnesením z března letošního roku a poukázala na nedostatečné vyčíslení ekonomických důvodů právní úpravy a na skutečnost, že ta úprava představuje precedent ve vztahu k odměňování zaměstnanců, kteří nejsou ve služebním poměru. Odchodné se doposud váže pouze na skončení služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.

Vláda upozornila i na některé legislativně technické nedostatky drobného charakteru a doporučila návrh zákona upřesnit tak, aby z návrhu bylo jednoznačně zřejmé, že do doby zaměstnání se pro účely ve výpočtu odchodného mohou započíst pouze jednou.

Tyto drobnosti se dají odstranit v rámci dalšího projednávání v orgánech Poslanecké sněmovny a já bych se, tak jak byla učiněna dohoda, když se tvořil zákon o zdravotnické záchranné službě na úrovni tehdejší koalice a jak slíbilo ministerstvo, že bude na prosazení této novely spolupracovat i při projednávání zákona o záchranné službě, v tomto momentě za tento návrh připojil i jménem Ministerstva zdravotnictví a podpořil ho. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o další přihlášky. Prosím, pan kolega Skalický.

 

Poslanec Jiří Skalický: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, pracovníci zdravotnické záchranné služby se dostávají při své profesi do velmi složitých a komplikovaných situací, které se dají kolikrát srovnat ať už se zásahem policie, nebo hasičů, a proto ty dvě změny, které jsou navrhovány, považuji za přiměřené právě vzhledem k náročnosti jejich práce a dovolím si vás požádat o podporu této novely zákona. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Skalickému a ptám se na další přihlášky do rozpravy k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo, končím tedy obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro zdravotnictví a já se ptám, jestli má někdo jiný návrh. Nemá nikdo.

 

Zahajuji hlasování číslo 230. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán výboru pro zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu na přikázání?

Hlasování číslo 230, přítomno 151, pro 105, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví, a tím končím prvé čtení tohoto návrhu zákona, končím tedy prvé čtení sněmovního tisku 593, bodu 34. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Dostáváme se, dámy a pánové, k bloku voleb. Jako první zahajuji projednávání bodu číslo

91.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
 

Prosím nyní o slovo předsedu volební komise Petra Tluchoře. Pane předsedo, prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP