(9.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Poměrně velká část této novely je věnována boji s daňovými úniky z DPH, protože nepolevujeme v úsilí ve snaze omezit daňové úniky DPH. To je daň, kde nás tato nekalost trápí nejvíc, jako celou Evropu. DPH je bohužel úžasná fantastická daň na výkaznictví, na účetnictví, ale má jeden základní předpoklad, že jsou tam všichni poctiví (s úsměvem). A z tohoto hlediska stará zlatá obratovka, ta nebyla zdaleka tak elegantní, ale mnohem hůře se z ní dalo utéct.

V rámci i tohoto boje se snažíme v této novele zavést pro nové plátce daně z přidané hodnoty termín pouze jednoho kalendářního měsíce jako zdaňovací období. Teprve v okamžiku, kdy splní zákonem stanovené podmínky a bude plnit řádně, může si zvolit kvartál. Tím se samozřejmě omezí do značné míry ony řetězové obchody vznikajících a zanikajících garážových s. r. o., jejichž jediným podnikatelským cílem je přeprodat a nezaplatit DPH. To za ten jeden měsíc nestihnou.

Nově se zavádí institut nespolehlivého plátce. Ten posílí právní jistotu na místě správce daně i poplatníka pro již zavedené možné ručení za DPH pro nespolehlivého plátce. Definice, kdo je nespolehlivý plátce, a ten, kdo s ním bude obchodovat, se tedy vystavuje riziku, že za něj bude muset zaplatit DPH, bude stanovena metodikou generálního finančního ředitele. Tato metodika bude transparentně zveřejněna vždy dopředu, aby nemohlo docházet ke spekulacím o zvůli správce daně.

Dále se zavádí povinnost plátců daně z přidané hodnoty, resp. jejích budoucích plátců, činit podání elektronicky. Výjimku navrhujeme pouze pro fyzické osoby s obratem do 6 mil. korun. Nad obrat 6 mil. korun bude elektronické podání povinné, byť tady účinnost navrhujeme až od 1. 1. 2014, aby všechny subjekty měly dostatečný čas se na to technicky připravit.

Významnými opatřeními budou také návrhy, které vzešly ze stálé komise, kterou máme mezi správci daně a podnikatelskými subjekty. Chtěl bych při této příležitosti této komisi, která je hojně zastoupena z řad podnikatelské veřejnosti, poděkovat. Navrhujeme na základě jejich iniciativy zavedení povinnosti pro daňové subjekty uvádět u pohonných hmot v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost s tím, že pokud použijí jiných účtů než těch, které uvedou, bude to důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. A rovněž vzniká stanovení povinnosti ručení za DPH pro oprávněného příjemce v souvislosti se vznikem povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň.

Všechna tato opatření samozřejmě kladou zvýšené nároky na správce daně a jsou tu některé vyšší povinnosti nebo omezení i pro poplatníka. Nicméně masivní úniky DPH nám nedávají jinou šanci než zpřísnit regulaci v této oblasti. Já tedy prosím o propuštění do druhého čtení a jsme samozřejmě jednotlivá ustanovení připraveni obhajovat v gesčním výboru i v plénu při druhém a třetím čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Je jím pan poslanec Pavel Suchánek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Moje zpravodajská zpráva bude stručná, protože bych opakoval argumenty pana ministra, proč podpořit tento návrh a propustit ho do druhého čtení. To znamená, že jako zpravodaj budu tento návrh podporovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy se nikdo nepřihlásil písemně a nevidím ani nikoho, kdo by se do této rozpravy hlásil z místa. Pokud tomu tak opravdu není, obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova pánů navrhovatele a zpravodaje nepředpokládám, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se ptám, zda někdo navrhuje ještě jiný další výbor. Nikoho takového nevidím, budeme tedy hlasovat o návrhu přikázání k projednání rozpočtovému výboru.

Zahajuji toto hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 35 z přihlášených 176 poslanců pro 132, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji oběma pánům a končím projednávání tohoto bodu.

 

Následuje

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 734/ - prvé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek, který je již připraven u mikrofonu. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je to naprosto nezbytná novela. Máme dojednáno přechodné období pro zvyšování spotřební daně tabákových výrobků. Jsme povinni k 1. 1. 2014 dosáhnout úrovně spotřební daně nařizované směrnicí. Protože trh nemá rád velké nárazy, navrhujeme to ve dvou krocích, k 1. 1. 2013 a k 1. 1. 2014 tak, abychom dosáhli minimální sazby.

Současně s tím - to už není motivováno evropskou směrnicí, ale je to součást dohody o konsolidačním balíčku - je zvyšována i spotřební daň tabáku ke kouření, aby ubalovači nebyli zbytečně zvýhodňováni, není k tomu žádný sociální důvod.

Dále novelu využíváme k tomu, abychom zmodernizovali některé termíny, uvedli ustanovení týkající se správního trestání do souladu se správním řádem a některé další, méně podstatné, nicméně pro správce daně důležité úpravy.

Děkuji za pozornost a prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, což je víceméně technická novela, která zčásti implementuje směrnice Evropské unie v oblasti spotřebních daní. Jedná se o poměrně široký souhrn technických bodů, jednak obecných, které ukládají práva a povinnosti plátcům spotřebních daní, ale také dávají možnosti správci daní pro snižování rizik spojených s výběrem daní. Dále se novela týká technických bodů při správě spotřebních daní v oblasti minerálních olejů, lihu a tabákových výrobků.

Ač by se mohlo zdát, že tato novela mění výši spotřebních daní, není tomu tak, s jedinou výjimkou. Tou výjimkou je spotřební daň u tabákových výrobků. Česká republika je povinna zajistit implementaci směrnice Rady o struktuře a sazbách spotřebních daní tabákových výrobků. Z důvodu zamezení skokového navýšení této spotřební daně je toto navýšení rozděleno do dvou postupných kroků, a to k 1. 1. 2013 a k 1. 1. 2014.

Navrhuji, abychom tuto novelu propustili do druhého čtení a přikázali rozpočtovému výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP